ק, א

יש לדבר מה כ"א בדיבור וכן השכל או רצון וכאשר בא דבר מלך בדיבור יבא לידי מעשה והוא עיקר המלוכה שהיא בבחי' יש ודבר (וכמו ודבר דבר1 שהמל' נק' דבר מטעם זה) וזהו הטעם מה שבעיקר השם נק' ספי' זו בשם מל' דוקא לפי שהמלוכה עיקרה בחי' יש והתנשאות על זולתו וזהו בחי' האור שבה וכ"ש בחי' הכלי שבה שהוא התפשטות ההתנשאות להיות מלך על עם וכמ"ש ה' מלך גאות לבש2 כו' שנק' לבוש גאות והוא התלבשות המל' בעולמות כידוע וד"ל וצ"ל דשניהם אמת דיש במל' מבחי' האין ומבחי' היש ב' הפכי' במקום א' כו' (וראי' לזה בכלל הוא מה שמצינו שלפעמים עולה המל' עד פנימית הכתר כמו בנעילה3 דיו"כ כו' ולפעמים יורדת המל' עד למט' מטה בסוף העשי' וכמו החירק שנעשה חולם4 וכמ"ש כתועפות ראם5 כו' וד"ל) והיינו לפי ששר' המל' בקו האמצעי6 עול' עד פנימית הכתר7 דנעוץ סופן בתחלתן8 כו' דכתר מל' איהו כתר עליון9 ובכתר יש ג"כ ב' הפכים10 אלה דפנימי' שבו עולה ונכלל בעצמות והחיצוני' נעש' ראש לנאצלים וכך הוא באור המל' פנימי' שבה עול' בבחי' או"ח בביטול והתכללות ונק' בחי' מקבל כנ"ל וחיצוניות שבה נעשה ראש לבי"ע ונק' משפיע בחי' או"י ונק' מל' מטרוניתא11 בחי' יש כו' (וכידוע בפי' אמת ואמונה דאיהו אמת ואיהי אמונה13 כל זאת ל' נוק' לקבל ואח"כ נעשה משפיע לעולמות וזהו וקיי' עלינו12 ל' זכר ומה שהיא בחי' מקבל למעל' ממה שהיא בחי' משפי' עד"מ התלמי' לפני רבו ושר לפני המלך שביטולו לפני רבו יותר נעל' ממה שהוא נעשה ראש אח"כ כו' וכך הוא באור הכת' דמה שאור צח אוכם14 לגבי עה"ע יותר גבוה ממה שהוא ראש לנאצלי' כו') וזהו אני ראשון בחי' הכתר ואני אחרון15 בחי' המל' דסופן כתחלתן ותחלתן כסופן כו' ובזה יתורץ מה שנמצא ב' הפכי' במל' דוקא ולא בשאר ספי' זולתה דשניהם אמת ואינם סותרים זא"ז כלל וד"ל אך הנה עדיין אין בזה מתישב לנכון ענין הנ"ל מה שהמל' עוש' בחי' יש בציור הולד באברים ומצינו היפוך זה בנשמת אליהו כנ"ל דודאי א"א לחלק ולומר דמצד בחי' האור דמל' שהוא בבחי' האין יותר ע"כ הי' נשמת אליהו בביטול גדול ומצד בחי' הכלי שבה נהפוך הוא שעוש' בחי' יש כמו לעשות הולד בהגשמ' כו' שהרי מבואר למעלה בב' הפכים שבמל' אין ויש שהוא בין באור בין בכלי ואדרבה בכלי יש יותר ביטול היש כו' ואם מפני שדרך כלל עכ"פ יש במל' ב' הפכים מבחי' אין ומבחי' יש ושניהם אמת כנ"ל שבזה לא יתורץ על נשמת אליהו שהי' בבחי' האין וביטול ביותר משאר הצדיקים מאחר שענין הקליטה דאור הזרוע כו' הוא באמצעות הכלי דנוק' דוקא והוא בית הרחם שקולט הטפה כו' וכל שמתעכב הולד בבטן יותר יותר יש בו הביטול וכל שאינו מתעכב ט"ח נקרא נפל כמו ענין הנפילים היו בארץ16 כו' (ומבואר במקום אחר שהנפילים הן מבחינת פסולת מ"ד17 שפולטת הנוק' אבל בני האלקים הן אשר נשלמו בעיבור ט"ח שלימים כו') הרי אין זה רק כאשר יש במל' מבחי' האין בכלי יותר מבאור אבל בהיות בחי' ההיפוך במל' שהיא בבחי' יש כנ"ל הרי בכלי שבה הוא עיקר הישו' היפך האין כהתלבשות המל' בעולמות כנ"ל א"כ הי' צ"ל להיפך שכל שמתעכב יותר בקליטה ועיבור יהיה בו ההגשמ' והישות יותר ובנשמת אליהו היה להיפוך


1) ודבר דבר: ישעי' נח, יג.

2) ה' מלך גאות לבש: תהלים צג, א.

3) המל'. . הכתר. . בנעילה: ראה גם לקמן קמג, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

4) המל'. . החירק. . חולם: ראה לעיל כד, ב ובהנסמן לשם.

5) כתועפות ראם: בלק כד, ח. ראה גם לעיל שם ובהנסמן לשם בהערה ותרם.

6) המל' בקו האמצעי: נסמן לעיל שם.

7) בקו האמצעי. . הכתר: נסמן לקמן קכה, א.

8) דנעוץ סופן בתחלתן: ראה ס"י פ"א מ"ז.

9) דכתר מל'. . עליון: נסמן לעיל כד, ב.

10) ובכתר. . ב' הפכים: ראה גם ע"ח (שער דרושי אבי"ע) שמ"ב פ"א.

11) מל' מטרוניתא: ראה תניא רפנ"ב. אגה"ק סכ"ה (קלט, א). הנסמן במ"מ ללקו"ת שה"ש יח, ב.

13) דאיהו אמת ואיהי אמונה: ראה זהר בלק קצח, ב.

12) אמת ואמונה. . וקיי' עלינו: תפלת ערבית. ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' כג. וש"נ.

14) שאור צח אוכם: נסמן לעיל עז, א.

15) אני ראשון. . ואני אחרון: ישעי' מד, ו.

16) הנפילים היו בארץ: בראשית ו, ד.

17) שהנפילים. . פסולת מ"ד: ראה גם לעיל פב, א. מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' צח. תקס"ה ח"ב ע' תשנו ואילך. תקע"א כאן. שע"ת ח"א מו, ג. תו"ח בראשית כו, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקלה וע' תקסב. דברים ח"ד ע' א'תקח. קונטרסים ע' רלד.