ז, ב

בין הדבקים כדי שיהיה קטרוג למעלה על כולם כי כאשר נעשה חבירו שונא בגשמיות הרי הוא מעורר דינין וקטרוגים קשים על חיי נפשו למעלה ונמשך למטה לעורר עליו עון אשר חטא להיות מזה רצועה לאלקא'21 ממש בבני חיי ומזוני ממש וכן משנאת איש לרעהו יעורר על רעהו קטרוגים עליונים והם מעשה שטן לעשות פרודים והיינו סיבת אריכות הגלות שאין לך עיר ומקום שלא יהיה שנאת חנם מאמונת זרות שמאמין שקר וירדפו איש את רעהו חיים בלעו ומעוררים קטרוגים להשחית הכל ובפרט בדור יתום כזה שגם בראשי גדולי הדור יפול שנאת חנם ביותר (וכמו שהיה בבית ראשון בנשיאי ישראל כמו שאמר במסכת יומא22 אלו שאוכלין ושותין יחד ודוקרין זא"ז בחרבות שבלשונם כו') ועיקר השנאה שלבד אמונה לדבר רכילות ולה"ר שקר הוא הקנאה לעשיר ומצליח בפרנסתו שיקנאו בו וישנאהו בתכלית וזה מצוי ביותר בעו"ה שמחמת זה חץ שחוט לשון23 גובר להרוג לרעהו וזה עונש העשיר ומצליח על אשר לא חמל ולא חס על עני ואביון והכל לעצמו לוקח כל מחיה וכל הטלה יטיל על העני24 ויקיל לעצמו כידוע וה' יכפר וד"ל25 ):

ואחר הדברים והאמת האלה יובן היטב בענין כחה של האמונה החזקה איך שכוללת כל מ"ע ול"ת כמו כי במצותיך האמנתי26 וגם בבחי' פרטי עניני העבודה שבלב ומוח באוי"ר שכלי' וטבעי' בכאו"א לפי מקומו ושעתו וגם בתענוג האלקי שבנשמות בעת הכושר כידוע בענין לבי ובשרי ירננו כו' וכן נכספה וגם כלתה נפשי27 במתיקות ועריבות וידידות28 כו' וכמ"כ בהיפוכו בעוצם הצער והמרירות על רחוקו מה' אחד עד נקוד' עצם הנפש וכמו בבע"ת אמיתי כידוע הכל בא רק מכחה של האמונה הנטועה בעצם הנפש וכל אלה הן רק הארות והסתעפות שמסתעפים הימנה בעבודה במוח ולב ומעשה ובתשובה מעומקא דלבא וכן בשבת וי"ט בהתענג על ה' כו' ולזה צריך כל אדם הקרב אל ה' בתפלה ותשובה ומע"ט לחזק לבבו מאד בכח ועוז האמונה העצמית29 שהיא במהו"ע דוקא ומשם דוקא יאיר אור האמת בכל פרטי עבודתו כל יום ויום במוחו ולבו ומעשהו בסור מרע וע"ט ובתשובה וכו' וע"ז נאמר חדשים לבקרים30 רבה אמונתיך דוקא שבנשמה האלקית מאיר בכל בוקר מכחה של האמונ' דוקא שע"ז אמר וצדיק באמונתו יחיה שבה יחיה האדם חיי אלקית וגם חיי פרנסתו בהשגחה האלקית דוקא וד"ל ולזאת כל העיקר והיסוד לכל העבוד' האלקית היא מצות האמונה הפשוטה דוקא וע"ז אנו אומרים בהגדה והיא שעמדה לאבותינו ולנו והיא היא מצות האמונה דוקא שזכותה עומדת לעד להציל מכל קטרוג קשה למעלה ולמטה וכמ"ש לא מאסתים32 כו' לכלותם להפר בריתי אתם כו' וזהו שלא אחד בלבד עמד עלינו כו' (וכמשי"ת בפני'31 ) וע"כ ראוי מאד לכל איש לחזק ולעורר כח האמונה שבנפשו שיש בודאי בכל א' מצד ירושתינו מאבותינו כמו טבע ממש וע"כ לא נתפרש' מצות האמונה בתורה33 כי לא שייך צווי ע"ז רק לעורר אותה כמו שהי'


21) רצועה לאלקא': ראה זהר בהקדמה יא, ב.

22) במסכת יומא: ראה שם ט, ב.

23) חץ שחוט לשון: ע"פ ירמי' ט, ז.

24) העשיר. . העני: ראה שמו"ב קאפיטול יב.

25) וד"ל): באם סיום החצע"ג אינו טעות הדפוס. אולי התחלתו הוא לעיל בשו"ה גובר ? וזה.

26) כי במצותיך האמנתי: תהלים קיט, סו.

27) לבי ובשרי ירננו. . נפשי: תהלים פד, ג [בהיפך הסדר].

28) במתיקות ועריבות וידידות: ראה גם לקמן יט, ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' קעו. וש"נ. שמות ח"ב ע' רנג וע' רסב. שע"ת ח"א מו, א. תו"ח וישב קצט, א.

29) העצמית: כ"ה בדפו"ר. ובמהדורת לעמבערג: בעצמות.

30) חדשים לבקרים: איכה ג, כג. ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' יד ואילך. וש"נ. שע"ת ח"א ז, ד.

32) לא מאסתים: בחוקותי כו, מד.

31) והיא שעמדה. . בפני': ראה לקמן יא, א.

33) לא נתפרש' מצות האמונה בתורה: ראה לקמן ט, א. יא, סע"א ואילך. שע"ת ח"א ח, ב ובהנסמן במ"מ לשם.