סט, ד

דוקא שהשמחה באה בגלוי והתפשטו' מבינה ולמטה כמו בהתפעלו' מורגש שבמדו' ומח' ודבור כו' אבל החדוה אינה אלא בסתימו' בפנימי' המדו' שבלב ומוח וכמ"ש במ"א בענין גילה וחדוה שהוא מעצם הדבר ממש כמו שיגיל האדם מבשורה טובה בתוך פנימי' המוח והלב בלתי נגלה ממנו שום התפעלות וכשרוצה לגלות אותה יעשה משתה ושמחה כו' כך עונג עצמי שבעצם אור השכל שבמוחין דמדו' עליונות נק' חדוה במקומו והיינו שא' דחדוה זמינא ליה מלעילא דוקא דהיינו כמו שלמעלה נמשך מחדוה שבמקומו מעצמו' המאציל כו' (וכמו רב ברונ' דלא חוכא כו' משו' דסמי' גאולה לתפלה שבא מעצם העונג החדש הנפלא שביחוד חדש ונפלא שלא יש כמוהו כסדר ההשתלשלות והיינו מהיפוך היחודים הנ"ל עליון בתחתון ותחתון בעליון ומאיר המל' למעלה במדריגה מז"א בסדר דש"מ וא"ח שהוא חדוש יותר כנ"ל) וה"ז כמלך שרגיל ברוב תענוגי' גדולים ועצומים כמו מכל סגולת כלי חמדה וכל הון יקר כו' ואינו מתפעל כ"כ רק מדבר חדש ונפלא ביותר שלא היה כמוהו ולא עוד אלא שהוא דבר הפוך מן הקצה כו' כמו מעליון לתחתון כו' מזה בא בעונג וחדוה גדולה (ולכך חדוה זמינא לי' מלעילא לכל מאן דמייחד יחודא וחדוה דא בא מרזא דאתוון אילין כו' וכמ"ש בסמוך דרזא דאתוון הללו סימן לשמחה כמ"ש אשמח כו' ולכך חדוה זמינא ליה מרזא דאתוון אילין דוקא וכמ"ש בסמיכות לענין זה ומצרף אתוון כו' ואפשר דקאי מרזא כו' על היחוד ולא על החדוה) ומצרף אתוון למפרע שרי ובמישר סיים וסימנן אשמח דכתי' אנכי אשמח בה' ממש כו' הנה פי' שרי וסיים היינו ענין ההתחלה והסוף כידוע בלשון הזהר ופי' למפרע ובמישר הענין הוא בסדר צרופי אותיות שכאשר הסדר מהופך בהיפוך אתוון מן השמאל אל הימין נק' למפרע שקורא בהיפוך שלא כסדרן מן הימין אלא השמאל כמו תיבת א"ב שהא' לימין הקורא והב' לשמאל הקורא וכשקורא קורא מן הימין אל השמאל הא' קודם לבי"ת ובצירוף אותיו' הללו דא"ב למפרע היינו שהבי"ת קוד 'לא' כתיבת ב"א שהבית לימין הקורא והאלף לשמאל הקורא וקורא עומד ימינו לאות הב' ושמאלו לאות הא' ה"ז היפוך אותיות מן השמאל אל הימין (כחותם המתהפך מימין אל השמאל מה שהיה ימין הקורא נעשה שמאל הקורא וכתיבת פלא הפ"א לימין והלמ"ד באמצע וא' לשמאל הקורא ובהיפוך אתוון אלף הא' לימין והפ' לשמאל אך הלמ"ד אין שינוי בו מפני שבתיבת ג' אותיות לא יהיו כולן למפרע בהיפוך כי גם אות האמצע יעמוד לימין או השמאל לא יהיה היפך בא' משתים כמו אפל כו' כי ט' צרופים יש בג' אותיות וי"ב בד' אותיות) וכך הוא בכל עניך היפוך אותיות מן השמאל הימין נק' למפרע וכסדרן נק' במישר בל' הזהר כידוע והנה כאן א' בסי' דאשמ"ח שהו' מא"ח דאחד וש"מ דשמע שבמצרף אתוון הללו כשנתחברו יחד בתובה זאת דאשמח לסימן הרי למפרע שרי ובמישר סיים פ' התחלה כשמתחיל לצרף מצרף בהיפך אתוון שנק' למפרע וכאשר מסיים בצירוף אותיו' מסיים בצירוף שהוא במישר כסדרן מימין לשמאל ואין הסוף דומה לתחלה בתיבה זו דאשמח דהיינו חצי השני דתיבה זו דאשמח שהוא אותיות מ"ח נק' צרוף במישר כסדרן מימין לשמאל וחצי הראשון שבה שהוא אותיות א"ש הוא נק' צירוף למפרע מן השמאל אל הימין וז"ש ובמצרף אתוון דאשמח למפרע שרי ובמישר סיים וביאור הדברים מובן עפ"י הפשוט דהנה אותיו' א"ש דאשמח הרי אות הא' הוא א' דאחד והשין שאחריו הוא שין דשמע והא' לימין הקורא בתיבת אשמ"ח והשין לשמאלו וזהו היפוך אתוון הנק' למפרע מן השמאל אל הימין דהיינו שאותיו' א"ש דאשמח עומדי' בהיפוך אתוון מכמו שנסדר סדרן בתורה שבתורה שין דשמע לימין