עא, א

למטה והוא בחי' נו"ה בפנימי' השפע להביא גלוי אור המדו' לדבור ומעשה איך וכמה ובאיזה אופן והוא העצה שבלבו וכן בחיצוניו' השפע להביא חיות גשמי לאברי' דלב פליג לכל שייפין כידוע וכך עד"ז יותר למעל' בנו"ה דחו"ב שבמוחין שבראש שזהו העצה שבשכל איך יובא אור שהכל לגילוי במדו' ומחשבה או דו"מ וזהו בשפע הפנימי וכך הוא בשפע החיצוניו' שהן קנה ושט שנמשכי' מן המוח ללב בחי' חיות גשמי שנברר במוח (כידוע בענין ג' ברורי' דכבד ולב ומוח כו') וההנ בחי' נו"ה דמוחין שבראש שבג' חללי גלגלתא ושנעשי' ד' מוחין חו"ב וחו"ג ע"י הדעת בד' בתי דתפילין כנ"ל הוא הנמשך ברצועות שבתש"ר שיוצאין מן הבתים ומקיפי' לראש עד הכתר דתש"ר שזהו מ"ש כאן דתרין רצועין נפקין מלעילא כו' כנ"ל והוא בחי' נו"ה דאימא כו' שהוא ענין העצה שבשכל איך להביא השפע הזאת של המקיפין דד' מוחין שבתפילין למטה ומקבלין מתרין דרועין שהן חו"ג ימין ושמאל דבינה שנחלק לב' מוחין חו"ג להטו' לחסד או לדין (כמו כל עצה שכלולה מדבר והיפוכו הן או לאו ומה שמונע השכל הוא לסט' דשמאל ומה שיחיי' הו' לסט' דימין כו') וכ"ז רק איך וכמה ובאיז' אופן יהי' ההמשכ' של המוחין לצופי אותיו' המחשבה שהוא מל' דתבונה שרש בחי' לאה שהוא הקשר כנ"ל וכ"ז בבחי' המשכת המקיפים דד' מוחין למטה על הלב כו' וזהו שא' תרין רצועין נפקין מלעילא פי' מלעילא מלמעלה מבחי' המקיפים דמוחין דחו"ב שם נמשך בחי' נו"ה בעצה כלול' מחו"ג דאימא אם כך או כך ויש בו דבר והיפוכו כו' ושם ג"כ נק' נו"ה דלבר מגופא שהן מדות שבשכל כו' כמו במדות שבלב כנ"ל ומפני שמב' רצועות הללו נמשך לקשר של תש"ר שהוא מל' דתבונה בחי' צרופי אותיות המחשבה כו' לכך אמ' וד' אחידת בהו שהוא דלי"ת דקשר כידוע וד"ל ומעתה יש להבין מ"ש בתחלת המאמ' תרין רצועין נפקין מסט' דא כו' שהן תרין יררכין כו' דהנה הקשר של תש"ר הוא הדלי' רבתי בחי' לאה שבמחשבה ממש חוזר ומתייעץ איך וכמה מלבד אשר כבר היה העתה בשכל מפני שבחי' המח' נבדל בציור המוחין שבראש כנ"ל וענין הקשר של תפילין שהוא מעצם ד' היינו שכופל ועושה התכללות כמה פעמים מן הימין אל השמאל ומן השמאל אל הימין שהוא כמו העצה מן הימין דהן חוזר ללאו ומלאו להן כמה פעמים עד שהוחלט אופן כך וכך ואז נק' קשר שזהו יחוד חו"ג בכמה אופנים עד שמזה יוכל להיות קיום הדבר בלי נטי' עוד מימין לשמאל וזהו המשכות הרצועות מן הקשר לימין ושמאל ממש מן הראש על הכתפין דא לסט' דימין ודא לסט' דשמאל כו' והן בחי' המקיפי' דרצועות דתליין על לבא מימין ומשמאל ממש כו' וד"ל וזהו שא' תרין רצועין נפקין מסט' דא ומסט' דא רזא דתרין ירכין פי' עתה מדבר ברצועות דנפקין לימין ושמאל ממש מן הקשר שבאחורי הראש על הכתפין לנגד פניו על הלב זה לימין וזה לשמאל ולכאורה אינו מובן מ"ש רזא דתרין ירכין כו' דתרין ירכין למטה מגופא הן כנ"ל אך הענין הוא דאחר שהרצועות יוצאות מן הקשר לחוץ ותליין על לבא שהוא בחי' ז"א כידוע הנה מתלבשים בחי' נו"ה דאימא שבשרש המוחין דחו"ב גם בלבא שהוא בחי' ז"א בבחי' מקיפי' שבמדות שבלב שיהיה נמשך גם משם בחי' נו"ה והוא נו"ה דז"א שנמשך בחי' העצה שבמדות שבלב לתרין ירכין דלבר מגופא שהן כליות יועצות בפנימית וחיצונית השפע שהוא בחי' נה"י ממש וזהו שאמר רזא דתרין ירכין כלומר שרש ומקור דנו"ה שלמטה שנק' תרין ירכין דלתתא דהאי א"ח פי' האי א"ח הוא ט"ס דז"א שהן חב"ד חג"ת נה"י שבלב שהמדות כלולין ממוחין ונה"י שבו בפנימי' וחיצונית נמשך למטה בכליות ותרין ירכין שהן חיצוניות נה"י