ע, א

וא' דאחד לשמאל והשין קודם לא' ובתיבה זו דאשמח הא' קודם לשון נמצא זהו למפרע מן השמאל אל הימין ואמנם אותיו' מ"ח שבתיבת אשמח הצירוף הוא במישר כסדרן בס"ת שהרי המ"ם דמ"ח הו' מ"ם שבתיבת שמע שהוא לימין בס"ת וקודם לח' דאחד וגם כאן המ"ם הוא קודם לחי"ת שזהו מימין לשמאל כסדרן שבס"ת המ"ם דשמע לימין הקורא והחי"ת דאחד לשמאלו וגם בתיבה זו דאשמח המ"ם לימין הקורא והח' לשמאלו וזהו שא' ובמצרף אתוון כשבאין להצטרף אתוון אילין דש"מ וא"ח דשמע ואחד בתיבת אשמח לסימנא למפרע שרי בתחלת התיבה מתחיל בצירוף דלמפרע בהיפוך אותיו' מן השמאל אל הימין שהוא אותיו' א"ש דאשמח כנ"ל ובסוף התיבה דאשמח שהוא מ"ח במישר סיים כסדר שהוא בס"ת כנ"ל וד"ל וכ"ז הקדים בעל המאמר כדי להוציא לאור תכלית כונת הסימן הזה דאשמח שהוא מ"ש בפסוק אנכי אשמח בה' ופי' בה' ממש והיינו לפי שבאשמח הצירוף הראשון למפרע והשני במישר כנ"ל ע"כ ממיל' בא תיב' ש"מ באמצע שהוא בחי' המל' וש"מ זה עומד בין א' שבראש התיבה דאשמח לחי"ת שבסופה דהיינו בין א' דאחד לחי"ת שבו דהיינו שהשי"ן דש"מ עומד סמוך לא' שבראש התיבה והמ"ם דש"מ עומד סמוך לחי"ת שבסוף התיבה וידוע דא"ח הוא בחי' ט"ס דז"א שהמל' נבנה משם כנ"ל וש"מ זה שעומד בין א' לחי"ת דאחד נמצא בחי' המל' נכללת בז"א מימין ומשמאל מימין הא' ומשמאל החי"ת ושי"ן שבה בחי' חב"ד מקבל מא' ומ"ם פתוחה שבה מקבל מחי"ת דז"א ומוקפת בו מכל צד כענין ופרשת כנפיך על אמתיך כי גואל אתה כידוע ולכך שיבח זה היחוד ביותר וכמ"ש דא יחודא קדישא ושפיר איהו משום שאין יחוד אמיתי יותר ממנו מטעם הנ"ל וזהו אנכי אשמח בהוי' ממש שהוא בז"א שנק' הוי' ומשום שנכללת המל' בז"א בהיות ש"מ בין א' לחי"ת ע"כ א' בה' ממש כו' וד"ל (ויותר נכון לפר' ענין ש"מ שבאמצע בין א' לח' דאחד הוא בין בחי' כתר לחכמ' כמבואר למעלה בענין א' דאחד שהוא אאלפך חכמה מקור להעלם החכמה ושי"ן דמל' ג' קוין דג"ר שבה שרשם בעצמו' מקור החכמה בראש כנ"ל והמ"ם שבה שהן י' מאמרו' שבבחי' דבור בצרופי' שנק' מאמר פתוח מ"ם פתוחה הוא בחי"ת דחכמ' דאבא יסד ברתא שמחכמ' בראש נמשך לדבור ונק' חכמ' תתאה וזהו עילוי יותר מש"מ דשמ"ע שעול' רק בע' רבתי דבינה כו' והיינו אשמח בהוי' ממ"ש בכתר וחכמ' שהוא קוצו ש"י ויוד דהוי' כו' וגם רק בה' לבדו ואין זר שם כי לא יש יניקה לחיצוניות דהנה מצד זה לא יבא יניקה לחיצוניו' גם מבחי' מ"ם פתוחה דמאמר פתוח לכל כמ"ש פיה פתחה בחכמ' בחי"ת דחכמ' שעומד לשמאל המ"ם דש"מ דאשמח כו' אבל אם הי' הצרוף השני בסוף תיבת אשמח גם הוא כא"ש בצרוף דלמפרע לא הי' מ"ח אלא ח' מ"ם הי' יכול להיות תוס' יניקה לחצוני' שנק' חם וכמו אדמת בני חם שמקבלים ממ"ח צרופי' אחרונים דשם אלקי' כידוע לפי שהחי"ת נפתח במאמר פתוח לכל דלפתח חטאת רובץ אבל כשסיים במישר מ"ח אדרב' בחי"ת דחכמה אתברירו ונבדל החול מן הקדש כו' כידוע בענין תושבע"פ מל' קרינן לה לברר בעה"ד טו"ר כו' וזהו אמת א' מ' ת' ראש תוך סוף הכל בברור מראש לסוף והתורה נק' אמת ובתשבע"פ דוקא שפעולתו אמת לברר כו' כמ"ש למעלה בענין פיה פתחה כו' וד"ל]:

[פב] עוד שם תו אית בי' (בספרא דרה"מ סבא) ש"מ דאיתכלילן מן ע' רברבא אילין שבעין שמהן ברזא דאבהן קדישן ודא הוא שמע ש"ם עי"ן ישראל ה' אלקינו ה' אילין ד' בתי דתפילין דאחיד לון א"ח ההוא דא' פתחי לי אחותי כו' ד' דא קשר של תפילין דהיא אחידת בהו ע"כ פי'