קנא

שהוא בחי' סו"מ וע"ט בפו"מ שהוא ע"י בחי' חכמה דייקא כנ"ל. ומ"ש השמר לך פן תשכח, קאי על בחי' בינה כי השכחה היא מבינה והזכרון הוא מחכמה כו'. ושניהם יש בבחי' מל' כמ"ש אבא יסד ברתא שהוא בחי' הארת החכמה אשר בבינה וכתי' הביטו אל צור חצבתם כו' שהוא בחי' אימא כמ"ש כאמה בתה, וכמו אימא אוזיפת מאנהא לברתא שהוא בחי' ה"ג כו'.

ובזה יובן ענין המעשה שר"ח ויטאל ביקש מר"י שיהי' אצלו זכרון ונתן לו מים מבארה של מרים, כי בארה של מרים הוא בחי' מל' שרש כנס"י ובחי' מל' מקבל מחו"ב ובחי' חכמה הוא יותר בבחי' מל' מבחי' בינה. ולכן כתיב וראיתם אותו וזכרתם דקאי על כל נפש מישראל שיש בו בחי' זכירה, ולכן ישראל בכוחם לפרנס כו' כי ברא כרעא דאבוה, הגם שהוא בחי' כרעא לבד מ"מ יש בו בחי' חכמה. וכמשל הטפה שמתציירין בו כל איברי פרטי' כידוע. וז"ש בנים אתם לה', כי אתה אבינו כו'. והנה כתיב יפה את רעייתי כתרצה שהוא היחוד והתאחדות מרצון המוח שהוא בחי' רצון החכמה ומרצון הלב שהוא בחי' רעותא דלבא יחד, ע"י שיאיר עליהם הארה הגבוה משניהם יחד, כמו בקרבן שהיו כהנים ולוים וכהן הוא בחי' חסד ענף החכמה והלוים עבודתם בשיר הוא בחי' גבו' דאי]מא[ ובקרבן נתייחדו יחד כו', וכדוגמא שהי' במת"ת רואים את הנשמע ושומעים את הנראה בחי' ראי' ושמיעה הוא חו"ב כו'.