ד, א

שבלב ומוח הרי יגברו המונעי' הן המ"ז המבלבלים מצד עומק התקשרות המוח והלב המקושר בעניני פרנסתו וכה"ג בלא"ה יתגבר כח הסט"א לבלבל המוח והלב כדי שלא יוכל לבא לבחי' נקודת הלב הפנימית כלל כמו האב שמסתתר גם שהבן מחפשו ביותר אינו מוצאו וכמ"ש ביום ההוא אסתיר פני1 אסתיר פני פנימי' דהוי' שהוא בחי' סובב כ"ע שאינו נתפס בגלוי בלב רק רואה ה' מרחוק מאד כו' ועכ"ז לא נסוג אחור לבו ולא יאמר נואש בנפשו כלל ויתחזק בכל עוז לדרוש ולבקש ה' בעבודה שבלב ומוח בתפלה גם בהיותו בהעלם והסתר ילך בכל כחו אחרי ה' ונמשך אחריו בכל לבו כמו הבן שנמשך והולך לבקש אביו וכתיב ובקשתם משם כו' כי תדרשנו כו' אז ודאי יחזיר ה' לו פניו באור פנימי' אה"ר בכפלי' שנק' נשיקין כפולים מטעם משל הנ"ל וד"ל. וזהו זכרתי לך כו' לכתך אחרי דוקא כי ביצ"מ היו בנסיונות גדולים שה' ניסה אותם כמו ברדיפת פרעה2 וחילו אחריהם וכה"ג בלכתם במדבר בלא מים3 והילוכם הי' רק אחרי ה' היינו מרחוק ביותר כי לא ראו אור פני ה' מקרוב עד מ"ת ורק באמונ' פשוט' נתאמצו לילך אחרי ה' כמ"ש ויאמינו בה'4 כו' ובזה ראה ה' תוך נקודת פנימי' עוז התקשרותם הנאמנה לו כמשל האב המסתתר ביותר מבנו ורואה תוך לב הבן שמשתדל בכל לבו לרוץ ולילך אחריו כנ"ל וזהו לכתך אחרי שבזה הנסיון זכו לראות פב"פ בבחי' אה"ר בכפלי' והוא שנק' נשיקין כפולים כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו כו' דמ"ת הוא מעין דלע"ל וכמ"ש ז"ל ישראל שעמדו על הר5 כו' ומכל זה מובן דמהסתר פנים שבזמן הגלות הארוך יותר נתוסף אה"ר בכפלי כפלי' בזמן הגאולה דכתיב והשיב לב אבות כו' שהשבה זו הוא החזר' פנים בחיבה יתירה מאד שהיא בכפלי' מאהבה הראשונ' שנק' נשיקין כפולים כנ"ל וד"ל. והנה עפ"י משל הנ"ל יובן היטב תוקף כח האמונה החזקה שבה יצאו אבותינו ממצרים כמ"ש לכתך אחרי כו' שהוא הגורם גילוי אור פני אביהם שבשמים שבא בנשיקין כפולים אך הנה כל זה לא יתכן רק בבחי' ההילוך לחפש אביו בדרכיו שהולך בהן תמיד כמובן בפרטי המשל הנ"ל וכמ"ש אחרי ה' תלכו שאעפ"י שהוא הולך רק אחרי ה' מ"מ הילוך נק' שהולך בדרכי ה' ממש רק שאינו רואהו מקרוב רק מרחוק ה' נרא' לו כנ"ל אבל הנה ארז"ל תרי"ג מצות נתנו למשה ובא חבקוק והעמידן על אחת6 לבד והיא מצות האמונה כמ"ש וצדיק באמונתו יחיה7 הרי מצות האמונ' כוללת כל התרי"ג מצות כי הכל הולך אחר המעמיד8 והמקיים. והמעמיד ומקיים מעמיד את הכל כא' והן כל התרי"ג מצות והן רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת ואם9 רמ"ח מ"ע ודאי האמונה עיקר המעמיד וכמובן ממשל הנ"ל בהשתדלות הבן ביותר לילך בדרכי אביו לחפשו שהן רמ"ח מצות עשה שנקרא דרכי ה' ואורחו' ה' כנ"ל אבל שס"ה ל"ת שהן רק מניעת המעשה בשב ואל תעשה לא נק' הילוך כלל ואיך יתכן בזה לומר לכתך אחרי בתוקף האמונה הפשוט' דוקא וא"כ איך יכלול גם השס"ה ל"ת באמונה דוקא וגם מ"ש מפסוק וצדיק כו' אין זה רק בקיום מ"ע שבזה נק' צדיק כמ"ש וצדקה תהיה לנו10 כי נשמור כידוע. אך הנה יש להקדים


1) ביום ההוא אסתיר פני: וילך לא, יח [בהיפך הסדר].

2) ברדיפת פרעה: בשלח יד, ה ואילך.

3) בלכתם במדבר בלא מים: ראה בשלח טו, כב. יז, א. ועוד.

4) ויאמינו בה': בשלח יד, לא.

5) ישראל שעמדו על הר: שבת קמו, רע"א.

6) תרי"ג מצות. . על אחת: ראה מכות כג, סע"ב ואילך.

7) וצדיק באמונתו יחי': חבקוק ב, ד. ראה לקמן יא, א.

8) הכל הולך אחר המעמיד: לשון הגמ' שבת טו, ב.

9) ואם: כ"ה גם בדפו"ר.

10) וצדקה תהי' לנו: ואתחנן ו, כה.