ע, ד

לבוש ובית שהרי הם מוכנים בעצם לקבלת המוחין הגשמיי' עכ"פ כחלל בית קיבול לכלי חומר העין שכמו שהעין עצמו אם יקולקל יופסד הראי' הרוחני כך אם יקולקל במושב כלי החלל שבו יונח העין בטבע תולדתו יופסד העין וראי' מאונס שינה מאידים שעולין במוח שעושין הכרח לסגירת כלי חלל העין אעפ"י שמצד העין עצמו אין בו קלקול הראי' ומזה יובן בחלל בית קיבול המוח דאידים שבמוח באין מצד החלל כו') וכך יובן למעלה בענין קשר של תש"ר דהרצועות שיוצאין מן הבתי' הוא כמו כח המחשבה שמתפשטת להיות באותיו' והיינו מל' דתבונה שבקשר תש"ר שהוא בחי' לאה שאין להם שייכות וחיבור כלל עם עצם התפילין שהן או"כ דמקיפי' דד' מוחין דז"א שורה בהם ועכ"ז הרצועות הן כמו תשמישי קדושה למקיפי' דד' בתי דתפילין כמו שע"י בחי' אותיות המח' יוצא ונמשך אור השכל פנימי' ומקיפי' שבו לחוץ בדבר נבדל לגמרי כמו שאנו רואי' שלא יתפעל אדם מן השכל כ"א ע"י אותיו' בולטו' שחושב בו כמו המתבונן באיזה דבר טוב ונחמ' לא יתפעל אם לא יבא ההתבוננו' הזאת בבחי' אותיו' בולטו' ממש וכן להיפך בהתבוננו' שבאה בהתפעלו' הכעס למנגד שכלו אין זה אלא באותיו' דוקא וגם מן השכל אל המדו' שבלב ואל הדבור לא יוכל לבא כ"א ע"י האותיו' שבמח' וכמ"כ הרצועו' דתליין על לבא רק שהן באין בבחי' מקיפי' כמ"ש במ"א כענין שימני כחותם על לבך שזהו תש"ר וכחותם על זרועך תש"י (ושם מבואר באריכו' בענין רצועות דתליין על לבא וד"ל) ומה שא' ד' דא קשר כו' דהיא אחידת בהו הרי קאי על ד' בתי דתפילין שכל מה שנחלקו המוחין לד' ע"י הדעת בד' פרשיו' וד' בתים הכל בא באותו אופן ממש באותיו' המח' דבחי' לאה שנק' קשר של תש"ר הגם שהוא מהות נבדל אבל מ"מ בא הכל בהתלבשו' במחשבה ולכך היא ג"כ בד' שהן ד' מוחין רק שבתפילין הן בעצם ונק' מקיפי' ממש ובקשר זה באין בהעלם לבוש וז"ש דהיא אחידת בהו ממש דהיינו הך ממש רק שיצאו לחוץ בלבוש נבדל ואמנם מ"ש תחלה דהאי א"ח אחיד לון הוא המניח התפילין שע"ז א' כי שם ה' נק' עליך דוקא והיינו בחי' ז"א כמ"ש הקב"ה מניח תפילין והד' רבתי הוא בחי' לאה שמאחורי הראש בקשר של תש"ר דז"א וכמ"ש רז"ל וראית את אחורי מלמד שהרא' לו הקב"ה למש' קשר של תש"ר כו' וד"ל:

(פג) עוד שם רזא לחכימין אתמסר כו' תרין רצועין נפקין מסט' דא ומסט' דא רזא דתרין ירכין דלתת' דהאי א"ח דנביאי קשוט אחידין בהו דהא מלעילא נפקין תרין רצועין רזא דתרין דרועין מימינא ומשמאל' וד' אחידת בהו לבתר אתפשטו ירכין לתתא כו' הנה תרין רצועין דנפקין מלעילא הן הרצועות מבתי התפילין מזה ומזה סביב הראש עד הקשר של תש"ר והן מבחי' רזא דתרין דרועין מימינא כו' ולכאורה תרין דרועין הן ברצועות שיוצאין מן הקשר דתש"ר למטה על הימין והשמאל ואיך א' דרצועות דנפקין מסט' דא כו' שהן לימין ושמאל רזא דתרין ירכין שהירכין למטה ממש והרצועות אינן מגיעי' לשם כלל אך הנה יש להקדים בשרש ענין נו"ה שנק' ירכין בכ"מ עד"מ הירכי' הן מוליכי' האדם שבגופו נשען עליהם ואינם רק כמשמשים טפלי' לעיקר הגוף להוליכו ממקום למקום ולכך נק' נו"ה לבר מגופ' דגופא הוא הלב וקרביי' עד הכליות שבירכין שגם הן לבר מגופא אעפ"י שהן בפנים לפי שהם כליות יועצות איך שיובא השפע הפנימית ביסוד שנק' סיומא דגופא ושפע החיצוניו' בהילוך הרגלים לכך הכליות הן במתנים והירכין מתפשטין מהן כידוע ועד"ז בלב האדם שנק' גופא ג"כ יש בחי' נו"ה כמו כליות יועצות