ק, ב

שהי' בתכלית הביטול ולא עוד אלא שגם גופו החומרי הי' בבחי' הביטול לאין כמלאך וגופו ודאי מבחי' המ"ן דנוק' שעושה ההגשמה באברי הולד ועכ"ז הי' גופו טס באויר גם בעוה"ז כמ"ש עובדי' רוח ה' ישאך18 כו' כמאמר מיכאל בפריח' אחת שט העולם כולו וגבריאל בב' עד אליהו בארבע19 כו' וזה מעל' ומדריג' שלא הי' בגופו של משה וגם לא בגופו של אדה"ר קודם החטא שהי' עקבו מכה' גלגל חמה20 מ"מ לא הי' גופו פורח כמלאך כו' (ואמנם באמת ידוע21 ששרש נשמת אליהו בבחי' ב"ן שהוא רק בחי' ביטול היש לאין לבד ע"כ דוקא בבחי' ביטול דגופו היה בו יותר גם מבמשה שגם שהי' נשמת משה גבוה ממנו כי משה בשרשו בשם מ"ה אי"ן העצמי והוא בבחי' או"י היפך או"ח דב"ן דאליהו גי' ב"ן22 אבל בגוף היה אליהו למעל' מבחי' משה כו' וד"ל) אמנם באמת הנה עיקר ענין ב' הפכים הנ"ל במל' היינו להיות שהן ענין אחד ממש והא בהא תליא והוא בחי' ה"ג דנוק' כידוע שיש ב' מיני ה"ג ברחם הנוק' הא' לצורך עצמה והוא בבחי' העלאת מ"ן דאו"ח כמו ואל אישך תשוקתך הרי התשוק' זו ברשפי אש להכלל בדכורא היינו מבחי' ה"ג שבה שעולים למעל' וכמו אלקים אל דמי לך כנ"ל וז"ש אש תמיד תוקד23 על המזבח וכן למען יזמרך כבוד24 ולא ידום ונק' אשה אש ה'25 כו' ובכנ"י היינו מה שיש בכל אחד התעוררות תשוק' לידבק באלקות בלי הפסק ושינוי בכל אחד לפי ערכו מצד שרש הנשמות במל' בבחי' מ"ן שבה וכידוע בפי' עלי באר26 שכל הנשמות עולין בהעלאות מ"ן ביסוד דנוק' שנק' בארה של מרים27 כו' וזהו באר בידך אפקיד רוחי28 כו' וכל הנשמות צרורים שם בצרור החיים וכל שנקלט שם יותר יותר יש בנשמ' זו תוקף העלי' והביטול בתכלית (והוא נקוד' ההתקשרות ברוב עוז ותעצומות וכמו שאמר רשב"י בחד קטירא אתקטרנא כו' אף שהי' מבחי' מ"ד דדכורא כמ"ש מאן פני האדון כו' דכר מן29 כו' אבל הי' נקלט ומקושר ביותר) (וכמו ביוסף דכתיב אנחנו מאלמים אלומים כו' קמה אלומתי30 כו' שהעלאות מ"ן שלו הי' מן העומק ביותר היינו ביטול העצמות ביותר כו' כמשל הזורק בחץ ע"י קלע כל שמחזיר את ידו למט' יותר יותר יזרוק לגוב' כו') ומזה יבא ג"כ ענין הביטול והתכללות לאין שבולד בט"ח כנ"ל שהוא דוקא מבחי' הגבורות דמ"ן כו' כנ"ל וד"ל והב' בחי' ה"ג שבנוק' לצורך השפעה לעולמות שאז נק' המל' חסד ח"ס דלי"ת31 וכמ"ש והוכן בחסד כסא32 כי אמרתי עולם חסד יבנ'33 וכה"ג שהרי מאחר שהמל' מחי' ומהו' את כולם מאין ליש בהכרח שיש בה מבחי' החסדים עליונים שנק' מים היפך הגבו' דאו"ח ממש וכמ"כ מזה יבא גידול והתפשטות הולד שזהו דוקא מבחי' החסדים שמתפשטים כידוע וזה פלא לכאורה מאין יבא בחי' החסדים האלה במל' אם בעצם הרי אין בה רק בחי' הגבו' דמ"ן כנ"ל אך הענין הוא כידוע בפי' אין34 צור כאלקינו35 ובענין ההופכי הצור אגם מים36 דגבורות דנוק' בתשוקה כנ"ל נהפכו לחסדים והיינו מחסדים דמ"ד דדכורא הוא שממתיק לגבורות דמ"ן דנוק' עד שנהפכו הגבו' עצמן לחסדים והוא ההופכי הצור דגבורות לאגם מים דחסדים כו' ומזה בא סיבת הגדלת והתפשטות האברים בט"ח כמ"ש בזהר בלק37 ע"פ מראש צורים כו' מסטרא דאימא אתמתח כו' וד"ל (וכמ"ש במ"א38 שזהו כמו מים ששותה אחר


18) רוח ה' ישאך: מלכים-א יח, יב [ושם: ורוח].

19) מיכאל. . אליהו בארבע: ראה ברכות ד, ב.

20) עקבו מכה' גלגל חמה: ראה ויק"ר פ"כ, ב. זהר (רע"מ) קדושים פג, ריש ע"ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרפו. וש"נ. תו"ח בראשית לב, סע"א ואילך ובהערה 15.

21) ואמנם באמת ידוע: ראה הנסמן בהערה ד"ה גופו הי' קדו' לעיל צח, ב.

22) דאליהו גי' ב"ן: ראה פע"ח (שער הק"ש) ש"ח פ"ח. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקלז. וש"נ. תו"ח ויצא קעח, ג ובהערה 33.

23) אש תמיד תוקד: צו ו, ו.

24) למען יזמרך כבוד: תהלים ל, יג.

25) אשה אש ה': ראה זהר בראשית מח, ב. ביאוה"ז נח ז, ב.

26) עלי באר: חוקת כא, יז. ראה גם לעיל פב, א.

27) בארה של מרים: ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תעא. אמ"ב שער הק"ש לב, ב. לעיל פב, א.

28) באר בידך אפקיד רוחי: נסמן לעיל פב, א.

29) מאן פני האדון. . דכר מן: זהר בא לח, א. תשא לד, כג. ראה גם סה"מ תקס"ד ע' קו.

30) ביוסף. . קמה אלומתי: וישב לז, ז.

31) חסד ח"ס דלי"ת: ראה גם לקמן קמב, א ובהנסמן במ"מ לשם.

32) והוכן בחסד כסא: ישעי' טז, ה.

33) כי אמרתי עולם חסד יבנ': תהלים פט, ג.

34) אין: כ"ה בדפו"ר. ובמהדורת לעמבערג: כי אין.

35) אין צור כאלקינו: שמואל-א ב, ב [ושם: ואין ? ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' כט. וש"נ. נ"ך ע' כד. וש"נ]. ראה ביאוה"ז בלק קג, ג.

36) ההופכי הצור אגם מים: תהלים קיד, ח. נסמן לעיל פב, א.

37) בזהר בלק: רג, ב. בלק כג, ט.

38) וכמ"ש במ"א. . אכל ולא שתה: שבת מא, א. ראה מאמרי אדה"א בראשית ע' קטו. שמות ח"א ע' קפב. ויקרא ח"א ע' קלט ובהנסמן בהנ"ל. תו"ח תולדות קמח, ג.