עח, ב

מטעם דסוף מעשה עלה תחלה ברצון העצמות כו' וכמ"ש סוף דבר כו' את האלקי' ירא ומצותיו שמור כי זה כל האדם (פי' כל האדם כי בחי' אדם הוא החכמ' כשהוא בגדלו' דצלם שע"ז א' נעשה אדם בצלמינו כו' שהוא תושב"כ ותושבע"פ כנ"ל וכמו אך בצלם יתהלך איש כו' ואמנם כל האדם הכל הזה ריבוי הוא לרבות מה שלמעלה מבחי' אדם וזהו בימות המשיח דכתיב בי' וגבה מאד וכמ"ש במ"א בענין ואלה דברי דוד האחרוני' כו' דע' שנין דדוד הראשוני' מאדם קדמאה כתר תורה וכתר מל' שהוא החכמ' אבל האחרונים בחי' כתר ש"ט שעולה כו') וזהו שאמרז"ל עתידים צדיקי' שיאמרו לפניהם קדוש דהיינו שהמלאכי' יאמרו לפניהם קדוש (כמו שעכשיו או' המלאכי' קדוש למעלה וזהו פלא גדול איך ישוה הצדיקים לאלקו' לומר לפניהם קדוש והרי א' אל מי תדמיוני כו' מי ידמה לך ומי ישוה לך ומי יערך לך כו' אך א' בזהר ישראל קדושין ואורייתא קדישא ואין קדוש כה' ולע"ל יתעלו הצדיקי' למעל' בבחי' קדושת העצמות מטעם דסוף מעשה הצדיקי' עבמ"ת כענין במי נמלך בנשמתן ש"צ דוקא כמ"ש במ"א ולכך המלאכים ששרשם מדבור שבחכמ' לבד יאמרו לפניהם קדוש ועיקר הענין הוא מפני שיהי' גלוי אלקו' למטה יותר מלמעלה וע"כ מה שאו' המלאכי' למעל' עכשיו לעתיד יאמרו למטה דוקא ולפני הצדיקים מטעם ששרשם ברצון העצמו' כנ"ל לפי שאז יהי' עלי' המעשה בעצמו' הרצון ויהי' המעש' גדול כנ"ל אך לא יהי' עלי' המעשה בעצמו' הרצון ויהי' המעש' גדול כנ"ל אך לא יהי' גלוי זה למטה כ"א אחרי גמר שעבוד הגליות דוקא וכמו שא' ושמתם כו' כדי שלא יהי' לחיצוני' שום שרש יניקה למעלה ולא יאר עליהם בחי' הפנימי' כלל כנ"ל ומן החיצוניו' ג"כ יאבדו למטה אחרי ממשלתם שקבלו חלקם למטה וכמשל העלוקה שמושכת הדם ומתמלאת ומתה מאליה כמ"ש במ"א וד"ל ובכ"ז כבר מובן מה שבפ' שמע הקדים ושננתם ואח"כ וקשרתם שזה עכשיו שהתלמוד גדול דמה שנמנו וגמרו דתלמוד גדול היינו דוקא עכשיו כנ"ל בענין ותורה אור כו' ומ"ש בפ' שני' וקשרתם שזהו מצות תפילין שהוקשו להם כל המצות מעשיות קודם ולמדתם משום שמדבר לעתיד דוקא שהמעשה גדול מן התלמוד מטעם הנ"ל ומובן עכ"פ מכ"ז ששני הדעות אמת דתלמוד גדול וגם מעשה גדול אלא שהתלמוד גדול עכשיו דוקא והמעשה גדול לעתיד דוקא כנ"ל וד"ל:

(צו) ולהבין בתוספת ביאור ענין תלמוד גדול או מעשה גדול ואיך שהתלמוד גדול עכשיו והמעשה גדול לעתיד כנ"ל הנה יש להקדים תחלה ענין כלל הידוע בהתחלקות הד' עולמות אבי"ע שהן לנגד ד' אותיות דהוי' (והוא ד' מדרגות דארמ"ע ודצח"מ כמ"ש בע"ח בהיכל הז') והנה ידוע בסדר התחלקות זאת דאבי"ע דגם באצי' עצמו כלול מאבי"ע (וכן בכל עולם מג' עולמות בי"ע אצי' שבבריאה ובריאה דבריאה ויצי' דבריאה כו' וכה"ג בעולם היצי' אצי' שביצי' כו' ועד"ז ד' מדרגות דארמ"ע ודצח"מ דרך כלל אצי' בחי' מדבר והוא יו"ד דשם הוי' כו' ובריא' בחי' חי כו' ואצי' שבבריאה הוא בחי' פני אדם דשם כו') ובחי' אצי' שבאצי' הוא בחי' כתר דאצי' ובריא' שבאצי' הוא חב"ד דאצי' ויצי' שבאצי' הוא חג"ת דאצי' ועשי' שבאצי הוא נהי"ם דאצי' כידוע ולפ"ז בחי' עשי' דעשי' שבאצי' הוא בחי' מל' דאצי' ויש להבין מהו בחי' עשי' שבאצי' ולמה המל' שהיא מקור כל העולמו' דבי"ע ונק' מטרוניתאאו אימא תתאה כידוע תקרא בשם עשי' דאצי' לבד אך הנה ידוע הטעם להיות שבחי' המל' הוא רק בחי' מקור לבחי' העשי' שהוא התהוות העולמות מאין ליש ע"כ גם בהיות המל' בבחי' אצי' נק' עשי' שבאצי' להיותה מקור לעשי' לבד ובאמת יש להבין זה דהלא בחי'