ז, א

ית' שהוא המשגיח על הכל השגחה פרטי' וכמ"ש עיניך פקוחות1 על כל דרכי ב"א וכתי' משמים הביט ה' כו'2 ועל כל צבא המרום במרום3 ואין רשות לשום מלאך או כוכב לעשות פעולתו בלתי רצון האלקי כתנועת היד בגרזן החוצב וכסוס לגבי רוכבו וכמ"ש כגרזן ביד החוצב4 וכן אמר הנה ה' רוכב5 על עב קל שנק' עננים למירכב6 והוא מה שאנו אומרים ומסדר את הכוכבים7 במשמרותיהם ברקיע כרצונו ממש אבל נביאי שקר האמינו באמונות כוזבות לעשות מהטפל עיקר והן הכו"ם שהיו מקטרי' להם שהאמינו בהם שבהם נמסר כח השפע וההנהגה כמ"ש אותי עזבו מקור כו' לחצוב להם בורות8 נשברים כו' והוא נגד האמונה האלקית ממש לפי שאת זלע"ז ממש כו' וכמ"ש ולאום מלאום יאמץ9 ולא נתמלאה צור10 אלא מחורבנה של ירושלים כך היה אז התגברות המנגד לאמונה האלקית שהיה בגלוי בבית ראשון ע"י אמונות זרות שהם ג"כ כאותו ענין שהוא באלקות שלא הי' כופרים11 באחדות הפשוט' ח"ו שהרי היו מקריבין קרבנות ומקיימי' כל המ"ע רק בעון ע"ז דבקו בו ע"י הנביאי שקר ומזה העון נחרב בית ראשון לפי שהאמונה האלקית היה אז בתקפה בגלוי כמו בגילוי שכינה בהיכל ק"ק שזהו גלוי עצמות אלקות שנק' סובב כ"ע שצמצם שכינתו בין ב' בדי ארון12 כו' והאמונה עיקרה בעצמות אלקות דלית מחת"ב13 כלל שנק' סובב כ"ע (כמו שית' בפנים) ע"כ נק' האמונה בשם עטרת שהיא כעטרת תפארת ע"ג הראש כו' ולכך אמר איהו אמת ואיהי אמונה14 דאמונה דכנ"י בחי' בית קבול להכיל לבחי' אמיתית עצמי' אא"ס ב"ה כמו שהוא ממש שנק' אמת כמו אמיתך אלקי15 כו'. אך הנה בבית שני שחסר בו חמשה דברים16 ארון ולוחות17 ונבואה כו' רק אור אלקי מעט מזעיר נשאר בבת קול18 ששמשו בו כו' ולא היה בו בחי' גילוי אלקות כמו שהוא ממש גם בהיכל ק"ק רק ע"י לבוש מסתיר האור העצמי והן ע"י עבודות החיצוניות שבמזבח ושלחן ומנורה לבד שזהו רק בבחי' המשכת אור האלקי כמו שהוא בא בהשתלשלות והתלבשות דממלא כ"ע כו' וע"כ לא הי' אז בסטרא דקליפה המנגד לקדושה ג"כ רק בהתלבשות למטה יותר ולא באמונה זרה ג"כ דאמונה זרה היא עכ"פ באלקי' לומר הכוכב ומזל הוא עיקר המשפיע שנק' אמונה זרה באלקי' שנתן אלקים ההנהגה לכו"מ וכה"ג אבל מאחר שלא הי' בבית שני גילוי תוקף אור האמונה האלקי' דסובב כ"ע למטה בגילוי בהיכל ק"ק לא היה במנגד ג"כ להסתיר האור בנביאי השקר וכה"ג רק שירצו אמונות זרות וכוזבות במילי דעלמא והוא ענין עון שנאת חנם שהי' ביניהם דהנה עיקר סיבת שנאת חנם אינו בא רק מצד כח האמונה שמאמין לדברי רכיל ולשון הרע שמדברים לו על רעהו ומתפעל מזה מאד להיות לו לשונא לרדפו לחייו ממש וכן חבירו מאמין עליו לשון הרע ורכילות ונעשה שונא לו לרדפו כו' ואם לא היו מאמינים כלל לדברי רכיל שחבירו דורש רעתו אדרבה מתחזק בלבו שהוא דורש טובתו וכן חבירו עליו הי' או"נ19 דורשים טוב זע"ז והיינו רוח עועים20 שנמשך להפריד


1) עיניך פקוחות: ירמי' לב, יט.

2) משמים הביט ה': תהלים לג, יג.

3) ועל כל צבא המרום במרום: ישעי' כד, כא [ושם: על צבא].

4) כגרזן ביד החוצב: מו"נ ח"ג פכ"ט. ישעי' י, טו.

5) הנה ה' רוכב: ישעי' יט, א.

6) עננים למירכב: זהר בא מג, א.

7) ומסדר את הכוכבים: ברכת ק"ש ערבית.

8) אותי עזבו. . בורות: ירמי' ב, יג [ושם: בארות בארת]. ראה גם תו"ח נח ס, א ובהערה 11.

9) ולאום מלאום יאמץ: תולדות כה, כג.

10) ולא נתמלאה צור: רש"י תולדות שם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ס.

11) שלא הי' כופרים: ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רכה ובהנסמן לשם.

12) שצמצם שכינתו. . ארון: במאמרי אדה"ז על ענינים ע' מג בגמרא. ראה ב"ר פ"ד, ד. סה"מ תקס"ג ח"א ס"ע שמח ואילך [ומקבילו שם ע' שמו ואילך נוסח א']. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' קכט.

13) דלית מחת"ב: ת"ז בהקדמה (יז, א).

14) איהו אמת ואיהי אמונה: ראה זהר בלק קצח, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ס"ע צג ואילך.

15) אמיתך אלקי: תהלים עא, כב.

16) בבית שני. . חמשה דברים: ראה יומא כא, ב ובר"ח ורש"י שם.

17) בבית שני. . ולוחות: ראה גם סה"מ תקס"ה ח"ב ס"ע תשלז. מאמרי אדה"א במדבר ח"ב ע' תרלו. וראה גם תניא פנ"ג (עד, ב).

18) בבית שני. . בת קול: ראה סוטה מח, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תתמד. וש"נ. שמות ח"ב ע' תכד. נ"ך ע' קמג. וש"נ.

19) או"נ: אוהבים נאמנים? אוהבי נפש.

20) רוח עועים: ישעי' יט, יד.