סב, ג

למטה שעצם כח החכמה ועצם כח המדות ועצם כח הדיבור כלולי' ומיוחדי' בעצמות הנפש בלי ניכרי' למהו' דבר מה דכלא חשיבי לגבי העצמות וכלולי' זע"ז משא"כ בהתפשטות החכמ' במדות ומדות בדבור כל אחד ברבוי התחלקות והתכללות שונות כו' וכך למעלה זהו כללות ענין ההפרש בין יח"ע דאיהו וחיוהו חד כו' ונק' ע"ס בלי מה כידוע בין יח"ת שהוא בחי' התפשטו' חכמה ומדו' ודבו' שזהו ענין ועד בחלופי אתוון כו' [והנה באמת גם בע"ס דאצי' הרי יש בחי' התחלקו' והתכללות כנ"ל רק שבתיבה זו דאחד מדבר בבחי' עצמו' דכללו' ע"ס דאצי' שהן בחי' כתר שבחכמ' ומדות ודבור והוא הא' וחי"ת ודלי"ת דרך כללות] ולהבין זה וגם להביןלמה הדלי"ת רבתי ולא הא' וחי"ת מאחר שהכל בבחי' עצמו' שלמעלה מן ההתחלקו' כו' ויש להקדים שיש בכלל ג' מיני אדם זה למעלה מזה א' אדם גדול שזהו בבחי' החכמ' והב' אדם בינוני שזהו בבחי' המדו' והג' אדם קטן שזהו בבחי' הדבור לבד וביאור הדבר ידוע שאדם בדבור קדם לבא להיותו בבחי' הקטנו' והיינו מיד אחר ימי היניקה כשיטעום דגן שיודע לקרות אבא כו' כבן ב' שנים וכה"ג שנשלם החכמ' שלו השייך לצרופי הדבור לקרות או"א וכה"ג ונק' משבר אעפ"י שלא יש לו עדיין שכל גמור השייך למדותיו כי מדותיו בתכלית הקטנות כערך המדות טביעו' דבהמה וכידוע בענין הפעוטו' מקחן מקח כו' שבהיותו בן ו' מתחיל גדלו' המדו' שיש לו מעט שכל השייך למדות להיות הן ולאו שלו על פי דעת נוטה וגדל מעט מעט השכל ששייך למדות עד היותו בן י"ג שנה שאז נשלם החכמה ששייך למדות חו"ג ולכך אז הוא בר עונשין כי האהבה שרש מ"ע כו' וזהו אדם הב' חכמה שבמדות ומי"ג שנה מתחיל גדלות המוחין והוא אדם הג' שנק' אדם גדול דהיינו הגידול בשכל עצמו שאינו שייך למדות חו"ג כלל רק עצם כח שכלו להשכיל כל שכל כו' גדל מעט מעט עד שנשלם כח החכמה העצמי' שלו בהיותו בן כ' שאז יודע למכור בנכסי אביו לשנות מדבר לדבר כמ"ש במ"א ומבן כ' עד בן ע' יש עוד הפעם ג' מיני גידולים הנ"ל אמנם הוא בגדלות יותר כמו מבן כ' עד בן מ"ם לבינה כו' עד בן ע' שנק' זקן שקנה חכמה לתכלית שלימות גידול כח השכל שלו כמו שהוא ונק' אדם הגדול כו' וכמ"ש במ"א הריני כבן ע' כו' ופי' בן ע' שנה הן ז' מדות כלולי' מכחב"ד כו' שהן ז"פ י' כידוע וכ"ז נכלל בענין גידול צלם ומ"ם דצלם נשלם לבסוף כידוע בע"ח בענין אך בצלם יתהלך איש בגדלות שלו ובאמת זהו פלא שנשלם כח הדבור תחלה ונק' אדם קטן והמדות אח"כ והחכמה באחרונה ואין זה אלא לפי שכל הגבוה יותר יותר יבא אחרון וזהו בגידול והתפשטו' דוקא אבל בבחי' העצמו' נהפוך הוא שכח החכמה קדם ואח"כ כח המדו' ואח"כ כח הדבור וזהו ענין א' וחי"ת א' שרש ועצמו' דכח החכמה ע"י מזל ונוצר כנ"ל ח' הוא' עצמו' כח השכל ששייך למדו' שעתיד לבוא ממנו כנ"ל והד' הוא גדלות הדבור שע"י החכמ' שנק' אדם קטן ואמנם מפני שנעוץ תחלתן בו' ועיקר שלימות האדם כשנק' מדבר דברי חכמ' כו' יותר מחכמ' העצמי' ע"כ הדלית רבתי ולא הא"ח והיינו א"ח דלית וראי' לזה דגם בשלימות עצם החכמ' דזקן שקנה כו' הוא בהיותו מביא החכמ' בגלוי בדבור ונק' משבר לחכמ' כמו וידבר שלמה כו' (וכנ"ל בענין מי שם פה לאדם):

(ע) ומעתה יש להבין ענין ועד בחלופי אתוון דאחד שמן הא' נעשה וי"ו בועד ומהחי"ת עי"ן כו' דהנה כל הנ"ל בפי' אחד הוא בבחי' יח"ע דאצי' שכולל ג' אלה א' וחי"ת ודלי"ת והוא בחי' כתר שבחכמה ומדות ודבור כנ"ל וידוע דבחי' יח"ע דאצי' הוא בחי' מקור ליח"ת דמל' בבריאה דהיינו שמבחי' יח"ע נמשך יח"ת וכמ"ש כגוונא