ח, א

לבא בגילוי אורה בכחה ותקפה בלבד וד"ל ואח' חיזוק האמונה באמת יוכל כל אדם לפי ערכו לבא לבחי' גלוי אור הדעת האלקי בפרטי התפעלות שבהתבוננות ביח"ע ויח"ת בק"ש שזהו מצות היחוד באלקו' בהשגה והכר' במוח ולב בכל חד לפום שיעורא דילי' ונכלל בזה גם מצות אוי"ר בב"פ דק"ש1 בהיות שאוי"ר שכליי' וגם טבעי' מסתעפים רק מכח הקליט' וההכר' במוח ולב כמ"ש שמע ישראל ואח"כ ואהבת וגם לעבדו בקבלת עמ"ש כידוע כל זה ליודעים וכו'. ועל כל אלה שנרא' בעליל לכל רואה בעין השכל קוטב ויסוד לכל העבודה האלקי' הכל הולך אחר המעמיד2 ומקיים שהוא האמונה וגם במה שאחריה שהוא מצות הדעת אלקית כמ"ש וארשתיך לי באמונה3 וידעת את ה' וכמ"ש וידעת היום והשבות אתה הראת4 לדעת כו' וכנ"ל בענין לאו דשכח' כו'. לזאת אמרתי לעורר לבב אחיי וריעיי אנשים כערכי אע"פ שהורגלנו כבר בקבלה בלב ומוח בפרטי ידיעות אלקית לא יטעו בנפשם לומר הנה זהו תכלית אמיתית האור כי טוב הוא לטועמיהם גם בהתפעלות התענוג האלקי בעת הכושר כשבת וי"ט אלא יראו באמת לאמיתו ביסוד האמיתי לכל העבודה האלקית במוח ולב ומעשה שהוא מצות האמונה דוקא ואמרתי ללקט דברי אמת בענין ומהות האמונ' ומצורף לזה לקטתי באמרים דרושים יקרים ונחמדים בקי"ס ויצ"מ ששייך לענין האמונ' ולא לדרשה קא אתינא כי אין כאן רק דברים מלוקטים ומיוסדים על דרכי אור האמת שהאיר לנו אבא מארי הגאון ז"ל בדרשותיו שנתקבלו כבר בלב כל שומע ומבין וכל איש החפץ ומשתוקק ימצא מרגוע לנפשו וגם בצוק העתים כאלה ישים לבו היטב הדק לקרב אל ה' באמונה חזק' בכל עצמיות נפשו וד"ל ועוד ראיתי לחבר לחלק זה שנק' שער האמונה דברים שמדברים בענין היחוד אלקות בכל פרט ופרט בסדר ההשתלשלות דע"ס דאבי"ע והוא קיצור מכל אשר יוכל איש לקר'5 אל השכל בהשגה מלובשת ונתפסת במוח ולב בכל פרטי סדר ההשתלשלות מצמצום הראשון עד סוף עולם העשיה והוא הנק' בשם קונטרס ההתבוננות שרבים משתוקקים שיובא בדפוס כי רבו בו הטעות מאד בהעתקות שונות ומובטחני מאד שיקובל לרצון לפני ה' כונתי הרצוי' לטובת כל איש דורש אלקים באמת ובתמים וידינוני לזכות בכל אשר לא יוכשר בעיני חכמים וכמ"ש שגיאות6 כו' וה' ירים קרן ישראל ויאיר עיניהם באור ה' אור עולם בחן וחסד ורחמים בחיי הנשמה וחיי הגוף וינטלם וינשאם כל ימי עולם7 עד ביאת הגואל ככל דברי המדבר באמת לאהבת אור האמת והאמונה אוהב דבק מאח8 אחוז וקשור בחבלי עבותות אה"ר ואה"ע לכל מבקשי ודורשי אלקים בדרכי האמת בתו"מ ותפלה ותשובה מקרב ולב עמוק נאום דוב בער באאמו"ר הגאון מהור"ר שניאור זלמן זצ"ל נ"ע:


1) מצות אוי"ר בב"פ דק"ש: ראה סידור שער התפילין טו, סע"ד ואילך. תו"ח נח נח, ב ובהערה 30.

2) הכל הולך אחר המעמיד: לשון הגמ' שבת טו, ב.

3) וארשתיך לי באמונה: הושע ב, כב.

4) וידעת היום. . אתה הראת: ואתחנן ד, לט. לה.

5) לקר': תוקן ע"פ דפו"ר.

6) שגיאות: תהלים יט, יג.

7) וינטלם. . ימי עולם: ישעי' סג, ט.

8) אוהב דבק מאח: משלי יח, כד.