כה, א

ולמה הגויל לבן דוקא ואם מקיף דכללות המוחין שבד' פ' כעור הבתים שחור הוא ומקיף דמוחין שבאותיות בפרטות הוא במראת לבן וידוע דהלובן מורה על בחי' חוורתי דע"י שהוא מקיף עליון יותר כו' אך הנה התירוץ האמיתי לב' הקושיות דלעיל הוא ענין הידוע בבחי' מקיף שיש בו ב' מדרגות א' התלבשותו בבחי' חיצוניות בלבד כמו שערות הראש וכעצם הגלגלת דאע"פ שהגלגלתא בחי מקיף על המוחין מ"מ חיצוניות המקיף הוא כי אינו אלא עצם דומם בעלמא כו' רק שחיצוניות שבעליון מקיף לתתחון שהן המוחין שבו אבל מ"מ המוחין הן פנימיי' יותר אע"פ שהן למטה מן הרצון שבגלגלתא (וכמ"ש במ"א בטעם מה שלפעמי' משמע דתורה למעל' מן המצות כו' וכמ"ש והחכמה תחי' בעליה בעלי' דחכמה כו') והב' בחי' הארת המקיף כמו שהוא בבחי' הפנימי' שבו והוא ההפרש שבין מראה לבן ומראה שחור דכאשר בא הארת המקיף בהתלבשות חיצוניות בא בגוון שחור (וכמו ישת חשך סתרו וכמו ומשה נגש אל הערפל כו' וכמו הנני בא אליך בעב הענן וכה"ג בסכך דסכה כו' שמתעלם ובא בהעלם בלבד כו') אבל כאשר בא אור המקיף בבחי' פנימית ועצמות שבו כמו שהוא בא בגוון לבן דוקא וכמו לבושיה כתלג חוור כו' וכמו עוטה אור כשלמה אור המאיר ומבהיק בבחי' לובן כו' (ובתורה מאמר מימינו אש דת כו' אש שחורה ע"ג אש לבנה שהן ב' מיני מקיפי' הנ"ל והוא מצד ששרש התורה בעה"ח כמ"ש עוטה אור כו' אור לבן וגם באה בעה"ד טו"ר לברר במדות שבה טמא טהור כו' והוא אש שחורה כידוע באש דהר סיני כו' וד"ל) והנה גם בכאן בענין הבתים והרצועות הגם שהם בבחי' מקיף כנ"ל אבל הרי הוא בחי' התלבשו' וירידת המקיף בחצוניות בלבד שהרי הבתים הן כמו כלי' חיצוניי' לפרשיות המונחים בהן ע"כ מראה הבתים שחור מטעם הנ"ל דכל בחי' מקיף בירידתו למטה לבא בהתלבשות בחיצוניו' הוא בא במראה שחור (וכמו במרכבת יחזקאל סוסי' שחורים דקאי בזמן הגלות דמלובש שם בהעלם וכן שחורה אני ונאוה בגלות דוקא וכה"ג אך זה סותר לכאורה ענין וראו כל ע"ה כי שם ה' נקרא עליך שזהו תש"ר שהן מגולין דוקא וכמו לע"ל דכתיב ולא יכנף עוד כו' שזהו כמו אור בלא כלי ומראה השחור דבתים היפך זה לכאורה ובאמת אדרבה מזה מוכח דמקיף דתפילין בא בירידה והתלבשות למטה דוקא בחיצוניות שהרי א' וראו כל ע"ה דגם ע"ה יראו אות המקיף דתפילין שזהו תש"ר דוקא ולא תש"י שצריך להיות מכוסה ולא מגולה כמ"ש לך לאות ולא לאחרים לאות כידוע ע"כ צריך להיות הבתים שחורות וכו' ומה שאמרז"ל ע"פ וראית את אחורי מלמד שהרא' לו קשר של תפילין ש"ר שמאחוריו דמשמע דמ"ש ופני לא כו' קאי בתש"ר כו' ודאי כמו שיהיה לע"ל דלא יכנף עוד כו' וגם תפילין דמארי עלמא שהקב"ה מניח נק' פאר שהוא מקיף העליון כמו שהוא בבחי' פנימי' דוקא וראיה ממקום התפילין בראשו של כה"ג שהוא בדוגמא העליונה ממש שהי' בין ציץ למצנפת כמו ב' אצבעות מקום שמוחו של תינוק כו' וציץ שעל מצחו לרצון תמיד כו' ודאי בחי' מקיף דפנימי' הרצון והעונג הפשוט כו' ותפילין בא בק"ו מציץ לענין היסח הדעת כידוע וד"ל) אבל הנה בחי' המקיף שבא כמו שהוא בבחי' הפנימי' ע"כ מראהו לבן כנ"ל והיינו לפי שבבחי' אותיות דפרשיות כמו קדש והיה כ"י כו' הן בבחי' פנימית המוחי' שאע"פ שהן למטה מן הגלגלתא כנ"ל מ"מ הן בבחי' פנימי' ביותר ולפ"ז בחי' מקיף שלהן שהוא הגויל הוא מקיף העליון שהוא בבחי' הפנימי' כמו שנוא שאינו בא דרך ירידה והתלבשו' בחיצוניו' אע"פ שהוא מקיף למוחי' בלבד (ועיקר כענין לפי שהמקיף דאותיו' עצמן הוא בבחי' מקיף דכתר כי