עא, ד

ובפ' שניה לא נזכר בכל מאדכם רק בכל לבבכם ובכל נפשכם ולכאור' לפי מאמר דריב"ק שבפ' שמע מקבל עליו עמ"ש לכך נאמ' בכל מאדך ק"ו הוא לעול מצות שבפ' שניה שזהו בכל מאדך דכשם שנא' שום תשים עליך מלך בבחי' מקיף בלי גבול בטול הרצון כו' כך בקיום עול המצוה בפ"מ ודאי שהיא בבחי' מקיף בלי גבול כמ"ש בכמה דוכתי בענין המצות כמו אלה המצו' אשר יעשה אותם האד' וחי בהם כו' ולכך או' אשר קדשנו במצותיו בבחי' מקיף דקדש העליון וכידוע אך הנה יובן עפ"י המבואר במ"א בענין מ"ש לאברהם התהלך לפני כו' לפני דוקא וכתיב אחרי ה' תלכו אחרי דוקא ולא לפני כו' הענין הוא שיש ב' מיני הילוך א' מלמעל' למטה והוא בחי' המשכת המקיף בפנימי והב' הילוך שמלמטה למעלה שזהו העלא' אור פנימי למקיף וקבלת מ"ש שבפ' שמע הוא הילוך הא' שבמקיף נמשך למטה מא"פ למקיף וז"ש אחרי ה' כו' וביאור הדברים הנה זהו מה שבפ' שמע א' בכל מאדך ולא בפ' שני' דהנה פי' מאד ידוע שהוא בלי גבול ושיעור כלל וזהו הנק' אור מקיף שהוא אור בלתי מוגבל בכלי שאין הכלי מכילו כלל ע"כ נמשך מלמעלה בבחי' מקיף וסובב עד"מ שכל הגדול שמקיף לשכל הקטן וסובבו מכל צד (בל"א ער נעמט אים ארום) מפני שהקטן לא יכיל שכל הגדול ממנו כו' וכמ"כ באהב' דבכל מאדך שיהי' אהב' בלתי מוגבלת ומתיישבת כלל בשכל שבמוח ולא בלב ע"כ הרי היא בבחי' מקיף אמנם מ"ש ואהבת בכל מאדך הרי הכונה שאה"ר זו דבכל מאדך הבלתי מוגבלת מאירה ומתיישב' בכלי המוח והלב עד שיקר' בשם אהב' ממש כאהב' טבעי' המתיישבת לפי אופן כלי הלב דוקא כאהבת בכל לבבך ואם פי' בכל מאדך בחי' מקיף ממש שאינו מתיישב במוח ולב כלל איך תקרא שם אהבה שהאהבה אינה אלא בהתפעלו' שמכיל הלב וא"כ בהכרח לומר שמאדך זה הוא מקיף שבא ומאיר בגלוי בלב ומוח וא"כ ה"ז הגבלת אור המקיף הבלתי מוגבל שנגבל בבחי' או"פ בלב ומוח וא"כ ה"ז הגבלת אור המקיף הבלתי מוגבל שנגבל בבחי' או"פ בלב ומוח הרי מן המקיף נעשה פנימי שזהו ענין ההילוך מלמעלה למטה בפ' שמע בקבלו' עמ"ש וירידה זו שיוגבל הבלתי מוגבל מא"מ לאו"פ יריד' זו רק לצורך עלי' כדי שיוכל להיו' העלא' א"פ למקיף בפ' שני' בקבלת עול מצות אבל בפ' שני' שהוא קבלת עול מצות לא הזכיר בכל מאדך לפי שאין הכונה בפ' זו להמשיך לבחי' מקיף בפנימי אלא להיפך שיעלה בחי' א"פ למקיף להיות הא"פ המוגבל במדריגת המקיף הבלתי מוגבל וגם בזה יקשה כנ"ל במקיף בפנימי' דאיך יקרא שם אהבה זו המוגבלת בבחי' א"פ מאחר שעולה להיו' בבלתי מוגבל שנק' מקיף וכן להיפוך איך יקרא לה שם אהבה בלתי מוגבלת בבחי' א"פ מאחר שעולה להיו' בבלתי מוגבל שנק' מקיף וכן להיפוך איך איך יקרא לה שם אהבה בלתי מוגבלת בבחי' מקיף אחר שעצם מציאות' אהבה מוגבלת בבחי' או"פ אלא מוכרח לומר שנתעלה בחי' האו"פ ונעשה בלתי מוגבל בבחי' או"מ הרי מן הפנימי' נעשה מקיף כמו שמן המקיף נעשה פנימי כנ"ל כנ"ל ואמנם באמת גם במקיף שנעשה פנימי כנ"ל א"א לומר שנשתנה ממהות למהו' מבלתי גבול לגבול דא"כ איך יקרא בבחי' מאדך בלי גבול אא כמו שהוא בעצם בלתי מוגבל דוקא נתיישב בכלי המוגבל בלב ומוח אבל לא שנגבל ממש רק שבא ושוכן למטה בתוך כלי ההגבלה והוא במציאות' עומד כמו שהוא בלתי מוגבל כך להיפוך כשעול' הא"פ במקיף לא שנשתנה ממהת למהות כלל אלא הא"פ במציאותו עומד בבחי' הגבול דוקא רק שנתעלה הא"פ כמו שהוא מוגבל להיו' במקיף הבלתי מוגבל ואין הכונה שמשתנה מעצם מציאותו הראשון למציא' אחר להיות בלתי מוגבל אלא כמו שהוא בעצם הראשון בבחי' נגבול נתעלה להיו' בבחי' א"מ ואע"פ שהוא א"מ מוגבל הוא בעצם ונמצא שהמקיף שנעשה פנימי אעפ"י שנגבל בכלי נק' מקיף להיות שבעצם מציאותו