ויקרא אל משה
ויאמר ישעיהו אל אחז
אדם כי יקריב
ואמרתם זבח פסח
עבדים היינו
והניף את העומר
והניף את העומר
והניף את העומר
וירא ישראל
עזי וזמרת י"ה
שאו מרום עיניכם
אדם כי יהי' בעור בשרו
קדושים תהיו
דבר וגו' ושבתה הארץ
מי יתנך כאח לי
מי יתנך כאח לי
והי' מספר בנ"י
מי יתנך כאח לי
מי יתנך כאח לי
להבין שרש ענין קבלת התורה
זכור ושמור
זכור ושמור
כה תברכו את בנ"י
בהעלותך את הנרות
בהעלותך את הנרות
להבין שרש ענין מרגלים
וראיתם אותו וזכרתם
והי' לכם לציצית
ויקח קרח
כי כאשר השמים החדשים
להבין שרשי הדברים
אז ישיר ישראל
אני ישנה
מה טובו אוהליך
מי מנה עפר יעקב
להבין וכו' מי מנה
צו את בנ"י
את הכבש הא'
החלצו
וידבר משה אל ראשי המטות
שמע ישראל
מציל עני
ציון במשפט תפדה
וידעת היום
ואתחנן אל ה'
ואתחנן אל ה'
לא יקרא עוד שמך אברם
לא יקרא עוד שמך אברם
בעצם היום הזה נימול אברהם
והי' עקב תשמעון
ועתה ישראל
להבין כו' בלק"א פרק נ"ב
שמע ישראל
ראה אנכי נותן
אחרי ה' אלקיכם תלכו
כי המצוה
זה היום תחלת מעשיך
שובה ישראל
יסובבהו יבוננהו
כי כארץ תוציא צמחה
להבין שרש ענין יוכ"פ
להבין שורש ענין סוכה ולולב
להבין שרש ענין סוכה ולולב
ה' לי בעוזרי
הטעם שמעמידין החתן