עב, ד

שמוע תשמעו אל מצותי הרי ודאי עושין רש"מ ומה גם שא' ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם אך הענין ידוע דלפי שלא נא' בפ' זו ובכל מאדכם נק' אין עושין רש"מ והיא גופא פלא גדול דמשום שאין כאן בכל מאדך נק' אין עושין כו' וכי יש עושין רש"מ יותר ממס"נ דבכל לבבכם ובכל נפשכם ואמנם עפ"י כל הנ"ל יובן הכל דהנה בפ' שמע מקבל עליו עמ"ש וזה נק' עושין רש"מ ובפ' שני' מקבל עליו עול מצות כנ"ל ואעפ"כ נק' אין עושין כו' וזהו פלא יותר שהרי עיקר עושין רצונו אינו רק בקיום המצות שזהו דוקא בפ' שני' אך הנה פי' עושין רש"מ ידוע דעשי' זאת היינו לעשות ולהמשיך לבחי' רצון העליון למעלה דוקא שיומשך מבעל הרצון בחי' רצונו ש"מ שלמעלה ובחי' רש"מ למעלה היינו כענין הנ"ל בהילוך שהוא מלמעלה למטה בבחי' המשכת המקיף לפנימי כמו ע"י אור דתורה וכמו ע"י מצות הרוחניו' העליונות כנ"ל שז"ש התהלך לפני דוקא כנ"ל וכאור תורה שנא' בה הליכו' אלי כו' שהולך ואור מלמעלה למטה כנ"ל כי הנה פי' רצון העליון למעלה הוא אשר עלה ברצון הפשוט להאציל ונק' כתר הכללי כתר דא"ק ששרשו בקו"ח ולמעלה עוד גם בחי' הקו נק' א"פ בכללות ההשתלשלו' ובחי' עצמות אא"ס שלפני הצמצום שנק' טה"ע הוא בחי' כתר וסובב הכללי כידוע והנה ידוע דבחי' הכתר שהוא הרצון הפשוט שבעצמות נק' בחי' ממוצע בין העצמות שהוא בעל הרצון הפשוט כו' להמשיך מבחי' העצמות להיות נק' סובב בכלל והוא בחי' המשכת המקיף הכללי לפנימי הכללי שהוא הקו"ח שנמשך אחר צמצום הראשון הנק' מקום פנוי כו' וזהו הנק' רש"מ בכללו' הכל דהיינו רצון העצמות המחבר לעצמותו בבחי' הקו"ח כו' נק' רש"מ דהנה בחי' הקו"ח שנק' א"פ בכללות הכל נק' בבחי' מקום ג"כ כידוע בע"ח דכל עיקר ענין בחי' הקו הזה הוא כדי שיהי' בחי' מעלה ומטה כו' דלפני הצמצום לא הי' בחי' מעלה ומטה כלל אלא הי' אא"ס ממלא כל החלל הריקן הנק' מק"פ כו' ובחי' מעלה ומטה נק' מקום שכולל ו"ק מעלה ומטה מזרח ומערב כו' מקור למקור להיות התחלקות הקוין בנאצלים כו' כידוע וז"ש הנה מקום אתי שבטל לגבי העצמות ממש שנק' מקיף וסובב הכללי הנ"ל וכמארז"ל הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו כמאמ' דאיהו תפיס בכולהו עלמין ולית מאן דתפיס ביה ששני המאמרים הללו כוונה א' להם דמקומו ש"ע הוא בחי' מקיף הכללי הנ"ל שסובל כל ההשתלשלו' דקו ונתפס בכ"ע אבל אין העולם מקומו שבחי' מקיף זה הכללי נבדל בערך ולית מאן דתפי' בי' כלל וכמ"ש לית מח' ת"ב אפי' מח' הקדומה דא"ק כו' וכה"ג ואמנם חיבור ויחוד דסובב ומקיף הכללי הזה בחי' א"פ הכללי דקו"ח הנ"ל שנק' בחי' מקום במעלה ומטה כקו הנמשך בעיגול מעליונו לתחתיתו כידוע ע"ז אנו אומרים ברוך המקום שיומשך בבחי' מקום או פי' שיומשך המקום העצמי כמו ברוך כבוד ה' ממקומו העצמי דהיינו מבחי' העצמות דאין העולם מקומו כנ"ל והוא מעצמות אא"ס שלפני הקו שיאיר בתוך הא"פ דקו כו' וד"ל וזהו הנק' רש"מ בכלל ודרך פרט יש בחי' מקיף ופנימי שנק' סובב וממלא בכל עולם דאבי"ע בפרטות כידוע והנה פי' עושין רש"מ בכללות הכל היינו לעשות ולהמשיך לרצון הפשוט שבעצמותו ממש שע"י יהיה היחוד דמקיף הכללי בא"פ הכללי הנ"ל וזהו פי' עושין רש"מ בישראל בקבלות עמ"ש בפ' שמע דוקא דהנה ע"י קבלת עמ"ש מעורר לבח'י הרצון הפשוט שבעצמות ממש שהוא בחי' כתר הכללי דהיינו כתר שבמל' דא"ס דהיינו מה שעלה במח' ורצון הפשוט אנא אמלוך כו' כידוע ועד"מ קבלת מלך ב"ו כמו שאמ' שום תשים עליך מלך הרי עי"ז מעורר למלך שיהיה לו רצון וחפץ במלכותו כידוע כך