כה, ד

דלכך התפלה אינה נחשבת מרמ"ח מצות עשה דתפלה דרבנן משום דשרשה בחוט שבמוח ההולך בח"י חוליו' שהוא מעמד ומצב כל הרמ"ח אברי' כו') וכשזוקף בשם ה"ז בא בבחי' כלי דשם הוי' כמו שם הוי' בנקו' צירי או סגול כנ"ל שבא בהשתלשלות שפע ממש כנ"ל [ולמעלה מבוא ש"ע הוא כמו ממוצע שנק' בחי' שקיעה לגבי בליטה דתש שהוא אור בלא כלי כלל ולפ"ז בטול היש דש"ע גורם המשכה בכלי) ואין זה מתיישב עדיין רק שבהכרח לומר דבש"ע הוא מעין דלעתיד דכתיב ולא יכנף עוד כו' ולא כעכשיו דתפל' נק' חיי שעה וראי' ממי שתורתו אומנתו פטור מן התפלה שהתורה נק' חיי עולם ויש בכלל מאתים מנה ואע"פ שגם אור התורה בא בבחי' כלים כסדר מועד נשים כו' מ"מ לא בא לכלל המשכה גשמי' בחיי שעה דש"ע לכך מי שתורתו כו' אבל המצות באים בכלי ממש וכמו התפלה ולע"ל דכתיב לא יכנף עוד כו' שיהיה אור בלא כלי כלל לכאורה היינו למעלה מעלה מן בחי' הכלי' דמצות ובאמת עיקר העוה"ב שעין בעין כו' בא מן המצו' דעכשיו כמ"ש כ"י יש להם חלק לעו"הב שנא' ועמך כולם צדיקי' וצדיק אינו רק בקיום מצו' בפ"מ ואפי' פושעי ישראל מלאי' מצות כו' כידוע הענין הוא דבאמת לע"ל נא' א"ח עט"ב דהמצות שנק' מצות המלך וכן התפלה שהמה בבחי' מל' יתעלו למעלה מבחי' ז"א בעלה כידוע דב"ן יעלה למעלה בס"ג שלמעל' ממ"ה כו' ומ"ש ולא יכנף כו' היינו דמצו' עצמ' יהיה שם הויה דבחילוף א"ת ב"ש נעשה מי"ה מ"צ כו' וכך התפלה לע"ל למעלה מחיי עולם דתורה מטעם זה וכמ"ש במ"א ע"פ אני בצדק אחזה פניך כו' ובזה מתורץ הקושיא הנ"ל דאע"ג דעכשיו התפלה נק' חיי שעה שרש' למעלה בבחי' עצם האור שלמעלה מן הכלי כו') ובזה יובן ג"כ מ"ש שימני כחותם בתש"ר ???? לתש"י היפך מ"ש וקשרתם תחלה כנ"ל דלע"ל יוציא חמה מנרתקה הוא שיתגלה שם הוי' דז"א בלי לבו' והסת' דשם אלקי' וכמ"ש ולא יכנף עוד כו' משא"כ עכשיו דשם אלקי' מסתי' על שם הוי' וכמ"ש כי שמש ומגן ה' אלקי' כידוע והיינו תפילין דמארי עלמא דלע"ל אחר הבירור דב"ן שיעלה למעלה לעטרת ופאר דתש"ר שנא' בהן ומי כעמך ישראל וכן ישראך אשר בך אתפאר בפאר דתש"ר דווקא כי לכך תש"ר קודם לתש"י לע"ל וז"ש שימני עכשיו בגלות כמו לע"ל שתש"ר קודם כו' אבל עכשיו תש"י דשם אלקים מלבוש לשם הויה הרי מלמטה למעלה בחי' המל' קודם והוא תש"י דוקשרתם תחלה כו' וד"ל (ולכאורה היה ראוי להיות להיפך דמאחר שמצד א"ס עט"ב נאמר אשר בך אתפאר כו' הרי צריך להניח תש"י קודם לע"ל דוקא ובאמת עיקר הטעם הוא לפני שלע"ל יבוא האור מלמעלה למטה דתש"ר קודם וכמבואר למעלה ואמנם זה יבא מצד בירור דב"ן וכמ"ש אשר בך דווקא אתפאר וד"ל:

[/converted_footnotes]