כה, ג

כלל וכלל בתכלית בטול המציאות ולכך כל המשמיע קולו בש"ע ה"ז מקטני אמנה שנק' קטנות המוחים שבריחוק שמתפעל בהרגש ברעש ואש כו' כידוע וזהו ענין הכריעות בברוך שהוא בטול העצמות מכל וכל ולכך נק' תפלה מעומד דוקא כי כל עמידה הוא בחי' בטול בעצם כמו העומד לפני מי שגדול הימנו הרבה שבעמידה זו הורה על בחי' התפשטות ויש בפ"ע דוקא היפך הבטול) דלכך אין ישיבה בעזרה רק למלכים שהמל' בבחי' יש כו') וכמו אשר עמדתי לפניו וכן ואברהם עודנו עומד כו' וכן במלאכים כתי' בעמדם תרפנה כו' בהעדר התפשטות בתנועות ידיו שיהא נראה כאבן דומם כמו רבא פכר ידי' ומצלי כידוע וכל זה מורה רק בטול הכלי הנק' שקיע' שהוא דרך כלל העדר ההתפשטות והיש משא"כ הישיבה כו' ולכך בחי' ש"ע הוא גורם ענין הבליטה שהוא גלוי האור בלא העלם בכלי כלל אדרבה גלוי עצם האור כמו שהוא דוקא כתש"ר שהן מגולים דוקא כנ"ל וזהו ענין וימינו תחבקני פי' ימינו הוא בחי' רב חסד העליון דפנימית ע"י שמאיר כמו שהוא בלתי התעלמות והתלבשות בכלי שמתפשט למטה מטה ולא יחשך אורו כלל (כי אור החסד העצמי כמו שהוא בלא כלי אינו מתעבה גם ברבוי ההשתלשלות עד למטה מטה ביותר כמו וימינך פשוטה לקבל שבים הגם שהן בשאול תחתית מגיע לשם רב חסד העליון לקבלה וכמו גבי מנשה שחתר ברקיע כו') והתפשטות זאת מתפשטת למטה יותר מן התפשטות הרצועות שאינן נמשכין רק על הלב כו') וראיה ממ"ש בתש"ר וראו כל ע"ה ויראו גם הם שהתש"ר נק' שומר שהחיצונים בורחין ממנו כשרואין אותן ע"ג הראש כו') וכל זה רק מצד בחי' ביטול היש בתכלית בש"ע שמזה יבא האור העליון ממיל' כמו שהוא מבלי התלבשות בכלי דאתעדל"ת עושה אתעדל"ע כמוהו ומאחר שנתבטל היש מלמטה בא מלמעלה ג"כ בלא כלי כו' ולכך נק' ש"ע תפלה מעומד דוקא בלי ישיבה להתלבש בכלי ויש כלל (אך לכאורה יש סתירה לזה במה שאנו מוצאי' בח"י ברכאן דש"ע שהן ח"י המשכות בכלים דוקא כמו רפאינו ברך עלינו שהן שאלת צרכים שבאי' בכלי ויש דוקא ונק' בגמ' חיי שעה כידוע בדברי רז"ל וגם במדרש שמפני מה ישראל צועקין בתפלתן ואינן נענין שכשהן קוראין אין קוראין ומכוונין בשם והוא שמות מיוסדי' דכל ברכ' כמו רפאינו יש לכוין בשם הוי' בניקוד חולם בהשיבנו בשם הויה בניקוד צירי ובברך עלינו בהוי' בניקוד חירק כמ"ש לעיל באריכות אך האמת הוא דיש הפרש בזה בין כשכורע בברוך לזוקף בשם דהכריעה בברוך הוא השתחווא' בטול היש בתכלית כנ"ל ונעשה עי"ז ח"י המשכות עליונות בח"י חוליות כידוע בענין הקב"ה מתפלל כו' (וח"י חוליות הוא עושה חבור ובנין בכללות הגוף וכמו שכתוב במ"א