ג, א

אמיתית מצד העצ' והרחקה זו שנתרחק אינה אמת שעתידה לבא לקירוב כי לא נתרחק האב באמת מצד שנאה רק שחפץ לנסותו לדעת את אשר בלבבו כו' והב' שביאוש זה שהבן מתיאש בנפשו הנה נראה בזה מיעוט אהבת והתקשרות הבן שאינה נאמנה כ"כ לאביו שאם היתה התקשרותו חזקה לא היה נופל ביאוש כלל כי לב הבן הנאמן יתחזק בכל כחו לחפש אחר אביו וגם בהיותו מוסתר ונעלם מעיניו לא יפול ביאוש כלל כי יודע בלבו היטב שאמונתו והתקשרותו חזק וכך כמים הפא"פ כו' ודאי לב אביו אליו ולא הסתיר א"ע רק לנסותו לבד וזהו בן חכם ונאמן בכל לבו שמשכיל ע"ד ההסתר שאינו אמיתי וגם יחפשנו תמיד בכל דרכי האב וגם אם לא ימצאנו לא יבכה כלל לומר נואש בנפשו אדרבה תמיד יבקשנו בכל לבו ויחפשנו בכל דרכי נתיבות האב לילך בעקבות אביו במסילות שדרך בהן רגלי האב ובכל מקומות שהיה רגיל להמצ' שמה וגם אם אינו מוצא לאביו בדרכים שלו ישמח בנפשו ומובטח שבדרכי האב הולך שם ודאי ימצאנו ופן ימצאנו לאב הולך מרחוק ילך אחריו וידבקנו גם אם לא יראה פני האב מקרוב הלך ילך מאחוריו מרחוק ויגיל וישמח בזה כאילו רואהו מקרוב פא"פ ממש מאחר שיודע שדרכים הללו דרכי האב הן ומתאמץ לרוץ בהן גם שיראנו בהן רק מאחוריו כו' והנה כאשר האב רואה עוצם השתדלות הבן לחפש אותו בדרכיו לראותו גם מאחוריו ואינו מתייאש כלל הרי רואה גודל התקשרותו הנאמנה לרוץ אחריו גם בחושך ואפלה וגם שאינו רואה לאביו בדרכים הללו ילך וירוץ בכל כחו עוז גם שלא יראה פניו כו' אזי מתעורר בלב האב אה"ר בכפלי כפלים מכמו שהיה לו בתחלה לבנו כי לא יוכל האב להתאפק ומתגלה אליו ממקום המוצנע שהסתיר את עצמו ומראה לו הארת פנים מפנימי' הלב ותוך תוכו באה"ר שלא יכילנו הכלי עד שישקנו מנשיקות פיהו לבנו בנשיקין כפולים כמו האב שמשתעשע בבנו יקירו שנושקו כפלים כי לא יספיק בלבו נשיקה אחת עד שישקנו עוד הפעם מרוב אהבתו אליו בחיבה יתירה וגם כאן הרי האהבה לבנו חביבו כבר היה בלבו וממילא בעת שהסתיר עצמו הרי נתרחק והעלים אור האה"ר בלבו לבלתי הגלות אליו כלל. ואמנם בחי' התאפקות זו אחרי ראותו עוצם התקשרות הבן נאמנה בנסיון זה שנסהו ונמצא לבבו נאמן לחפשנו בכל לבו גם בהיותו בהסתר מאתו כנ"ל אז כאשר מחזיר לו פניו יבא האב לכלל התפעלות אה"ר וחיבה יתירה לבנו עד שמנשקו נשיקין כפולים כי הרי הוכפלה אור האה"ר בכפלי כפלים מכמו שהיה תחלה קודם שנתרחק מאתו כי הנה אה"ר זו שיצא' בגלוי עתה אחר הנסיון בריחוקו ממנו באה מפנימי' ועצמות עומק הלב הרבה יותר מכמו שהיה בלבו אליו בעת הקירוב ודוקא מצד ההעלם והריחוק שבזה נאמנה האהבה של הבן ביותר להיותה באה מן הריחוק בתוספות עוז מכמו שהיא בקרוב וכך הוא מן האב אל הבן שמן הריחוק שנתרחק מבנו יתוסף אהבתו אליו