פ, ג

והרצון הב' הוא הנק' רצון פשוט שלמעלה מן הטעם לגמרי כנ"ל שאין טעם לרצון זה אפי' לא טעם כמוס וזהו למעלה מטעמי מצות שעכ"פ נק' בשם טעם רק שהוא טעם סתום כו' אבל עצם הרצון כמו שהוא במצות למעלה גם מטעם כמוס וסתום ונק' כתר שבכתר שהוא נבדל בערך מבחי' ח"ס כו' וכידוע דכתר שבכתר נחשב מבחי' עצמות המאציל (ומ"ש בתיקונים אא"ס מלגיו כתרא עלאה מלבר זהו הרצון הנגלה במצחא וכה"ג בחי' חיצוניות דכתר עליון דהיינו חיצוניות דגלגלתא שע"ז שורה מקיף דיחידה וכמ"ש במ"א בענין והי' על מצחו תמיד לרצון שהציץ מרצה בתמידות מפני שאין בו שינוי כנ"ל בנקדות עצם הרצון ולכך אמר כתרא עלאה מלבר כתרא עלאה הוא כתר שבכתר כידוע אבל זהו חיצוניות שבו ובפנימי' שבו שורה עצמו' אא"ס והוא ענין תחלת המח' הנ"ל וד"ל) וידוע בענין והבדילה הפרוכת כו' בין הקדש ובין קה"ק שזהו בחי' קרומא דאוירא כו' שמבדיל בין עצם דגלגלתא למו"ס לפי שאין ערך ביניהן כלל שהרי נאמ' והחכמה מאין תמצא שזהו מאין הנעלם דכתר שבכתר כו' דקאי זה על בחי' ח"ס ג"כ ועד"ז יובן עד רום המעלו' גם בבחי' חכמ' דא"ק ולמעל' מעל' עד בחי' חכמתו העצמיו' דלתבונתו אין מספר בבחי' חכמ' שבמל' דא"ס וכה"ג שמשם שרש התורה דאוריי' מח"ע נפקת כנ"י הרי השרש של המצות מצד בחי' הרצון הפשוט שלמעלה מן החכמה שבהעלם ג"כ כנ"ל בענין אין טעם לרצון כלל אפי' טעם כמוס א"כ מצד זה שרש המצות הגבה למעלה מן שרש התורה כמעלת בחי' עצם גלגלתא על מו"ס כו' וזהו שעל מצות המלך שעכשיו למטה מן אור דתורה כמ"ש כי נר מצוה כו' לע"ל תתעלה למעלה מח"ע דאורייתא כו' וז"ש א"ח עט"ב פי' בעלה דעכשיו הוא אוריי' דמח"ע נפק' שע"ז נא' ותורה אור לע"ל תהי' המל' עטרת לבעלה והוא עטרת דגלגלתא כו' זהו בחי' כתר שבכתר וזהו היתה לראש פנה כו' וכמ"ש למעלה בענין ביום ההוא יצאו מ"ח כו' חצים אל הים הקדמוני דתורה מטעם הנ"ל וד"ל:

(ק) ובכל זה יובן טעם האומר דמעשה גדול לפי שהמעשה של המצות יש להן שרש גבוה יותר מן התלמוד דהיינו בבחי' גלגלתא עצמה כנ"ל אך אעפ"כ נמנו וגמרו דתלמוד גדול מטעם שמביא לידי מעש' פי' דגם שמצד השרש למעלה יש למצות במעשה מעלה יתירה וגבוה במדריגה משרש התורה הנה זהו למעלה דוקא דהיינו כמו שהמצות הן בשרשן למעלה מעלה בבחי' ארחין דגלגלתא דוקא אבל כמו שירדו המצות למטה מטה ונתלבשו בדברים גשמיי' דנוגה בעשי' גשמי' וגם למעלה באצי' נק' רמ"ח אברים חיצוני' כו' שהן בחי' או"כ דז"א כו' כנ"ל) הנה בזה ודאי בחי' אור ח"ע דאורייתא גבוה הרבה מן המצות ואדרבה האור דתורה הוא בחי' משפיע למצות כמ"ש כי נר מצוה בחי' נר וכלי לקבל אור וחיו' מאור דתורה כנ"ל באריכו' בענין ה"ח המגדילי' האילן כו' שהן בחי' ה"ח דאבא שבז"א כנ"ל וד"ל ונמצא מובן מכ"ז דשני הדיעו' הללו אם תלמוד גדול או מעשה גדול אלו ואלו דא"ח ושניהם אמת דמצד שרש המצות למעלה בבחי' ארחין דגלגלתא המעשה גדול ומצד ירידת התלבשו' המצות למטה בעשי' ממש ולמעלה הוא בבחי' המל' שנק' עשי' דאצי' או רמ"ח אברי' דז"א כו' כנ"ל ודאי בזה נמנו וגמרו דתלמוד גדול מפני שמביא לידי מעשה פי' מפני שהתלמוד מביא וממשיך האור וחיו' במצות גשמיות למטה כנ"ל ולמעלה הן בחי' ה"ח כו' וכמאמרז"ל כאלו עשאוני כו' וכנ"ל בענין ותורה אור וד"ל (וזהו ענין