עג, ב

וזהו שנק' עושין רש"מ למעלה עכ"פ (אבל לא למטה כמו למעלה ממש משא"כ ע"י המצות לע"ל שיהי' למטה ולמעל' שוה כמו שהי' לפני הצמצו' ממש ובזה יתרון מעלת פ' שניה על פ' ראשונה) וזהו שא' ושננתם קודם וקשרתם בפ' שמע וקשרתם קודם ולמדתם בפ' שני' כנ"לף

(פז) ואחר כל הנ"ל יובן מ"ש והתהלכתי בתוככם כו' דהנה ענין ההפרש הנ"ל בין המשכ' המקיף לפנימי להעלא' הא"פ אל המקיף בכלל זהו ג"כ ההפרש בין העוה"ז והעוה"ב בהיות שאנו רואי' שבעוה"ז יש ב' דברים מה שאין בעוה"ב הא' התשובה שהרי אין תשובה רק עכשיו בעוה"ז שאנו רואי' שגם רשעים גמורי' יכולים לעשו' תשוב' שלימה ולהיו' כמו צדיקי' גמורים להפוך הרע לטוב לגמרי מן הקצה לקצה עד שהזדונו' נעשו כזכיות כי מחילה וסליחה שע"י התשוב' נרצה לו לכפר עליו להיו' נפשו עולה למעלה באור החיים ממש יותר מצ"ג כו' כידוע בכמה בע"ת כמו ראב"ד שא' עליו רבי יש קונה עולמו בשעה א' מפני שעשה תשוב' שלימה ונהפך כל הרע שלו לטוב ועלה למעלה מעלה כו' ולהיפך יוכל להיות שגם צ"ג יפול ממדריגתו לגמרי ויעשה רע עד שיאבד צדקתו לגמרי כמו שמצינו בכמה גדולים שבמלכי בית ראשון שעבדו ע"ז כו' וכיוחנן כה"ג ששימש פ' שנה ולבסוף נעשה צדוקי וכה"ג גם בדורות האחרונים כאלישע אחר כו' הרי הטוב נהפך לרע מן הקצה לקצה ג"כ וזהו כמו שהעליון יורד למט' מטה והתחתון עולה למעל' מעלה שע"י תשובה גם מי שהי' עומד בשאול תחתית ע"י עונותיו הרבים והעצומי' גם שעבר על כל התורה יוכל לעלות למעלה מעלה ע"י תשוב' מעומקא דלבא כראב"ד שיצא' נשמתו בבכי' וקנה עולמו בשעה א' וגם להיפך מי שכבר עמד במדריגה היותר עליונה למעלה יוכל ליפול למטה מטה בשאול תחתי' כצדיק שנעש' רשע וכ"ז מצד שהעוה"ז הוא זמן הברור דעה"ד טו"ר דהיינו שעדיין לא נברר אלא עומד להתברר ועד"מ חבית יין תוסס שעומד להתברר ועדיין לא נתברר רתיחתו עולה ויורד תמיד ובלבול זה ברתיחה הוא העושה הברור אח"כ שהיין שקט על שמריו שהשמרים נפלו למט' והצלול נשאר בתכלית הברור למעלה לא יתחברו זע"ז כלל אבל בשעת הבלבול ורתיחה הרי הטו"ר פסולת השמרים והטוב מעורבי' ונדבקין מאד ועולין ויורדין דהיינו שהטוב יורד למטה והפסולת עולה למעלה עד שלא ידע מה טוב כו' כי הרי נהפך הפסולת בעלותו ונעשה יין טוב מאד והטוב שהי' למעל' ירד למטה ונעשה רע מאד עד שנשלם הבלבול והיין עמד מרתיחתו לגמרי אזי יוגמר הברור והוא ההבדלה לגמרי בין טו"ר שביין והרע והפשולת נפל לגמרי למט' מטה בשולי החבית והטוב נעשה מובחר לתכלית ולא קרב זא"ז כלל דהיינו שלא יוכל עוד הפסולת לעלות למעל' וישאר למטה והטוב לא ירד לעולם למטה שכל א' על מקומו עומד לא ימיר טוב ברע ורע בטוב כו' והנמשל מזה יובן ההפרש בענין התשובה ולהיפך בין העוה"ז שהוא זמן הברור כי ע"י חטא אדה"ר נטרדה חבית בשמריה טו"ר יחד כידוע ועומד להתברר ובזמן הבירור הוא הנק' בלבול (בל"א עש אירט) ולכך יכולי' רשעי' גמורים לעלות ע"י תשובה שלימה כנ"ל שעולה משאול תחתית למעלה ולהיפך העליון יורד למטה מטה כנ"ל אבל בעוה"ב אז זמן תשלום כל הברורי' שבעה"ד טו"ר ויהי' תכלית ההבדלה בין טו"ר ונק' עולם ברור שכבר נברר הכל מרפ"ח כו' ולא נשאר רק תכלית גסו' השמרים שנפלו למטה ע"כ לא יועיל אז תשובה לרשעים גמורים שלא יוכל הרע להתהפך לטוב כמו בעולם הזה וכן להיפך הצדיק לא יפול למטה כי כל א' על מקומו ולא יקרב זא"ז כלל ולא ימיר רע בטוב כו' וד"ל והדבר הב' שאנו רואים הפרש גדול בין העוה"ז