פב, ד

מצוה כו' אבל בפ' שני' מדבר לעתיד דוקא שלאחר תשלום כל הברורים דב"ן שיעלה למעלה מבחי' מ"ה כנ"ל שאז יהיה המעשה גדול מן התלמוד לכך א' תחלה וקשרתם ואח"כ ולמדתם דמצות גבוהים מן ת"ת דא"ח עט"ב כנ"ל וד"ל (אמנם הנה מבואר למעלה דגם עכשיו המעש' גדול למעל' מצד שרשם בבחי' גלגלתא עצמה כו' רק שהמצו' ירדו למט' בנגה לברר ברורי' ובזה התלמו' גדו' ולע"ל הרי יתעלו המצו' להיות כמו שהן למעל' בבחי' גלגלתא שלמעלה מח"ס דתורה כנ"ל אך הנה מבואר למעלה דהתלמוד גדול גם עכשיו להביא לידי מעשה גם במצות כמו שהן למעלה בגלגלתא כמ"ש ואביטה ארחותיך כו' ומה יהיה יתרון המעלה למצות לע"ל שיהיו למעלה מאור תורה כו' הענין הוא דלע"ל יהי' גלוי כל עצמות אא"ס שבפנימית רצונו שעכשיו אינו אלא למעלה בבחי' ארחין לבד ולע"ל יבא בגלוי במרחב והתפשטות כל עצמותו ויהי' נגלה למטה כמו למעלה בשוה שזהו עיקר העוה"ב שע"י המצות בפו"מ דוקא וזהו יתרון מעלה הרבה גם על אור דחכמ' שלמעלה שהוא בית קיבול לבד לבחי' אין האמיתי כנ"ל משא"כ המצות שהן רצונותיו העצמיים שכאשר יתגלו מהעלמם בעצמות הרי הן בחי' העצמות ממש ולא בחי' כלי בית קיבול לבד כו' וכמו רחבה מצותך מאד בלי גבול דעצמות אא"ס וכמשל רצון עצמי שבאדם שנמשך כל עצמותו ממש בזה וראי' ממס"נ ממש עד עצם נקודת רצונו בדבר מה כו' שלא ימצא זה בכח במ"ה שבנפשו כו' וד"ל]:

סליק שער הק"ש