קז, א

ההעלם גלוי דיבשה כנ"ל אבל ההרים שהן המדות רקדו למעלה בבטול שלמטה מן הדעת כאילים גם הרים דתהו עלו ורקדו בביטול שלמעלה מן הדעת מפני שבמדות שהן עצמיים לא שייך ניסה לגמרי רק שמתבטלים מגדר הגבלתם ועולין למעלה שלא בהדרגה מרגל לראש כא' כמו הריקוד כנ"ל וכל זה שהים ראה וינוס וההרים רקדו כאילים כו' היינו כמו שמפרש הטעם מלפני אדון חולי ארץ1 מלפני אלוה יעקב דוקא והוא בהיות שנגלה בקי"ס מאור עצמות המאציל ממש שלפניו העלם וגלוי שוין כנ"ל ע"כ נתבטל הים וההרים בביטול שלא בהדרגה כלל כביטול הנר בפני האבוקה שעולה ונכלל בטבע עצמית ליכלל במקורו כו' וד"ל:

סליק שער האמונה


1) מלפני אדון חולי ארץ: תהלים קיד, ז.