עח, א

ישמעו בודאי אל מצותי לאהבה כו' ולעבדו כו' ונתתי מטר כו' ואספת דגנך שעתיד להיו' הברכה בכל טוב ולא שאומר והיה אם בלשון אזהרה ובלשון ספק אם תשמעו יהיה לכם ואם לאו לא יהיה כו' אלא רק מודיע מה שודאי ישמעו ויקבלו הטוב ופסוק תשמרו לכם פן כו' וסרתם ועבדתם מדבר ג"כ על העתיד שעתיד להיות כך שיסורו מדרכי ה' ויעבדו אלקי' אחרים וכמו בזמן מלכי בית ראשון וחרה אף ה' כו' עד ואבדתם מהרה שגלו י' השבטים מא"י עד חורבן בית ראשון שגלו לבבל גם שארית הפליטה ומ"ש ושמתם את דברי אלה ג"כ מדבר מה שעתיד להיות אחרי גלותם מן הארץ דאחר שיסורו ויעבדו כו' יהי' גם זה שישימו דברי אלה כו' לחזור בתשובה וכמ"ש בצר לך ומצאוך כו' ובקשת משם כו' ושבת עד ה' כו' פי' אחרי הצרות והמצוקות שישתעבדו בגליות בע' שרים ישובו משם וז"ש בצר לך ומצאוך הכל כו' כי גלות מכפרת עון וזהו ושמתם את דברי אלה פי' עתידים לשום על לבבם דברי אלה באמת כו' וכה"ג כל דברי הפ' הזאת הכל מדבר לעתיד ולזאת גם מ"ש וקשרת' ואח"כ ולמדתם כו' קאי נמי לעתיד דוקא שאז המעשה גדול מן התלמוד כנ"ל לכך הקדים תפילין שהוקשו בה כל המצות לת"ת (דמ"ש ושמתם את דברי כו' לא קאי בת"ת רק בענין התשובה כמו קחו עמכם דברים ושובו כו' דתשובה קדמה למעשה המצות וכמארז"ל יפה שעה א' בתשובה ומע"ט כו' ואין נגאלין אלא בתשוב' דוקא) והנה באמת יש להבין טעם ענין שעבוד הגליות בכל מיני דוחק שזהו שמדב' כ"ז לעתי' ואח"כ ושמתם כו' ואם מפני מעלת התשובה למה צריך לגלות דוקא אך הענין יובן ע"פ הנ"ל דאין לחיצונים יניקה מן הפנימי' רק מן החיצוניות וע"י העונות גורמי' שיקבלו גם מן הפנימי' כו' ולזה הוא טעם שעבוד הגליות דגלות מכפרת עון ובזה יבדלו החיצוני' מן פנימי' הקדושה וממילא יאבדו וכמ"ש ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו כו' פי' להאבידו בעוה"ב דהנה כתיב אשר שלט האדם באדם לרע לו דוקא בהיות ידוע דע"י שליטה ששולטי' חיצונים ומשתעבדין בישראל בכל מיני דוחק כו' הרי בזה נוטלים חלקם ויניקתם למעלה מה שיש להחיצונים מן בחי' הפנימי' דאלקו' מפני שכבר קבלו חלקם למטה בשעבוד זה וזהו לרע לו וד"ל וזהו לא יאח' לשונאו פי' לא יאחר לשל' לשונאו אל פניו כו' כדי להאביד שרש יניקתו למעלה ופי' לא יאחר לא ימתין לשלם לשונאיו שהן הקליפות עד שיהיו יכולים לקבל מבחי' הפנימי' למעלה ע"י פגם הכלים דקדושה גם לא מבחי' אחוריים דכלים וזהו לא יאחר כו' לשון אחוריים מפני שנותן להם חלקם משלם בשליטתם למטה שעי"ז להאבידם משרש יניקתם למעלה לגמרי ולא יקבלו גם מבחי' האחוריי' דקדושה וכמ"ש ואת רוח כו' וד"ל וזהו ושמתם את דברי אלה בבחי' תשובה בצר לך באחרית הימים בשעבוד הגליות עת אשר שלט האדם באדם לרע לו להאבידו למעלה כו' כנ"ל ואז יאר ה' פניו אליך בלבד ואת רוח כו' וזהו בימות המשיח שאז נא' ביום ההוא יצאו מ"ח מירושלים חצים אל הים הקדמוני שיתעלו בבחי' כתר שבכתר שלמעלה מח"ס בכלל הנק' ים הקדמוני והוא ע"י תשובה ומע"ט שהוא מגיע בעיקר נקוד' הרצון העליון שלמעלה מן החכמה לגמרי כנ"ל ואז נא' ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד למעלה מבחי' אדם שם מ"ה דחכמה והוא בחי' פנימי' הכתר שמשם שרש המעשה דמצות עצמה והוא למעלה מתורה אור ואדרבה החכמה דאור תורה יקבל מבחי' הכתר כו' וכמה שכתוב חצים אל הים הקדמוני ופי' מים חיים היינו הברורי' דרפ"ח כו' שע"י גוף מעשה המצו' למטה ששרשם בעצמו' הרצון שבבחי' גלגלת' דא"א דחפי' על מו"ס כנ"ל והיינו א"ח עט"ב כידוע וזהו שרש ענין פ' שני' והי' דמדבר לעתיד שאז יהיה המעשה גדול מן התלמוד היפך עכשיו דהתלמוד גדול