כ, ד

יהי' שב ואל תעשה בהעדר התפשטו' וכמ"ש במ"א שזהו בארץ לא זרועה כו' וד"ל) ובכל זה יובן מה שאנו או' בש"ע וזוכר חסדי אבות כו' למען שמו באהבה דוקא דהנה מבואר למעלה בבחי' אהבה דכנ"י מלמטה למעלה בבחי' רצוא שמעורר כמ"כ מלמעלה למטה בחי' אהבה עליונה דאצי' מלמעלה למטה כמו אה"ע אהבתנו כו' דרוח אייתי ואמשיך רוח כמוהו ממש כו' וזהו ואהבת ב"פ אור גי' ואהבת שזהו בחי' או"י ואו"ח בחי' הרצוא מלמט' למעל' או"ח ואור אה"ע מלמעלה למטה נק' או"י (ובענין נעוץ תחלתן בסופן וסופן כו' מבואר בפרד"ס המשל מהליכת מים ממעיין הנובע בהר לבקעה שחוזר ועולה למקום מקור המעיין ולא הגבה למעלה הימנו ולפ"ז או"י קודם לאו"ח ובאמת כן הוא והוא ברכת אה"ע אהבתנו כו' עד החתימ' הבוחר בעמו ישראל באהבה שזהו בחי' אהב' עליונה שנמשך מלמעלה למטה בבחי' או"י דוק' ואח"כ בק"ש ואהבת ב"פ אור או"י ואו"ח יחד שאו"ח דאהבת כנ"י עולה למקור חוצבו בתחלה דנעוץ סופן כו' והיו לאחדים ממש והוא הנק' היכל אהבה והוא באהבה שסיים בברכת אה"ע כו' והכיל אהבה דואהבת הכל א' שמכח א' באו ועד"ז יובן ענין היכל הרצון שבאמת ויציב והיכל ק"ק דגאולה לתפלה כמשי"ת) והנה ענין אמת ויציב הוא בחי' היכל הרצון שהוא בחי' אתדבקות רוחא ברוחא כידוע והענין הוא דזהו באה"ר שבנקודת הרצון שלמעלה מן השכל והתבוננו' וזהו ענין נשיקין דוישק יעקב לרחל שאה"ר שבלתי מתיישב במוח ולב יוצא בהבל נשיקין כאב שנושק לבנו מרוב אה"ר שלא יכיל בלבו כו' והיינו מצד בחי' התקשרות עצמיו' דנשמות באלקות כמו כל הנשמה תהלל כו' ונק' קטרת קשורא דנשמתון ורוחין מצד עצם מהותן שלזה א"צ ציווי ואהבת ביגיע' ע"י התבוננות אלא ממילא ומאליה כו' ולכך ענין אמת ויציב הוא לאמת את אמת הראשון שבואהבת כמו יציבא מלתא כו' שנקודת התקשרות עצמות ברצון פשוט הוא המאמת לאמת דע"י השגה וזהו ומתוקן ומקובל וטוב כו' שבודאי כבר מתוקן ומקובל מצד עצם אמיתתו ולכך נק' היכל הרצון שלמעל' מהיכל אהבה וגם בו אתדבקו' רב"ר הוא משפיע ומקבל שהן ב' מיני אהבות דאו"י ואו"ח הנ"ל באהבת דק"ש (ובסמיכת גאולה לתפלה הוא בהיכל ק"ק ששם גופו של יחוד משפיע ומקבל שלמעלה מאה"ר דרצון שבאמת ויציב וכמ"ש ביאור כל זה במ"א באריכות) וזהו וזוכר חסדי אבות פי' אבות הן חו"ב המולידים המדות ונמשך מהן מוחי' חדשי' תמיד שנק' חסדי (כמו יזכור חסדי אבות לבנים כך גם לאחר הסתלקו' אורו' דאו"א כמו כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני להותו זוכר חסדי אבות לבנים כו') ומביא גואל גם לב"ב פי' בנים הן מדות ודבור בן ובת בחי' זו"נ וב"ב הן הנולדי' מיחוד זו"נ והוא התולדה מבחי' נה"י דזו"נ וב"ב כבנים להביא גואל להם כמו אם יגאלך טוב שהוא בחי' יסוד כו' וזהו שבחי' יסוד דאו"א מאיר עד כל נשמ' פרטי' שנולדה מיחוד זו"נ דאבי"ע ונק' בשם צדיק יסוד עולם וז"ש ומביא גואל לב"ב כו' עד גם מי שאין לו רק נפש דעשי' נמשך בחי' הגאולה הזאת שנק' גואל ישראל וכמו שכתוב ועמך כולם צדיקים (וגואל ראשון בחי' יסוד אבא בחי' משה וגואל אחרון משיח יסוד ע"י ושניהם נקרא טוב כנ"ל) וכל זאת ההמשכה רק למען שמו באהבה פי' למען שמו שהוא בחי' המל' שרש כנ"י למטה והכל באהב' דהיינו ע"י יחוד ב' אהבו' דאו"י ואו"ח הנ"ל שבהיכל הרצון דאמת ויציב ואהבת דק"ש שמזה נמשך מוחי' חדשי' גם לאו"א להיו' נק' חסדי אבות והוא ע"י מזל ונוצר ונקה שמקבלי' מאל עליון בחי' א"א דאצי' כידוע בענין אל עליון קונה שמים וארץ וזהו אל עליון גומל חסדי' טובי' דע"י וכמו ונוצר חסד ועושה חסד לאלפי' חו"ב כו' שזהו קונה הכל כמו קונה שמי' וארץ משפיע ומקבל יחד (כענין קנה חו"ב וב"פ קנה ש"י וב"פ ש"י תר"ך שזהו בחי' אור הכתר עצמו שכולל