עו, ג

ע"כ התלמוד גדול למטה בהיותו מקור אור למעשה ושניהם אמת דהא בהא תליא וד"ל אך הנה עדיין אין זה מובן לכאורה דלפי המבואר למעלה בשרש התורה שהוא מורה אופן מעשה המצוה והמעשה נק' כלי ולא אור וא"כ למה נק' התורה אור מאחר שהתורה עושה בנין הכלים שהן אופני מעשה המצות כו' אמנם הנה הענין הוא כידוע שיש ב' מדריגו' בתורה תושב"כ ותושבע"פ תושב"כ הוא בחי' אור חכמ' עלא' בחי' כח מ"ה דמשה שא' ונחנו מה כו' ותושבע"פ בחי' חכמ' תתאה שבדבור בפה מל' קרינן לה והוא מתניתין מלכת' כמלך שגוז' ואומ' כך וכך יעשו ולא כך וכך ולא ישונה אפי' כקש"י מגזירתו ובלתי ידיעה ברורה בברור אופן גזר' מל' א"א לעשו' דבר וחצי דבר ע"ד דוגמא כאשר יגזר המלך לבנות פלטרין נאה בציור אופני חדרים רבים ויסודו' רבים ושונים לא יוכלו לעשות דבר בלתי גזרת מלך מפורשת בכל דבר ודבר בפרט דוקא וכך הוא ענין תושבע"פ מתניתין מלכתא לגזור אומר באופן מעשה המצוה כך וכך יוכשר וכך וכך לא יוכשר בדרך פרט דוקא כמו כשר פסול טמא טהור שבכל שיתא סדרי משנה שזהו יוכשר ויוכל לעלות להיות בו גלוי אלקו' וזה יופסל שלא יוכל לעלות להיות על ידו גלוי כו' כידוע וזהו א"ת בניך אלא בוניך שעוסקים בבניינו של עולם וזה קאי בתושבע"פ דוקא ולא בתושב"כ לפי שתושבע"פ דוקא הוא גזרת מלך לבנו' אופני פרטי בנין הכלי' דמצות כו' ועד"מ הנ"ל כשמצו' המלך לבנות בנין שיצוה לקצר במקום זה ולהאריך במקו' במקו' אחר ולא ישנו דבר וחצי דבר כו' לפי הורא' חכמתו לפי המצטרך לו דוק' וז"ש ואהי' אצלו אמון אומנ' כאומן הבינה בציור הלוח שבידו שלא להוסיף ולגרוע מכפי אור חכמתו שגזר באופן ציור הבנין כו' לכך נק' התנאים בונים שעוסקים בבנינו של עולם כמאמ' הידוע דאסתכל באורייתא וברא עלמא וכמ"ש במ"א וכמ"כ יובן בבנין מעשה המצות שאינו אלא עפ"י התנאי' שבונין פרטי אופניהם איך לעשותם בפו"מ משא"כ בתושב"כ עדיין לא נודע כלל וכלל איך לעשות התפילין הגם שא' וקשרתם וכה"ג ולכך א' דתלמוד דוקא גדול מפני שמביא לידי מעשה ולא א' על תושב"כ שאין הבנין משם הבנין עדיין בפרט ולפ"ז מ"ש ותורה אור שזהו המשכ' גלוי אור רצון העליון שבכל מצוה כנ"ל הוא בתושבע"פ ולא בתושב"כ וזה לא יתכן כלל דהרי אין לתושבע"פ רק מה שמקבל מתושב"כ כמו מנלן א"ק כו' כידוע ועוד דעדיין אינו מיושב למה נק' תורה אור אחר שממנו בנין הלים ולא האור' כנ"ל אך הענין הוא דכתי' נעשה אדם בצלמינו כדמותינו כו' הרי יש בבחי' אדם ב' מדריגו' צלם ודמות וכמ"ש אך בצלם יתהלך איש זהו בחי' אדם פנימי שהוא בנין האורות והב' בחי' דמות שהוא אדם חיצוני ציור האברים בתואר אדם שזהו בנין הכלים כמ"ש בע"ח דתחלה נבנה בנין האורות ואח"כ נבנה בנין הכלים וע"ד דוגמא באדם התחתון למטה בציורו בבטן אמו נעשה תחלה ציור בנין אדם פנימי שהוא בחי' האורות דנפש כמו כחב"ד וחג"ת כו' שברוחניות הנפש ונק' נפש אדם ואח"כ מצטייר ציור שני בדמות ותואר אדם חיצוני שהן ציור בנין האברים הגשמיים כראש וגוף ויד ורגל כו' (וכמ"ש במ"א ע"פ כי מראש צורים כו' וכמ"ש במ"א בענין אין צור כאלקינו צר צורה בתוך צורה) וזהו צלם ודמות דתושב"כ ותושבע"פ דהנה התורה נק' בבחי' אדם כמ"ש זאת תורת האדם כמ"ש בזהר ע"פ מי ימלל כו' דאית בה פרקין ושייפין כו' ותושב"כ הוא בחי' צלם אדם פנימי שהן בחי' בנין אורות דאדם העליון וז"ש בצלמנו והן כל המצות שבתושב"כ שנאמר למשה בחי' אור ח"ע דאדם קדמאה כו' ותושבע"פ הוא בנין הכלים דמצות שנק' רמ"ח אברין דמלכא כמארז"ל כאילו עשאוני (וכמ"ש בע"ח בטעם רמ"ח דטפ"ט גי' פ"א וג"פ פ"א שבג' מיני כלים