כ, ג

כלי כלל וד"ל (ועדיין אין זה מתיישב דאם רוח אייתי רוח כמוהו ממש כנ"ל א"כ כמו רוח התחתון בבחי' שקיעה בעצמו וכמו דיוקני אשתאר חקוק בך שחקיקה זו בבחי' שקיעה וכמו גליף גליפו וחקיקה בטה"ע וכמכתב אלקי' חרות על הלוחות שזהו בחי' חק תוכו' כו' וכך באמת מכל בחי' שקיע' דלמט' הי' צריך להיו' בחי' שקיעה למעל' ולא להיפך שנמשך בחי' בולט ומה שדומה כמו השקיעה דלמט' מצד שאיננו מוגבל ובא בכלי ולבוש מעלים הנה ודאי זה לא נק' שוקע בעצם מה שבא בשקיעת וחללה דכלי אדרבה בולט יקרא וכידוע וכן ענין הנ"ל בבחי' רצוא דלמטה שנעשה שוקע למעלה במה שבא האור בכלי גם זה לכאור' אינו מתיישב לנכון דאם רוח אייתי רוח כמוהו ממש ראוי שיומשך אור בולט כמו שהוא בלא כלי שקוע המגבילו כרוח התחתון כו' אלא שרש הדברי' הללו כלי שקוע המגבילו כרוח התחתון כו' אלא שרש הדברי' הללו כמשי"ת בסמוך):

(לב) וביאור הדברי' הנה לע"ל כתיב ולא יכנף עוד מוריך כו' שלא יהי' גלוי אלקו' עוד בבחי' לבוש וכלי מעלים כלל דהנה עכשיו כל המצות מעשיות הן כלים לאורות העליוני' כמו רמ"ח פקודי' רמ"ח אברי' להלביש ולהעלים עצם האור וסיבת זה הדבר ידוע לפי שמה שנמשך האור באצי' ע"י המצוה ה"ז בא ע"י אתדל"ת שעושה אתדל"ע וזהו כפי אופן אתדל"ת כך יהיה אתדל"ע דרוח אייתי רוח כו' וכמו שבאתדל"ת מלמטה למעלה נתעורר בבחי' יש ודבר מה כך באופן אותו הדבר נמשך אתדל"ע מלמעלה למטה בבחי' יש שזהו או"כ למעלה ודוגמא לדבר מצות הצדקה למטה הוא להחיות רוח שפלים בפשוט לעני ונדכא דלית ליה כלום יתעורר מזה אתדל"ע באותו אופן ממש שזהו ענין להחיות רוח שפלים למעלה דהיינו מדת הרחמים למעלה באצי' להחיות מאין ליש מאצי' לבריא' בבחי' חסד עליון זה שנמשך מצד אתדל"ת בא בהתלבשות בכלים מכלים שונים בבי"ע ממדרגה למדרגה מרוחניות לגשמיות עד שהוא זן ומפרנס כל הברואים בחסד גשמי ושרש הראשון הוא חסד עליון דאצי' ונמשך תחלה מאצי' לבריאה כמו בג"ע העליון להנות מזיו כו' לנשמות דבריאה ויורד ומשתלשל מעילה לעילה בכל עולם בכלים מכלים שונים עד חסד דמל' דעשיה לזון העולם בגשמיות כו' וכל זה אינו רק בחי' העלמו' ולבושי' לאור העצ' דחס' דאצי' כמו שהו' באצי' ותקונ' דדרוע' כמשל היד שמקביל החסד שבלב הוא הכלי הראשון בבחי' האצי' ומש' יורד ומשתלשל כו' וכך בכל המצות כמקיפים דסוכה שנתלבש אור מקיף העליון דאימא בסכך כענין ופרוס עלינו סוכת שלומך וכה"ג במקיף דטלית מקיף לחכמה כנ"ל בפ' ציצית שכל זה בחי' התלבשות בכלים המסתירים לעצם האור כו' וכה"ג בכל רמ"ח מ"ע הן רמ"ח כלי' שנעשו באתדל"ת לעורר אתדל"ע באצי' להיו' או"כ בזה האופן ממש כו' וכל זה שבא האורו' בכלים ע"י בחי' הכלים דמ"ע למטה זהו ע"י בחי' אהבה בחי' רצוא הנ"ל כידוע דאהבה שרש כל רמ"ח מ"ע שהן ה"ח כו' אבל הנה בחי' השוב בחי' בטול במציאות הנ"ל ששרשו למעלה מעורר אתדל"ע בבחי' המשכת אור העצמו' כמו שהוא שלמעלה מהיות הגבלה בכלי ולבוש הנה זהו מ"ש ל"ל ולא יכנף עוד מוריך שלא יתלבש בלבוש וכלי כמצות מעשיו' אלא עיניך רואות כמו שהו' וכמו וא' הנה אלקינו זה ממש כו' והיינו רק מצד שהי' אתדל"ת בבחי' בטול היש שהוא העדר הכלי הנק' בטול במציאו' ברצון ושכל ומדו' כו' כנ"ל (ומעין ודוגמא זו דלע"ל יש גם עכשיו במצות ל"ת דלאו קודם להן כנ"ל כידוע דשרש הל"ת בי"ה שלמעלה ממ"ע שהן בו"ה כי הלאו דל"ת אינו ענין המשכה בדבר מה כמו במ"ע הן כו' אלא רק העדר הכלי שלא יעשה כלי לדבר שנגד הרצון כמו לא תאכל חלב ולא תלבש שעטנז וכה"ג שזהו רק למנוע השפע והמשכה בכלי