ע, ג

מוח הדעת כידוע והוא ענין ד' בתי דתפילין קדש והיה חו"ב שמע והי' חו"ג (ולפ"ז אלקינו בשמע והי' בהוי' הב' ואלקינו בחי' גבורה והוי' בחסד כידוע ונהפוך הוא דשמע בחס' כו' הענין הוא דשמע והי' כלולי' זע"ז ובפ' שמע מקבל עומ"ש שהו' בחי' אלקינו ובוהי' עול מצות ששרשן בהוי' כו' ואפשר דרהמ"ס מדבר בהויו' להדדי דפ' והי' סמוך לוהי' כ"י דבינה) ומ"ש אילין ד' בתי דתפילין אחיד לון א"ח היינו מה שאמרו שהקב"ה מניח תפילין הקב"ה הוא בחי' ז"א ומניח תפילין היינו ד' מוחין הללו דד' פרשיו' שמונחי' בבתים וביאור ענין הבתים ידוע בזהר פ' ואתחנן ומבוא' במ"א ומה שא' אחיד לון א"ח א"ח זה הוא בחי' ט"ס דז"א שכמו שהי' בעיבור בבטן אימ' הי' נק' אח למל' שנק' אחותו כנ"ל וזהו שא' ההוא דאמ' פתחי לי אחותי כו' וד"ל ד' דא קשר של תפילין דהוא אחידת בהו פי' ד' הוא בחי' מל' דתבונה דד' מוחין דז"א שבד' בתי דתפילין דז"א היא אחידת בהו לאחר שא"ח שהוא ז"א מתייחד בד' רבתי כנ"ל וזהו ענין קשר של תפילין וביאור הדברים הנה מבואר במ"א בביאור ד' בתי דתפילין על מאמר הזהר דפ' ואתחנן (הנדפס בסידור) בענין ג' חללי גלגלתא כו' שהמוחין שבראש נתוני' בחדרים שבמוח כו' וכמ"כ הפרשיו' שבבתים דאותיות שבפרשיו' הן בחי' כלי לאור המקיף דחכמ' כמו פ' קדש אור ח"ע גנוז בה ממש כאור מקיף השכל שבמוח הגשמי שהמוח חומר מוכן לקבל הצורה והחלל של החדר ה"ז כמו כלי לכלי להכיל בו את המוחין כך הבתים כלי להכיל הפרשיות והיינו כהיכל ובית כו' אבל הרצועות הן מעור פשוט בלתי מוכן גם לכלי להכיל הפרשיות אלא הן נעשין מעור פשוט שאינו מעובד לכתיבה כלל ואינו נחשב מגוף בתים דתפילין כלל רק שאחוזים הרצועות בבתים להיות כמו בית יד לשמש להיות טלטול הבתים על ידן להניחן בראש אמנם עכ"ז רצועות שחורות הלמ"מ שצ"ל רצועות קשורות ותלויות מן תפילין שבראש שקושרן בהן בראש ותלוי' למטה לימין ושמאל והענין הוא דאותיו' שבפרשיו' אור המוחין המקיפי' מלובש בהן ממש כמ"ש כי שם הוי' נק' עליך ונק' פאר ונק' תפילין דמארי עלמא ועד"מ השכל וסברא הכתובה באותיו' שהוא בא בבחי' או"פ כך בפרשיות מלובש בחי' המקיפי' כי הבתים הן בבחי' בליטה ע"ג הראש כמ"ש נק' עליך כידוע אבל הרצועו' אין בהן קדושת המקיף עצמו ונק' תשמישי קדושה לבד כי אינו אפי' בחי' לבוש חיצוני להלביש המוחין כמו הבתים רק ככלי תשמיש לבתים בלבד כנ"ל והיינו למעלה בחי' מל' דתבונה שזהו קשר של תש"ר כנ"ל דהנה מבואר למעלה (בסי"פ) שיש ב' מדריגו' במחשבה א' אותיו' שבמח' שנק' לאה והב' מחשבת עיון שאין בזה אותיו' עדיין רק שנתפס בעיון ורעיון הנק' הגיון כו' והנה המוחין שבאין בכלי הוא כמו שבא אור השכל בעיון המח' וגם בחי' מקיף דאוש השכל כשבא בהעלם בעומק העיון בדקות המח' וגם בחי' מקיף דאור השכל כשבא בהעלם בעומק העיון בדקות המח' אבל הוא נתפס עכ"פ יהיה איך שיהיה ולזה גם הבתים שהן כמו חללי גלגלתא הרי נתפס שם בחי' המקיף אבל הרצועות הן בחי' אותיות המחשבה שהן בחי' מהות נבדל לגמרי מן אור השכל והוא שיוצא לחוץ מן הבתים שבהן הפרשיות שאינן אלא לשמש כנ"ל שהעיקר הוא עצם הד' מוחין שבתפילין שבראש שבאים בהתלבשות בכלים ובתים ופרשיות כמו עיון המח' כנ"ל אבל מה שיוצאים בבליטת אותיות המח' זהו נבדל מעצם קדושת התפילין עד"מ שכל שבא בבליטת אותיות המחשבה שכמו זר נחשב לגבי עצם מציאותו כי האותיות דמחשבה יכולים להיות בלא שכל כלל ואין להן ערך כלל עם עצם אור השכל ואין זה דומה רק להתלבשו' אדם בלבוש או בית שהלבוש והבית נבדל מן העצם לגמרי (משא"כ החללי גלגלתא אעפ"י שנק' כלי לכלי אבל אינו כמו