ג, ב

בכפלים בהמצאו לבן באור הארת פניו כאשר נמצא לב הבן נאמן בנסיון מטעם הנ"ל וזהו הנק' נשיקין כפולים דוקא וד"ל:

והנמשל מכל פרטי המשל הנ"ל יובן ג"כ עד"ז ממש באהב' ה' לישראל שנק' בנים כמ"ש לע"ל והשיב לב אבות1 כו' שאהבת כנ"י שנק' בנים בהיותם בקירוב גדול ברוב עוז וחיבה פא"פ עם אביהם שבשמים כמו במ"ת שדיבר עמהם פב"פ וכה"ג גם בזמן בהמ"ק ראשון בימי שלמה כו' אין זה חידוש כ"כ ואמנם כאשר חפץ ה' לנסותם מסתיר פניו מהם כמו בזמן הגלות דכתיב אתה אל מסתתר2 כו' כמ"ש דאסתלק לעילא לעילא3 כו' ובנ"י בשעבוד קשה בטרדת פרנסה בנפשם ממש יביאו לחמם ובעוצם הלחץ והדחק עד מיצוי הנפש ממש ועכ"ז גם בקוצר רוח ועבודה קשה שמררו חייהם לא נסוג אחור לבבם ולא נתיאשו מלדרוש ולבקש את ה' בכל לבבם ונפשם בתו"מ ותפלה ותשובה מעומק' דלבא כמ"ש והיה בצר לך ומצאוך4 כו' ובקשתם משם את ה' כו' כי תדרשנו בכל לבבך5 כו' כמשל בן הנאמן בהתקשרות עוז אהבתו וחכם ומבין שהרחקה זו שנתרחק מאביו אינו רק לנסותו לדעת אשר בלבבו אם יתחזק כו' כנ"ל ומתחזק בכל עוז לחפשו בכל דרכים ומסילות שהאב הולך תמיד כו' והיינו ענין ההילוך אחרי ה' בתורתו ועבודתו במצות שנקראו דרכי הויה ואורחות ה'6 שגם שאינו רואה פני אור ה' כי המצות מלובשים בדברים גשמיים כצמר דציצית וקלף דד' פ' דתפילין וכה"ג ה"ז כהולך במסילות ודרכים שהאב הולך שם מאחר שנק' אורחות ה' כמ"ש דוד בפקודיך אשיחה7 ואביטה אורחותיך אורחות שה' בעצמו הולך שם והיינו בחי' פנימית רצון העליון שמוסתר במצות שנקרא דרך ה' ממש וכמ"ש ושמרו דרך ה'8 עד"מ ההולך בנתיבות ומסילות שהמלך הולך שם אעפ"י שאינו רואהו רק מאחוריו ילך אחריו וז"ש אחרי ה' תלכו9 רק אחרי ה' לילך בהילוך דרכיו בתו"מ כל היום וכמ"ש אביטה אורחותיך ממש וע"י התאמצות יתירה לילך אחרי ה' בדרכי התו"מ גם בהיותו בבחי' הריחוק וההסתר אם מצד הקוצר רוח כו' ואם מצד הסתר אלקות בזמן הגלות ושניהם אמת וגם שרק מרחוק ה' נראה בהילוך זה בדרכי התו"מ בבחי' חיצוניות ואחוריים אחרי ה' כנ"ל מ"מ יתחזק במעוזו שלא יסוג לבו אחור עכ"פ במחשבה ודיבור בד"ת להיות דורש ומבקש ה'. והנה כאשר רואה האב השתדלות הבן גם בריחוק יתוסף אהבתו בכפלי' כנ"ל כך עי"ז יתוסף אור אהבת ה' לישראל בכפלי' ונק' נשיקין כפולים כנ"ל כי ה' מחזיר פניו באור אה"ר בכפלי' להאיר נפשנו מפנימי' אור פניו יותר מזמן מ"ת דכתיב ישקני מנשיקות פיהו (שהן טעמי תורה10 כידוע) והיינו בחי' נשיקין כפולים הנ"ל שבא דוקא בסיבת הריחוק אחר הנסיון שגדול בכפלי' מאהבה שבקירוב בהיותו פב"פ וד"ל וכמ"כ יובן בענין התפלה שבמקום קרבן11 שבבהמ"ק שבזמן הגלות ודאי בחי' הסתר אלקות גם ברוב יגיעה בעבודה


1) והשיב לב אבות: מלאכי ג, כד.

2) אתה אל מסתתר: ישעי' מה, טו.

3) דאסתלק לעילא לעילא: נסמן לעיל ב, א הערה דקוב"ה.

4) והיה בצר לך ומצאוך: ואתחנן ד, ל [בהוספת תיבת ?והיה"].

5) ובקשתם משם. . לבבך: ואתחנן שם, כט.

6) דרכי הויה ואורחות ה': הושע יד, י. תהלים כה, י. ראה ביאוה"ז וישלח יט, ב. שע"ת ח"א לב, א. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' שכד.

7) בפקודיך אשיחה: תהלים קיט, טו.

8) ושמרו דרך ה': וירא יח, יט.

9) אחרי ה' תלכו: פ' ראה יג, ה [ושם: ה"א].

10) ישקני. . טעמי תורה: שה"ש א, ב. וראה רש"י שם. להלן (כו, א) בשם המדרש. (פח, סע"ב) וכדפרש"י. וראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ס"ע א'תעג ואילך.

11) התפלה שבמקום קרבן: ראה ברכות כו, א-ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' ד. וש"נ. אוה"ת תשא ע' א'תתפג.