כ, ב

ומעלימי' האור הבולט הזה שבא מלמעלה וכמו אותיות שקועי' שחלולים שמעלימים לאורות הבולטים שנכנס לתוכן והרי גם אורות עליונים הבאים בבחי' בולט נתעלמו עכ"פ בכלים מכלים שונים שהוא בחי' יש ודבר מה (כמו אור אהב' פשוטה שבולט בלי כלי ולבוש כנל וכשבאה בבחי' לבוש וכלי נראית ליש ודבר כמו ברוב טובה וחסד בפ"מ בכלים מגבילי' כו' ניכרת אור האהבה בבחי' יש יותר משא"כ בהיותה אור פשוט בלי כלי מגבילה כו') (ולפ"ז מה שמלמטה למעלה הרצוא הבולט נק' יש זהו ברוח העליון הנמשך מלמעלה בחי' אין היפך היש רק כשהאור העליון הנמשך מלמעלה בא בכלי נק' יש כערך בחי' ישות הרוח העולה כו' וד"ל) וזהו כחותם על זרועך בבחי' שקיעה שהן בחי' כלים מגבילים לאור אהבה שנמשך מלמעלה בבחי' בולט שנעשה מבליטה דלמטה כנ"ל ומעתה יש להבין ענין ובחי' מדרגה הב' בעבודת ה' מלמטה למעלה ג"כ הוא בחי' שוב דהיינו בחי' הבטול שהוא ענין השקיעה דלמט' בהיות ידוע שיש ב' מיני התפעלות בתפלה א' האהבה בהתפעל' דבר מה שמצד השגה שיש מי שמשיג ואוהב כו' והב' התפעלות הבטול שהוא ההיפוך מזה והוא שנעשה בטל כאבן דומם בהעדר הרגשת עצמו בשום דבר התפעלות לא בשכל ולא בלב מפני שניזוז ממקומו לגמרי כמו מלך ושר שבא אליו פתאום שמתבטל ממציאותו ונעשה בהעדר ההתפשטות והעדר הרגשת עצמו לגמרי מכל וכל הוא הנק' בטול במציאות כידוע שהוא בטול שלמעלה מן הטעם שזהו בטול דחכמה שלמעלה מבטול דהשגה כו' וכידוע בענין דחילו ורחימו כו' יראה עילאה בושת כו' בהעדר צמצום עצמו שלמעלה גם מאהבה עלא' דכתי' הן ירא' ה' היא חכמ' שירא' זו הנק' בטול במציאו' היא חכמ' שבבחי' ראי' כו' ואהבה עילא' שמתאחדת ממש בהשגה דבינה ונק' בינה בן י"ה למטה הרבה מאור יראה עלא' זו לפי שאהבה עלא' שהוא מתאחד בה"א דהשגה באה בבחי' התפשטו' אורך ורוחב היפוך היו"ד דחכמ' שהוא בבחי' העדר ההתפשטו' כידוע ורחימו הב' שנולדה מן השכל יש גמור הוא במהו' התפעלו' בדבר מה כו' ומכ"ש יראה חיצוניות עול מ"ש ה"א תתאה (ובאמת מאחר שבחי' שוב קאי על הנשמ' ונר ה' נשמת אדם כלולה מד' אותיו' הוי' הרי ודאי כל הד' בחי' הכל בבחי' בטול ושקיעה כיו"ד דחכמ' כי גם בטול דהשגה נק' שקיעה עכ"פ וגם האהבה הנולד במורגש בטול רצון יש בו כנ"ל בפי' ואהבת אבה וכן גם בירא' תתא' עמ"ש לבטל רצונו שפ"מ כמאמ' בטל רצונך כו' שכל זה בבחי' שקיעה ובטול העצמו' רק שיו"ד בטול פנימי יותר] והנה מבואר למעה דרוח אייתי ואמשיך אוח מלמעלה כמוהו ממש דוקא וכך יובן ברוח העולה מלמטה הכל בבחי' שקיעה שהוא בטול העצמות והעדר התפשטות (ברצון ושכל ומדות כו' שכולל שם הוי') כל יומשך רוח העליון מלמעלה למטה ג"כ בבחי' ואופן זה ממש דהיינו לא שנמשך בבחי' גלוי והתפשטות אור שהוא בחי' יש ודבר מה אלא נמשך מבחי' העצמות שבאא"ס שאינו מתיישב בכלי ויש כלל מאחר שרוח העולה לא היה בבחי' יש ודבר מה אדרבה בבחי' בטול העצם כנ"ל כך אייתי ואמשיך רוח והיינו שנמשך עי"ז בחי' אור העצמות שהוא בא מבחי' צמצום העצמות והעדר התפשטותו למטה למקבלים והוא מבחי' צמצום הראשון שלפני ההשתלשלות שבא בהתפשטות כו' ואע"פ שזהו נק' צמצום עצמו אין זה כמו שקיעה דלמטה דדוקא מלמטה למעלה נק' שקיעה אבל מלמעלה למטה נהפוך הוא שזה האור הבא מן הצמצום בעצמו כאשר יבא למטה נק' אור בולט דהיינו שנמשך האור העצם כמו שהוא בלי כלי שהוא בחי' ההתפשטו' הנק' יש שמעלים ומלביש האור העצם אלא אדרבה מגלה כל עיקר האור כמו שהוא בעצם תקפו והוא הנק' בחי' בליטה אור שאיננו בא בבחי' כלי ולבוש מעלים כלל כנ"ל וזהו הבליטה דלמעלה שנעשה משקיעה דלמטה היפך בחי' שקיעה דלמעל' שהן כלים לאורות שנעשה מבליטה שהוא בחי' הרצוא דלמטה כנ"ל משא"כ משוב דלמט' נמשך אור העליון כמו שהוא בלי