עו, א

בחי' התלבשות אחדו' ה' הפשוטה בדברים גשמיי' למטה כמו בתפילין ולפי שק"ש היא בבחי' כללו' כל המצות כנ"ל לכך נז' בה מצות תפילין שהוקשו לזה כל המצות בענין ההתלבשו' בגשמיות מעשה המצות (ונמצא שמצות ק"ש הוא בבחי' יחוד כללי שבכל המצות כמו שהוא למעלה ומצות תפילין הוא כולל כל המצות כמו שבא בהתלבשות למטה וזהו שאמרז"ל כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו משום דע"י התפילין דוקא בא יחוד דסובב וממלא בכלל שבק"ש בהתלבשות למטה ובלעדם אין זה בא למטה רק למעלה לבד ולכך נק' עדות שקר בעצמו דוקא וד"ל) אך הנה לכאורה איך יוכל להיות בחי' צמצום ודילוג המדרגה כ"כ להיות התלבשות עצמות אא"ס שבאצי' למעלה בפועל מעשה גשמי דמצות מעשיות כנ"ל הענין מובן מטע' הנ"ל דבמצות בפו"מ דוק' בביטול רצון ולאכפייא לסט"א כו' נעשה אתדל"ע ג"כ בב' דברים הללו להיות מצמצם א"ע באו"כ דאצי' כו' וכמו להיות נק' חכים ומבין וכה"ג הוא ע"י מצות תפילין בב' פרשיות דקדש והיה כו' או ע"י מצות ת"ת נמשך אא"ס בחכמה וע"י מצות הצדקה נמשך אא"ס באו"כ בבחי' חסד כו' וכידוע וד"ל וזהו שאמרז"ל ועשיתם אתם כאילו עשאוני ברמ"ח אברין שהן רמ"ח פקודין שנק' רמ"ח אברין דמלכא למעלה כידוע עד"מ האבר שהוא כלי בית קבול לקבל האור וחיות דנפש שבדם כו' כך שס"ה ל"ת שס"ה גידין ורמ"ח מ"ע רמ"ח אברים וכללותם נק' אדם כו' וכמ"ש במ"א וד"ל ואמנם הנה ידוע בע"ח דכללות המצות הן רק בחי' ה"ח והוא להיות שכללו' ענין המצות הוא רק בחי' המשכת גלוי אא"ס למטה רק שבא ונמשך בכלים מכלים שונים כו' וזהו ענין מצות הצדקה שכוללת כל המצות כמ"ש וצדקה תהיה לנו כי נשמור כו' וכן לעשות צדקה ומשפט ע"ד דוגמא מצדק' גשמית שהיא רק להחיות רוח שפלים כך נמשך ע"י צמצום גדול מסובב הכללי לממלא כו' בחסד חנם חת דלי"ת כו' (וכמ"ש במ"א בענין זורע צדקות מצמיח ישועות שהצדקה נק' זריעה שהצמיחה ירבה הרבה יותר מן הזריעה כי כלום אדם זורע קב כו' והיינו שנצמח מן מצות מעשיות למטה הרבה פירות למעלה שהן רבוי המשכות אורות בכלים שנק' ישועות כמו כוס ישועות כו' בחי' חסדים שנמשכי' מעצמות המאציל לבחי' המל' שנק' כוס כו' וכמ"ש כוסי רויה גי' ארך שהוא ש"ע נהורין שמאירים מא"א דאצי' במל' כידוע והכל הן החסדים דמעשה המצות וזהו פועל ישועות בקרב הארץ שהוא המל' דוקא שמקבלת כל החסדים העליונים ע"י המצות ולכך נק' כללות המצות בשם צדקה וכמ"ש זרעו לכם לצדקה וקצרו כו') (והיינו ענין מצות מזוזה דכתיב וכתבת' על מזוזות כו' דג' מצות נזכרו בפ' שמע מצוות ת"ת והיו הדברים כו' ודברת בם ומצות תפילין וקשרתם ומצות מזוזה וכתבתם והיינו לנגד ג' אהבות בכל לבבך בחי' ל"ב נ"ח שנמשך ממוחין ללב והוא צ' דצלם ע"י מצות ת"ת וז"ש והיו הדברים על לבבך בבחי' מקיף על הלב ומצות תפילין הוא בחי' מקיפין דמוחין חו"ב כידוע וזהו לנגד בכל נפשך וכולל לזו"נ יחד בתש"ר ותש"י במ"ש לאות על ידך ולטוטפות כו' וזהו למד דצלם ומצות מזוזה הוא מקיף למקיף בחי' מ"ם דצלם והוא מקיף דהיכל ובית לשמור מבחוץ שהוא למעלה ממקיף דתפילין שע"ג הראש כמ"ש במ"א בענין מזון לבוש ובית דבית גבוה מכולן וראוי' מבהמ"ק כו' וכך כאן התורה נק' מזון כמ"ש כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם וזהו ודברת בם והתפילין נק' לבוש כמ"ש פארך כו' והמזוזה שבבית גבוה מכולן והוא לנגד אהבה דבכל מאדך שזהו כל רכושו כפי הפשוט ששרשו למעלה מכולן אע"פ שבא למטה נמוך בחיצוניות יותר מכולן כידוע):