עט, ג

המדו' דז"א בכל עולם כנ"ל וז"ש דהתורה מן השמים נתנה פי' שמים אש ומים כמ"ש מימינו אש דת כו' אש שתורה כו' והוא בחי' התכללו' המדו' דז"א עפ"י התורהדוקא כנ"ל וד"ל:

(צח) והנה באמת עיקר ענין נר מצוה ותורה אור בא לומר דאור התורה הוא העושה כלי דנר מצוה עד"מ הנר שאינו כלי בלא אור כו' והענין הוא כנ"ל בענין תלמוד גדול שמביא לידי מעשה שעושה למעשה המצות כו' וביאור הדברים הנה יש להקדים מאמרז"ל הידוע דשמי עם י"ה גי' שס"ה וזכרי עם ו"ה רמ"ח וידוע בע"ח דרמ"ח מ"ע כללותם ה"ח לבד והן ה"ח המגדילים הולד (כי ט"ס דז"א טפ"ט פ"א וג"כ טפ"ט נגד ג' כלי' עולה רמ"ג וה"ח המגדילי' רמ"ח ונק' ה"ח המגדילי' האילן כמ"ש שם מ"ה מלגיו דאיהו שקיו דאילנא כו' עד"מ אילן הגדל על המים שעיקר גדילתו מיניקת שרשיו מלחלוחי' המים שמזה מתרבה ומתגדל מעט מעט כי טבע המים להתפשט ולעשו' ריבוי היפך טבע האש לכווץ כו' ואילן יבש אינו גול מצד העדר ההתפשטו' של המים ולחלוח' כו' וכך האדם נק' עץ השדה כידוע וגידולו ג"כ ע"י בחי' מי החסדי' שנמשל למים והענין הוא דבחי' אדם הוא כלול מפנימית וחיצונית אדם פנימי הוא גידול השכל והמדות וכמ"ש אך בצלם יתהלך איש שצלם הוא מוחין דאדם שנגדלי' בו מעט מעט וכידוע בתינוק קטן עד ב' שנים נגדלו אבריו מחמת היניקו' חלב (והוא גידול שלא לפ"ע גידול אבריו אחר ב' שנים לפי שהחלב מרבה הגידול ביותר מכפי המדה כמ"ש במ"א ואח"כ תתגדל קומתו מעט מעט לפי רוב ימיו ושניו וגידול זה כולל רוחני וגשמי ברוחניו' הוא גידול שכלו ומדותיו כא' דמדותיו נגדלי' בעצם לאהוב דבר גדול ולשנוא כו' ותקיף במדותיו בהן ולאו כו' וגם בשכל שבמדותיו מדי יום ויום יגדל מפני ששכלו יגדלו המדו' עמו כעץ השד' שגדל העץ וקליפתו יחד כו' וזהו שאנו רואי' בתינו' בן ג' וד' שנים מדותיו קטני' ביותר לאהוב דברי' קטנים ואין תוקף במדותיו בהן ולאו כלל וכשיגדל בשנים כמו בהיותו בן ו' וז' יגדלו מדותיו ויהיו תקיפים וחזקים מצד גדול שכלו ודעתו כמ"ש לפי שכלו יהולל איש וכמו שא' הפעוטות מקחן מקח כו' שזהו בן ו' וז' כידוע ולא קודם לכן וכמ"ש במ"א וזהו הנק' גידול אדם פנימי וכמ"כ ממש גידול חיצוני שהוא אדם חיצוני שהן ציור תואר תמונת אדם באבריו וקומתו בראש וגוף ורגל הרי לפ"ע שניו יגדל קומתו מעט מעט מדי יום כו' וגידול אבריו תלוי בגידול שכלו ומדותיו וכמו שא' כי האדם עץ השדה כמו שהעץ יגדל יגדלו עם עצו והעץ הוא החומר והפרי הוא הצורה יגדלו כא' כו' וד"ל והנה גידול הולד בבטן אמו ג"כ שלא לפי ערך שבט"ח יגדל מה שלא יגדל בכמה שנים לפי ערך זה כידוע והנה ידוע בס' הרפואה בסיבת גידול הולד בבטן אמו הוא בא מב' דברים א' מן המאכלים שאוכלת ונהפך לדם (ומחלקי הרוחניו' שבמזון נברר ונתקבל בטיבורו כי פיו סתום וטבורו פתוח והיינו אוכל מה שאמו אוכלת כמ"ש במ"א) ואמנם לא מן הדם עצמו אלא מחלקי המים שבדם דוקא ניזון ומזה נתגדל ונתרבה מעט מעט והב' מן בחי' מיין נוקבין שבאין מעיכול המאכלים מגדלים הילד וה"ז ממש כאילן שגדל על לחלוחי' המי' מפני שחלקי המים והלחלוחי' עושין התפשטו' וריבוי בולד מעט מעט בכל ט"ח העיבור וכך הוא בגידול התינוק מצד עצמו לאחר הולדו ולאחר הגמלו מן היניקה אוכל מאכלים ומן חלקי המים שבדם שנעשה מן המאכל עושין רבוי והתפשטות באבריו כי טבע המים לעשות התפשטות ורבוי כאילן הגדל על המים כנ"ל אך א"כ הי' ראוי שיגדל אדם עד אין שיעור למעלה עד בהיותו בן ע' שנה ואנו רואים שיפסק