ו, ב

לגבי עצמותו כידוע כי דבריו חיים וקיימים16 כמו במ"ת ממש ומה גם כידוע דבבחי' מ"ה דחכ' אין בחי' הלבוש דנוגה מסתיר כלל וכלל וד"ל:

והנה יש להקדים17 עוד ענין אחד והוא הידוע דאת זלע"ז18 עשה האלקים ממש וכמו שיש בסטרא דקדושה כח האמונה האלקי' כך יש בסט"א כח אמונה שנק' אמונה זרה ולכך אמרז"ל במס' יומא19 מקדש ראשון נחרב בעון ע"ז וג"ע וש"ד (והקב"ה ויתר להם עד שעברו עון דביטול תורה דוקא כנ"ל) ומקדש שני אע"פ שאנו בקיאין בהן שהיו עוסקים בתו"מ וג"ח חרב מפני שנאת חנם שהיה ביניהם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד ג' עבירות ע"ז וג"ע וש"ד כו' ויש להבין דלמה נחרב המקדש השני בעבור עון שנאת חנם אם היה עוסקים בתו"מ ובגמ"ח וכידוע שהיה ברובם ככולם מס"נ על התורה ומצות כמו בימי חשמנאי שמסרו נפשם על התור' ועבודה כשרצו להשכיחם תו"מ כו' וכן בדורות הזוגות עד הלל ושמאי ותלמידיהם אחריה' עד ר"ע וחביריו וכרחב"ת שנהרגו על קדוה"ש20 בעבור התו"מ כידוע ורק בעון שנאת חנם לבד נחרב המקדש מפני שנחשב כע"ז כו' אך הענין הוא דאת זלע"ז עשה האלקי' וכנגד האמונה האלקי' שהיה בגלוי גמור בכנ"י בזמן בית ראשון ובפרט בבחי' גלוי אלקו' ממש בהיכל ק"ק בארון ולוחות וגלוי אור הנבואה בנביאי' כו' הי' לעומת זה אמונת21 זרות דע"ז בכו"מ ובבעל ואשרה וכה"ג שהיו דבוקי' בעון דע"ז בכל דורות דמלכי ישראל ויהודה עד דור האחרון שבימי ירמי' וכמו שאמרו הנשי'22 המבכו' את התמוז23 כו' לירמיהו ומאז חדלנו לקטר למלכ' השמי' חסרנו כל24 כו' וכמו כן רוב נביאי השקר שהמ' כמו נביאי הבעל והאשרה כידוע בפרטי חלוקיהם שגם נביא שאומר בדבר ה' ולא לעבוד ע"ז רק לאיזה דבר מה שלא דיברו ה' ושקר הגיד בשם ה' גם הוא דיבר סרה בשם ה' ולו משפט מות כמו נביאי הבעל25 וכמ"ש בפ' ראה26 כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום כו' ובא האות והמופת כו' נלכ' כו' יומת כי דיבר סרה על ה' כו' ובפ' שופטים27 אמ' אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלקים אחרים ומת הנביא ההוא וכי תאמר איכה נדע הדבר אשר לא דברו ה' אשר ידבר הנביא כו' ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו ה' בזדון דברו כו' לא תגור ממנו הרי מובן מפשט הדבר שהנביא המדבר בשם ה' אשר לא דברו ה' ואשר ידבר בשם אלקים אחרים שניהן שווין וזהו עיק' ענין נביאי השקר וכמו הרוח שאמ' אצא והייתי רוח שקר28 בפי כל נביאיו כו' לפי שירד שפע האלקי בזמן בית ראשון בגלוי אמונה אלקי' ע"י הארון והלוחות לנביאים ע"כ הי' למנגד לזה בסט' דקליפה בחי' אמונות זרות כוזבות דנביאי השקר ונביאי הבעל להאמין בכו"מ שהן המשפיעים כל שפע גשמי וכמ"ש הנשי' ומאז חדלנו כו' והוא היפך גמור להאמונה האלקית שעיקר ענין האמונה האלקית הוא להאמין בו


16) דבריו חיים וקיימים: ע"פ ברכת אמת ויציב. ראה גם מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קעה.

17) והנה יש להקדים: ראה הנרשם לעיל בריש ההקדמה בהערה 1.

18) דאת זלע"ז: נסמן לקמן קמו, ב.

19) במס' יומא: יומא ט, ב. ראה הערה דלעיל (ו, א) שויתר.

20) ר"ע. . וכרחב"ת. . קדוה"ש: ברכות סא, ב. ע"ז יח, ב (לאחרי החורבן).

21) אמונת: כנצ"ל: אמונות. וכ"ה בסמוך בפנים.

22) שאמרו הנשי': ראה ירמי' מד, טו. יט. כ. כה.

23) הנשי' המבכו' את התמוז: יחזקאל ח, יד. ראה לקו"ת ואתחנן ה, סע"ד.

24) ומאז. . חסרנו כל: ירמי' מד, יח [ושם: ומן אז. בדילוג ? ראה הנסמן במ"מ לשע"ת ח"א ה, א].

25) ולו משפט מות כמו נביאי הבעל: ראה ובהבא לקמן רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ט והל' ע"ז פ"ה ובמפרשים לשם.

26) בפ' ראה: יג, ב. ג. ו.

27) ובפ' שופטים: יח, כ. כב [בדילוגים].

28) אצא והייתי רוח שקר: מלכים-א כב, כב.