עא, ג

דאימא שבז"א מתפשט ג"כ נה"י שבו בנשמות דבי"ע לאותו הנביא ששרש נשמתו שם בחי' הגבורות והדינין כנבואת ירמיה הנביא שכולם דינין וזהו שבא נשמתו לפי העת והזמן שדינין שולטים ובהמ"ק יחרב ומי ששרש נשמתו בחסדי' יבא לעולם בזמן שהחסדי' מאירים ובעילוי המדריגה בגלוי אלקי' בבהמ"ק כישעיה וכה"ג) ולפי שבמל' דתבונה נחלקו הרצועות ששם תחלת ההמשכה דצרופי אותיו' דמחשבה לימין ושמאל ע"כ משם דוקא שרש הנבואה בנו"ה במחשבה ודמיון שבנביאים שמקבלים מנו"ה דבריאה ויצירה וכמ"ש ביד הנביאים אדמה כו':

(פד) ובכל הנ"ל יובן מארז"ל ע"פ וראית את אחורי מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין כו' דהנ' מבואר בענין הקשר שהוא החילוף וההתכללות מימין לשמאל ומשמאל אל הימין כמה פעמים שזהו בחי' נו"ה כו' והנה לזה ארז"ל דהוקשה כל התורה לתפילין כו' להיות שכל עיקר כללות ענין התורה אינו רק בחי' ההתכללות לאכללא שמאלא בימינא וימינא כו' שהתורה היא בבחי' הת"ת כלול מחו"ג יחד כמ"ש מימינו אש דת כו' ונתנה באש שחורה ע"ג אש לבנה כו' וכמו שאנו רואי' בכל דקדוקי המ"ע ול"ת שכלולי' מחו"ג הן ולאו יחד באותו אופן דוקא יוכשר למצוה ובאופן זולתו לו יוכשר וכן בל"ת באופן זה דוקא טמא ואסור ופסול כו' (והיא מ"ש כל אמרת אלוה צרופה שנק' חכמ' ברורה כמו שכל המתברר עפ"י ישוב הנק' עצה (אוש גיקלערט כו' כנ"ל) ונק' עצת ה' בהיות שעיקר התורה הוא החכמ' שבא לברר ברורי' דעה"ד טו"ר למעשה דוקא כענין משל כליות יועצו' למעשה כנ"ל ולכך הוקשה כל התורה לתפילין שבתפילין הוא ג"כ רק ענין התכללות המוחין דחו"ב מחו"ג יחד דאעפ"י שע"י הדעת נחלק לחו"ג שהן שמע והי' א"ש כידוע אבל הן כלולי' יחד בד' בתים שמקיפין דתפילין שורה על הראש בבחי' בליטה כמ"ש כי שם ה' נק' עליך כידוע והעיקר של התכללו' המוחין דחו"ג דתפילין הוא בא בגלוי בקשר של תש"ר (ובקשר של תש"י יותר מפני שהד' פרשיו' בבית א' ולכך נא' וקשרתם לאות על ידך לפי שהקשר של תש"ר העושה לבחי' ההתכללו' לימין ושמאל נחלק ויוצא לימין ושמאל אל הלב היינו להמשיך לבחי' המל' והוא בתש"י שכנגד הלב כידוע אך מ"ש תחלה וקשרתם ואח"כ לטוטפת כו' כמבואר במ"א ע"פ שימני כחותם על לבך כו' (הנדפס בסידור) ומ"ש ופני לא יראו דפנימית המוחין שבד' פרשיות הוא בהעלם בבחי' מקיף כמ"ש כי שם ה' נק' עליך דוקא כנ"ל ולכך ופני לא יראו עד לע"ל כאשר יהי' התגלו' המקיפי' בפנימיו' וידוע דנובלות חש"מ תורה בח' אחוריי' דח"ע שיצא למטה לברר בעה"ד טו"ר כו' ע"י מ"ע ול"ת בסומ"ר ועש"ט כו' וכידוע בענין אחרי ה' תלכו לברר כל רפ"ח כו' שזהו בחי' קשר של תש"ר שמאחורי ראשו דוקא שמתכללים שם חו"ג דמוחין שבראש רק כדי לברר למטה (וזהו מ"ש דומה דודי לצבי מה צבי מחזיר ראשו לאחוריו וכמ"ש במ"א) וז"ש הראיני נא את כבודך אין כבוד אלא תורה והוא ל"ב נ"ח גי' כבוד ורצה שיראה לו פנימי' חכמה של מעלה שנק' כבוד העליון וא' לו וראית את אחורי בחי' נובלות ואחוריי' דח"ע שזהו כל התורה שירדה למטה לברר ברורי' דעה"ד כו' אבל פנימי' הכבוד העליון מאיר עכשיו בהעלם בתפילין שעל מצחו בראשו כנ"ל) ומעתה יש להבין מה שבפ' ראשונ' נאמ' מצות ת"ת ושננתם לבניך קודם למצות תפילין וקשרתם כו' ובפ' שני' נאמ' מצות תפילין וקשרתם תחלה ואח"כ ולמדתם כו' ואם אמרו שהוקשה כל התורה לתפילין לכך הקדים תפילין לתורה בפ' שניה למה הקדים תורה לתפילין בפ' הא' אך הנה תחלה יש להקדים להבין עוד מה שבפ' שמע נאמר בכל מאדך