טז, ג

של עצמות כמו כי עמך מקור חיי' שלמעלה מבחי' מקור חיים של הנאצלים כו' וכמ"כ למעלה ממקור חיי הנשמות כו' וע"כ אהבה זו בלתי מוגבל בכלי כי אין שם כלי להגביל דלית שום מחשבה תפיס' בי' כו' וישראל אין שרשן רק ממחשבה (אך מ"מ יש לישראל שרש בעצמות ממש אחר שיש להם מס"נ זה בכח לדבקה שם דהיינו בכל מאדך וזה ידוע דכל דבר הנמשך מצד העצם נמשך לשרשו שמשם נחצב כניצוץ לשלהבת וכה"ג דרוח אייתי רוח כו' והיינו שיש לכאו"א גם לקל כו' למס"נ בפ"מ וא"א לומר שאין זה רק מצד שרשם במחשב' שהיא בפנימי' חכמ' שהרי המס"נ הוא דוקא לעצמו' ממש כמו אליך ה' נפשי כו' וראי' ממה שמצינו גם מלמעל' למטה כן לשכל עצמו' אלקו' נמשך לבא בגלוי בנש"י להשיבם בתשוב' שלימה כמו משכני אחריך נרוצה כו' וכן השיבנו כו' שזהו כמו כח המושך כו' ואין זה רק מצד שרשם בעצמות ממש כי חלק ה' ממש עמו כמ"ש במ"א) ונמצא ב' מדרגות יש כאן בנשמו' א' נשמו' שבגוף וב' נשמ' בשרשה במוח אבא כנ"ל וכל א' כלול מג' מדרגות נר"נ שהוא ג' מדרגו' בהתפעלו' הנשמות בבחי' הבטול בג' מדרגות נר"נ שהוא ג' מדרגו' בהתפעלות הנשמות בבחי' הבטול בג' מדרגות דחב"ד חג"ת נה"י כידוע בחי' נפש הוא הבטול בבחי' המעשה בלבד להיו' סו"מ וע"ט בפ"מ כידוע והוא בחי' נה"י כו' עקביי' והב' בטול שבמדות אוי"ר בחי' רוח האדם העולה כו' וג' בטול היש לאין ממש בהתפעלו' המוחים בהשגה והוא בחי' נשמה כמו נשמת שדי תבינם והוא בחי' בינה לבא כו' שהלב מבין ומשיג כו' וזהו בנשמה שבגוף שעל זה א' בכל לבבך כנ"ל הכל לצאת מנרתק חומר הגופני בג' מדרגות הללו דנפש רוח נשמה שנקרא בי"ע והוא חב"ד חג"ת נה"י וכמ"כ בנשמה האלקי' בשרשה באצי' בלתי גוף יש בה ג' מדרגו' דנר"נ הנ"ל והכל בבחי' אלקו' והוא בבחי' נר"נ דאצי' שע"ז א' בכל נפשך א' התפעלו' בטול היש מהכלי לבד שבנפש דאצי' והב' התפעלות המדו' שנק' רוח בבחי' האצי' והג' בחי' בטול היש שבהשגה דבינה בחי' אין דאצי' להיות בחי' אין ששרשו בחו"ב דאצי' והוא כמו בינה לבא למטה וכמ"כ ג' מדרגות הללו בג"ע עליון ותחתון בנשמו' שנהנין מזיו כו' ויש עוד מדרגה ד' העולה על כולנה והוא למעלה מבחי' בטול עצמי דנשמ' בשרשה בחו"ב כו' והוא מס"נ בעצמות ממש כנ"ל שזהו בכל מאדך וע"ד כל זה יש במלאכי' בחיצוניות העולמו' וזהו ענין פסד"ז ושתים לפני ק"ש שהוא הכנה לק"ש בפסוק ואהבת בכל לבבך דקאי בנשמות והוא כמ"ש ואחרי הרוח רעש ואחר הרעש אש והכל לא ברוח ה' ולא ברעש ה' ולא באש ה' עד קול דממה דקה תמן קאתי מלכא ממש וזהו נא' גבי אליהו שהוא בחי' שם ב"ן וכה"ג ממש הי' במשה שם מ"ה כידוע וזהו מ"ש לא ברוח הוי' כו' קאי על ג' מדרגות הנ"ל בעשי' ויצי' ובריא' שהן נה"י וחג"ת כו' ונר"נ בנשמו' דרוח הוי' ורעש הוי' ואש הוי' בכל בנשמות ששרשם בנר"נ דאצי' ולמטה כדוגמתו ממש הוא במלאכי' שנחלקים לג' מדרגות מלאכי' דעשי' ודיצי' ודבריא' בכלל ודרך פרט בכל עולם כלול מג' והן רוח ורעש ואש שהוא אופני' וחיו' הקדש ושרפי' שרפי' בבריאה וחיות ביצי' ואופני' בעשי' כמ"ש כי רוח החי' באופני' כו' וע"ד הנ"ל בחי' בטול במעש' חיצוניו' השתחווא' הוא באופני' וגלגלי' כמו וצבא השמים לך משתחווים וחיות הקודש ביצי' בחי' התפעלות אוי"ר כו' ושרפים או' קדוש הוא כמו בחי' התפעלו' בינה לבא הנ"ל והכל לא ברוח ה' כו' עד ולא באש הוי' שהן השרפים כו' אבל הנשמות ג' מדרגות הללו עצמן הכל בשם הוי' דאצי' כו' וקול דממה דקה כו' הוא כמו בחי' מס"נ דמאדך הנ"ל שעולה על הכל כנ"ל וד"ל:

(ךו) והנה כל זה הוא רק בחי' בטול היש מלמטה למעלה שההתפעלו' הוא בבחי' בליטה כלפי מעלה בין במלאכים בין בנשמות עד סוף ק"ש הנה זהו החותם שבבחי' אותיות בולטי' ואתד"לת זאת עושה אתד"לע מלמעלה למטה בבחי' אותיות שוקעים והיינו בש"ע שנק' צלותא בלחש דוקא דהנה עד ש"ע