ב, ב

ע"כ בצרתם לו צר ממש כאב שמרגיש בצרת בנו כמו שמרגיש בצרת עצמו ממש וזהו לו צר ממש משא"כ בידיעה שחוץ ממנו כפי סדר ההשתלשלות לא צר17 בא' וכן לענין כי הוא עשנו ולא ולו אנחנו18 כו' וכן ולו נתכנו ולא19 כי גם שעיניך פקוחות20 על כל דרכי כו' יוכל להיות בזה בחי' שכחה והיסח הדעת שזהו מ"ש כנ"י עזבני ה' וה' שכחני מפני שגם הם שכחו ועזבו את ה' כמ"ש אותי עזבו21 כו' אבל בבחי' פנימית נקודת הלב ששם נטוע האמונה החזקה כמו טבעי' ועצמי' ממש ע"ז אומר אין שכחה לפני כסא כבודיך כו' וזהו שהשיב לציון התשכח אשה22 כו' כי בנים אתם23 כו' וד"ל והנה מה שהיה בכנ"י בגלות מצרים בבחי' האמונ' הפשוטה יזכו לע"ל להיות בבחי' ראי' במהו"ע ממש וקצתו זכו במ"ת שכל העם רואים24 כו' (כמשי"ת בפנים באריכות) וזהו זכרתי לך לע"ל לבחי' חסד נעוריך דוקא שיצאו באמונה פשוטה לבד שלמעלה מן הדעת וההכרה במוח ולב כנ"ל וע"כ גם בנ"י נצטוו לזכור יצ"מ כל הימים כמ"ש למען תזכור25 יום צאתך מא"מ כל ימי חייך אפי' לימות המשיח והעה"ב כמבואר בדברי רז"ל משום דהא בהא תליא דכמו שמלמעלה למטה זכרתי לך בבחינת הזכרון שאין בו שינוי כך מלמטה למעלה בכנ"י תזכור גם לעוה"ב שאז יבאו לבחי' הראי' ממש כמ"ש הנה אלקינו זה26 לנוכח כו' ובלא שינוי עוד כלל וכלל וד"ל:

ומעתה יש להבין במ"ש עוד בזה הזכרון דזכרתי לך חסד נעורייך דוקא שלבד כח האמונה שהאמינו למשה בהיותם במצרים הלכו אחרי ה' במדבר בארץ לא זרועה והוא מ"ש לכתך אחרי במדבר27 כו' ויובן זה עד"מ הידוע באב שיש לו בן קטן יקר וחביב לו ביותר ורוצה לנסותו בב' דברים בחכמתו ודעתו ובטוב לבבו הנאמן אם הוא מקושר באהבה אמיתית לאביו במס"נ ממש ובמה מנסהו אם האב תמיד עמו בקירוב ובכל דברי חפץ נותן לו אין זה חידוש בהמצא לב הבן נאמן בכל לאביו אך הנה האב מסתתר ומתרחק מבנו במקום מוצנע ונעלם ביותר כדי שיצר לבנו ויחפשנו היטב ואז יראה האב תכלית נקודת לבבו אליו והנה מיד שנעלם האב מן הבן יצר לבן זה מאד וירוץ בכל כחו לחפש אותו ובזה נראה תוך לב הבן בחפשו היטב אחר האב והנה אחר שיחפש הבן בכל דרכים ומסילות שיודע הבן שהן דרכים ומסילות שהולך בהן אביו בכל יום ולא ימצאנו ודאי יצר לו ויבכה תמיד על אשר ניטל ממנו אביו מאור עיניו וחיי ראשו ותמיד במסתרים תבכה נפשו בלתי תתנחם עד שאומר נואש בנפשו שלא יראה עוד פני אביו לעולם ובהמשך הזמן שכבר נתייאש בדבר זה תתקרר המרירות בלבו וישכח מלבו מעט מעט עד שיתרשל לחפש את אביו לגמרי ופוסק מלבכות עוד שנמצא נפסק חבל התקשרות הבן לאביו לגמרי וכל זה בא מב' דברים הא' מיעוט דעת התינוק שדעתו קצרה ולא יבין ויכיר איך שאביו מנסהו בזה ואין ההסתר שהסתיר עצמו


17) בצרתם לו צר. . לא צר: ישעי' סג, ט. ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תש ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"א בראשית ע' שעז. תו"ח וירא ק, א.

18) כי הוא עשנו ולא ולו אנחנו: תהלים ק, ג [בדילוג]. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תתיג.

19) ולו נתכנו ולא: שמו"א ב, ג. ראה זהר (אד"ז) האזינו רצב, סע"ב. ראה גם תו"ח לך פח, ד ובהערה 25.

20) שעיניך פקוחות: ירמי' לב, יט.

21) אותי עזבו: ירמי' ב, יג.

22) התשכח אשה: ישעי' מד, טו.

23) בנים אתם: פ' ראה יד, א.

24) שכל העם רואים: יתרו כ, טו.

25) למען תזכור: פ' ראה טז, ג. ראה ברכות יב, ב. לקמן ט, ב. לא, א. מט, ב. פג, א. מאמרי אדה"א שמות ח"א ס"ע צב. ח"ב ע' תנ. במדבר ח"ב ע' תיט. נ"ך ס"ע שצו ואילך וע' תכה.

26) הנה אלקינו זה: ישעי' כה, ט.

27) לכתך אחרי במדבר: המשך הכתוב כה. . זכרתי לך חסד נעוריך.