ה, ב

לפגום ולחלל כבודו והגם שלא נודע טעם הפגם הגדול כמו בל"ת שלא נודע טעמיהן אדרב' הוא עצמו הנותן כח ועוז גדול יותר להיו' בתוקף האמונה שעיקר מהות ועצם האמונה הוא דוקא במה שלא נודע טעם הדבר כנ"ל ועכ"פ מובן מכל זה שעבודת מעשה המצות הן בבחי' או"פ בכלי' מכלים שונים לקיום רצון העליון הגם שהוא דוקא באמונה פשוטה וז"ש וצדיק באמונתו יחי' שהן המצות שנא' בהן וחי בהם12 חיי עולם ודוקא בלא כונה וטעם כנ"ל אבל הל"ת שרשן יותר נעלה מהם עד שהוא בא מתוקף האמונה יותר להיות שרשן בבחי' מקיף והעלם גדול ע"כ מחמת הל"ת בשב ואל תעשה יומשך בחי' אור מקיף לשמור כל מעשה המ"ע שיהיו קיימים בכלים שלהם ולא יקבלו החיצונים מהם וז"ש שמי עם י"ה שס"ה ל"ת שהוא בחי' מקיף לו"ה שברמ"ח מ"ע וד"ל. ובזה יתורץ הקושיא דלעיל במה שהאמונה כוללת תרי"ג מצות דוקא וד"ל:

וזהו לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. דהנה ההילוך אחרי ה' באמונה צריך לכוין הדרך והאורח שלא יסור ימין ושמאל והעיקר הוא שלא יטה מן הדרך הישר כלל וכמ"ש אחרי ה' תלכו שהילוך זה יהי' רק אחרי ה' ולא להטות מן הדרך ימין ושמאל שאם מטה מן הדרך נק' תועה בדרך עקלתון שיוכל ליזוק בדרך רע למות נפשו בשאול ואבדון13 ושחת14 והן שנק' דרכי שאול15 או אורחות עקלקלו'16 כידוע וזהו העיקר והיסוד בשמירה לנפשו זאת שאם לא יטה כלל מן הדרך הישר ממילא יהי' לנוכח ה' דרכו בקדש במ"ע וזהו השבח הגדול ששיבח לכנ"י באמרו לכתך אחרי במדבר דוקא כידוע שהמדבר אין בו דרך כבושה ורוב דרכים שבמדבר בחזקת סכנה מנחשים ושרף ועקרב הן ג' קליפות17 הקשות ורעות לגמרי כמ"ש במדבר הגדול והנורא הזה18 כו' וידוע שבמדבר העמים19 הוא משכן מקום כל הקליפות הקשות ולזה נשלח השעיר לעזאזל המדברה20 לשאת שם כל עונות ב"י כו' והיינו מ"ש בארץ לא זרוע' שם (אין21 ) אור הקדושה כלל כמו במקום חשך ואפילה שלא יזרח שם האו' כלל אך ע"י שמיר' גדולה בתוקף האמונה הלכו גם במדבר דנחש שרף ועקרב רק אחרי ה' בלי נטי' ימין ושמאל והכניעו בזה למקור הקליפו' שבמדבר העמים כו' וזהו יותר מעלה מגוף ההילוך אחרי ה' במ"ע כנ"ל הטעם וד"ל:

והנה כ"ז יזכר לכנ"י בזכרון עולם לפי שכל אלה מורה על תוקף כח האמונה דכנ"י בעצם ומהות וזהו שכל התרי"ג מצות העמידן על אחת והיא מצות האמונה וביותר כח האמונה בשמירת הנפש בשס"ה ל"ת שנק' מקיף לשמור הנשמה מקטרוגים העליונים כמו משל הלובש שריון קשקשים להגן מכל חץ כך כתיב וילבש צדקה כשריון22 שהן שס"ה ל"ת שמגינים על חיצי האויבים שהן קליפות קשות דרע גמור שלא יגיעו בחץ שחוט לשונם23 לקטרג למעלה ולבלוע ולקבל חיות מן הקדושה רע זה כמ"ש תיסרך רעתך24 כידוע בענין ויאכלו ישראל בכל פה25 בכל מיני בליע' וכמ"ש בקום עלינו אדם26 כו' ברוך ה' שלא נתננו טרף לשיניהם27 כו' כידוע


12) וחי בהם: אחרי יח, ה.

13) בשאול ואבדון: משלי טו, יא. כז, כ. ראה לקו"ש (שבועות) כרך כג ע' 344. תו"ח מקץ רטז, ג הערה 42.

14) ושחת: תהלים טז, י. עירובין יט, א.

15) דרכי שאול: משלי ז, כז.

16) אורחות עקלקלו': ס' שופטים ה, ו [ושם: ארחות].

17) מנחשים. . ג' קליפות: עקב ח, טו. ראה לקו"ת נשא כ, א ובהנסמן במ"מ לשם. שע"ת ח"א ד, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

18) במדבר הגדול והנורא הזה: עקב שם [בהוספת תיבת ?הזה"].

19) שבמדבר העמים: יחזקאל כ, לה. ראה גם שע"ת שם ובהנסמן במ"מ לשם.

20) השעיר לעזאזל המדברה: ראה אחרי טז, ח. כא. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תצח. וש"נ.

21) (אין): תיבה זו ניתוספה במהדורת לעמבערג.

22) וילבש צדקה כשריון: ישעי' נט, יז.

23) בחץ שחוט לשונם: ירמי' ט, ז.

24) תיסרך רעתך: ירמי' ב, יט. ראה מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רמז? הנחות תקע"ז ע' מב? שע"ת ח"א ו, ג ובהנסמן במ"מ להנ"ל.

25) ויאכלו ישראל בכל פה: ישעי' ט, יא [ושם: את ישראל ? וכ"ה בסמוך ו, א]. ראה גם מאמרי אדה"א נ"ך ע' צא. וש"נ. שם ס"ע קב וס"ע קיז. דרושי חתונה ח"ב ע' תריז. הנחות תקע"ז ע' שלט. שע"ת ח"ב שעה"ת עז, ג. תו"ח מקץ רטו, ב הערה 42. שם רטו, ג.

26) בקום עלינו אדם: תהלים קכד, ב.

27) ברוך. . טרף לשיניהם: שם שם, ו.