סא, א

כו' (וטעם שאין מספר הוא לפי שאין שיעור לקדמות השכל לצרף באופנים שונים כמ"ש מצרף לחכמה כו') אך מ"מ מה שבא ונמשך באופן צירוף מיוחד ממנו נברא בריאה פרטי' וכל אות ואות הוא בחי' המשכ' מיוחדת בפ"ע כידוע דכל מלאך נברא מאות וצירוף מיוחד פרטי' ולזה אנו רואים בבחי' התחלקו' המדרגות בנבראי' שאין כל א' דומה לחבירו הגם שהוא במין א' כמו בחלקי דצח"ם שאין דומם זה דומה לחבירו גם במין א' כמו במיני האבנים ובמיני המתכות ובמיני עפר רבים הן בהתחלקות שונות וכן בבחי' הצומח אין עשב דומה בצורתו ופעולתו לחבירו וכן בחלקי החי' גם במין א' אין א' דומה לחבירו וכן במדבר זה טבע שכלו כך וזה טבע שכלו להיפך גם שהן משרש א' אם מחסדי' לטוב או וכו' וכן במדו' האדם אין א' דומה לחבירו גם באותן שהן ממדרגה א' מחסדי' או מגבורו' וכ"ז מפני שגם למעלה בשרש הרוחני של הגשם דדצח"מ בא בהתחלקו' צירופי' בהמשכו' שונות והוא מצד ריבוי שינוי צירופי אותיות שמתחלקים לאין שעור כנ"ל וע"ז א' דוד מה רבו מעשיך שרבו למעלה לאין שיעור כו' וכך הוא במחנות שכינה במלאכי' עליונים כמחנה גבריאל מסטר' דגבורה כן במחנה מיכאל מסט' דחסד מתחלק לאין שעור כו' הגם שכולן מסט' דחסד וכמ"ש היש מספר לגדודיו הו' ואע"פ שנזכר מספר אלף אלפין ישמשוני' ורבוא רבבן כו' אבל לגדודיו אין מספר (וכמ"ש ביאור זה במ"א בענין שעור קימה של יוצר בראשית רל"ו אלפים רבבות פרסאות כו') וכך הוא בכל עולם ועולם לפי ערכו עד עוה"ז השפל דד' חלקי דצח"מ ג"כ מתחלקי' לרבוא רבבות מדרגות חלוקות כל א' למינהו כנ"ל וד"ל והנה ידוע ומבואר במ"א בטעם ריבוי התחלקות הנ"ל שבכל עולמות אינו רק מצד בחי' ההתכללות דע"ס דאצי' באו"כ שמפני ריבוי מיני ההתכללות יבא דוק' סיבת ריבוי ההתחלקות דע"ס דאצי' לכמה אופנים שונים וכידוע שנחלק כל ספי' לי"ס וי' לי' עד שיש ת"ר אלף בו"ק כו' ומבחי' ריבוי ההתחלקות דע"ס דאצי' בא ריבוי ההתחלקו' צרופי אותיו' הדבור העליון כידוע דהמדות דאצי' נמשכי' לבחי' הדבור כמ"ש בס"י וקבען בפה כו' ומהתחלקות צרופי דבור העליון שזהו בחי' מל' דאצי' כידוע הנה מזה בר רבוי ההתחלקות המשכות שונות בג' עולמות בי"ע עד עוה"ז השפל כנ"ל (אך הנה י"ל איך יולד דבר מהיפוכו שמן רבוי ההתכללות יבא דוקא רבוי ההתחלקות דלכאורה ההתכללות וההתחלקות הן ב' הפכים ממש ואיך יולד דבר מהיפוכו כו' והנה הביאור לדבר זה ידוע בענין בחי' התיקון והתוהו כו' שע"ס דתהו היה בהתחלקות ואח"כ היה בחי' התיקון שהוא בחי' ההתכללות דע"ס זע"ז כמו גבורה שבחסד עם חסד שבגבורה כו' וכללות הענין הן י"ב גבולי אלכסון כידוע ובאמת יש כאן ג"כ קושיא דלעיל איך יהי' ההתכללות דתקון היפך ההתחלקות דתוהו שהיו זה תחת זה כידוע ומבואר במ"א שההתחלקו' דוק' עוש' ההתכללו' עד"מ כאש' יחולק דבר מה לחלקים רבים מאד אז יותר יוכל להיות ההתכללות במיני מזיגות והרכבות החלקי' הרבים בכל מיני אופנים שונים וכל שלא יחולק כ"כ לא יוכל להיות הרכבת ומזיגת אופני' פרטיי' כ"כ כמו צירופי אותיות הדבור כל שהן רבי' יותר יותר יהי' ריבוי אופני צרופיהן א"כ לפ"ע ריבוי ההתחלקו' דוקא יהי' ערך ריבוי ההתכללות והמזיגות דבר והיפוכו בכמה אופני' שוני' וכמו בהרכבת ד"י גשמיי' כל שיחולק הדבר יותר יותר יוכלו להרכיבו בכמה הרכבות שונות כו' ומזה יובן ממילא שאחר ריבוי ההתכללות יבא מזה דוקא ריבוי ההתחלקו' ג"כ לפ"ע א' ממש וכמו