כג, א

לנבראים כו' והעליון מזה אותיות הדבור עצמן שמקבלין מהבל הלב כנ"ל וגם בזה יש ממוצע בין אותיות עצמיים שבמדות הלב ובין אותיות הדבור ונק' קול הבל הלב קלא דלא משתמע בדבור וקלא דמשתמע הוא הנמשך בדבור ומשתמע לחוץ כנ"ל והעליון גם מזה הוא אותיות גדולים הבלי' עלאי' דבינה שנק' אותיות השכל במדות וגם בזה יש ממוצע ע"ד הנ"ל באותיות המדות לדבור וכן משכל למחשבה או ממדות למחשבה כו' והעליון גם מזה הוא אותיות עצמיים שברצון שמתהווה השכל כמו והחכמה מאין כו' ויש בזה ב' מדריגות א' אותיות עצמיים שברצון שחוקקים לצורת השכל לזכות או לחוב כמו השוחד שיטה הרצון בעצם ויהווה שכל לזכות כו' ויש מדרגה ב' שבא מפנימית הרצון יותר ע"כ יבא בדילוג הערך ובריחוק יותר כפי הכלל הנ"ל והוא כמו ענין ובחי' השערות שהוא כדמיון אור השכל שמתעלם במשל כנ"ל באריכות ויובן זה למעלה בדרך כלל בהפרש שבין השתלשלות העולמות מדבור ומדות וחכמה ורצון העליון הגם שיוכל לבא גם פנימית הרצון וענג בהבל חיצוני שבדבור כנ"ל מ"מ ע"י בחי' אותיות הכתב ומכ"ש בבחי' שערות הגם שבא שם האור ושפע בדילוג ובריחוק הערך יותר כנ"ל אדרבה היא הנותנת שבאה השפע והאור ממקום גבוה ועליון מפנימית ועצמות המאציל ביותר שלזה לא יוכל לבא גם באותיות עצמיי' דרצון וחכמה ומדות וד"ומ כו' רק בהעלם גדול דשערות או מעשה הכתב כו' והיינו ענין שרש התורה דאור תורה נאמ' בו עוטה אור כשלמה בבחי' לבוש וגם נק' משל הקדמוני שזהו דמיון לבחי' שערות כנ"ל וכאשר נק' משל הקדמוני היינו למעלה גם מבחי' ירידת אור דתורה להיות בבחי' אותיות כמו מימינו אש דת כו' אש שחורה ע"ג אש לבנה שנק' אותיות הכתב עכ"פ וגם למעלה מאותיות החקיק' דחרות על הלוחות כו' וכן כשנק' בבחי' לבוש כמו עוטה אור כשלמה שכל זה ענין מקיף בלבד שלא בא האור רק דרך העלם ולא בגלוי כלל כהגבלה בכלים ואותיות אבל מעשה הכתב הוא גלוי ההעל' דמקיף וכך דרך בחי' שערות עכ"פ יש קצת גלוי העלם המקיף רק שהוא בא בבחי' צמצום גדול ובהעלם יותר מאותיות הכתב כנ"ל משא"כ אותיות דרצון ושכל ומדות הנ"ל באי' כסדר השתלשלות דאו"פ בהגבלת כלים מעילה לעלול כנ"ל וד"ל:

(לז) ומעתה הנה יש להבין בשרש ענין התהוות החכמה מלמעלה מן החכמ' שהוא מאין כו' כמ"ש והחכמ' מאין כו' שהוא ע"י מזל ונוצר כידוע שזהו כמו בחי' דילוג השפע שע"י שערו' הנ"ל ולכאורה יש להבין למה יש הפרש בין שפע אור הכתר לחכמה לשפע חו"ב ומדות שמכתר לחכמה בא דרך דילוג הערך דהיינו העלם דמקיף הבא לגלוי בצמצום והעלם דשערה כו' כנ"ל ולא דרך ע"וע כמו מחכמ' לבינה ומבינה למדו' כו' (ולכאורה אנו מוצאי' שגם אור החכמה נאצלה ע"י בחי' אותיות דוקא כמו ע"י שם ע"ב במילוי יודי"ן ומבואר במ"א דכמו שכלי החכמ' הוא בחי' שם ע"ב כידוע בענין ד' שמות דע"ב ס"ג כו' כך בחי' שרש התהוות אור החכמ' נאצל ע"י אותיות מעצמו' המאציל והוא ג"כ ע"י שם ע"ב כו' וכן אור הכתר כו') אך הענין הוא להיו' שאור הכתר בכלל נק' בחי' מקיף והגם שנק' ממוצע בין עצמו' המאציל לנאצלי' הרי נק' בחי' גלגלת' כגלגלת עצם הראש שמקיף למוחי' שבו כו' וכל בחי' מקיף א"א שיומשך ממנו אור ושפע למקבלי' בבחי' גלוי גמור כמו שהוא בע"וע כו' אלא דוקא בדרך דילוג הערך כמו ע"י בחי' שערות הנ"ל וזהו ענין מזל ונוצר כו' אותיו' צינור כצינור דק שנובע בדקות והעלם וצמצום גדול וכמ"ש במ"א בענין הכל תלוי במזל אפי' ס"ת בהיכל כו' וכמו מזל מחכים שזהו כח העלם השכל הנובע בהעלם לגלוי אור השכל הנק' סברא שלא נודע ונגלה מקור