קו, ב

שנק' או"כ יצא' מהגבלתה ונעשה בלא דעת כאהבה טבעית כבהמה וכן היראה כו' אבל הביטול דמדות שבכתר היינו שיצאו מהגבלת' באור הכתר והוא למעלה מן הדעת שברצון שמטה המדות חו"ג שברצון ותענוג שנמצא עלו המדות שבכתר בעצמות ממש והוא בחי' הביטול העצמי ממש ועכ"ז10 ביטול שלמטה מן הדעת מגיע בביטול זה שלמעלה מן הדעת עליון שבכתר ויובן זה ע"פ המבואר במ"א עמ"ש דז"א בעתיקא עצמו אחיד11 כו' שזהו למעלה גם ממזלות דנוצר חסד שרש מוחין דאו"א כו' דהנה ב' מיני מדות יש א' שנולדים מן השכל דוקא והוא בחי' חו"ב שנק' או"א המולידים המדות כנ"ל והב' מדות טבעיים שנולדו בבטן האם והוא כמו שבטבע תולדה יאהוב הטוב וישנא הרע שזה יש גם במדות דבהמה ואנו רואים שגם מדות שנולדים מן השכל יופסקו ויבואו לכלל בחי' התפעלות טבעיות כמדות דבהמה עד שלא יעצור אותם השכל כלל ואין לזה שינוי ותמורה והפסק להיות שרש המדות טבעיות שבאו בדרך תולדה בבטן בולד כשהיה מקופל כו' בעצמות הנפש ממש שנק' יחידה והוא למעלה הרבה ממדות שבתענוג ורצון כידוע והנמשל מזה יובן למעלה שז"ש12 דז"א שהן המדות דאצי' שמקבלים מאו"א שרשו בעתיקא עצמו שהוא פנימית ג"ר דע"י שלמעלה ממדות שבע"י וא"א וגם למעלה ממו"ס שהוא בחי' הדעת שמחלק לחו"ב להתמשך בשערות והן מזלות דנוצר חסד שממנו יונק אור אבא כו' כמו מדות דיחיד' שבנפש באדם למטה וד"ל (וז"ש מה תצעק אלי שהוא ז"א בעתיק' עצמו תליא במדות שבעצמות אא"ס שבפנימית ע"י כו' והיינו שלא ירד האור דרך השתלשלות דכתר באו"א אלא כמו שהוא בעצמות ממש כו') וז"ש ואני בהמות בהמה שלמטה מן הדעת שבטבעיות שרשו בבהמה רבה שהן מדות שבעצמות שלמעלה מן הדעת דתענוג ורצון כו' עד רום המעלות וד"ל והרי יובן מזה דבטול שלמטה מן הדעת הוא מגיע בבטול שלמעלה מן הדעת אך עכ"ז יש הפרש בין ביטול הרים דתקון שאינו רק לצאת מהגבלת הדעת שבמדות להיות בבטול כבהמה שלמטה מן הדעת ממש (ובאמת כאשר אדם בר דעת נעשה כבהמה בלא דעת כמ"ש ואני בהמות יותר נעלה מבטול שבתענוג ורצון שבעצם הוא למעלה מבחי' אדם כי ידוע דאדם אדמה לעליון13 כו' וד"ל) ובהיפך14 מזה ממש יהי' במשיח דכתיב בי' ישכיל עבדי ושרשו בעצמו' אא"ס שבמדות העצמיי' שלמעלה מבחי' אדם כמ"ש מאד ועכ"ז יהי' דוקא בבחי' אדם לפי שעכשיו בחי' אדם הוא בא בבחי' הגבלה דמוחין דאו"א בז"א בקטנות וגם א"א הוא בבחי' צמצום מעצמות ולע"ל יבואו כל אורות דע"ס שבעצמות ממש בבחי' אדם שהוא בלי גבול כלל כמ"ש בו בני כו' היום ילדתיך כמו שהוא במהו"ע ממש וז"ש בו וגבה מאד וע"כ יהיה ממש בטבעית אצלו כל מה שיש למעלה באורות דקו"ח בע"ס דאצי' שהיו האבות ומשה מרכבה לשם רק ברוחניות ולא בגשמיות וטבעיות ממש וד"ל) וזהו הים ראה וינוס שנתבטל ממציאותו וירד למטה להיות מן


10) ועכ"ז: תוקן ע"פ דפו"ר. ובמהדורת לעמבערג: ועפ"ז.

11) דז"א בעתיקא עצמו אחיד: ראה זהר (אד"ז) האזינו רצב, א. ראה ביאוה"ז תשא נד, ב. מאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' שכג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רמא. וש"נ. תו"ח בראשית יא, ד ובהערה 7.

12) שז"ש: אוצ"ל: שז"ס.

13) דאדם אדמה לעליון: ראה עבודת הקדש ח"א פי"ז ואילך. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' קסב. דברים ח"א ע' קכב. תו"ח בראשית יח, ג.

14) ובהיפך: אוצ"ל: (ובהיפך.