יא, א

חצות שהוא בחי' האמונה שתוקף שלה היינו ממש בחי' ביטול העצמי שהיה במורא גדול בגלוי שכינה וע"כ נקרא מיכלא דמהימנותא עד שגם משה הוצרך לקיים מצות אכילת מצה בלילה ראשונה כדי להוסיף כח האמונה בנשמתו שלמעלה מכח עין השכל והראיה שלו במהו"ע שלפי ערכו ג"כ וראיה ממ"ש למען תזכור אפי' לעוה"ב כנ"ל וד"ל:

(ג) ובזה יובן ג"כ ענין האמונה איך שהוא שרש עצמי לכל המצות ואינה נמנית עמהן כלל כנ"ל דבא חבקוק והעמידן על אחת פי' העמידן כמו הכל הולך אחר המעמיד1 שהמעמיד ומקיים הוא העיקר והיסוד ע"כ אינו נמנה עם הדבר המתקיים על ידו כך כל המצות הולכין אחר המעמיד והוא האמונה הפשוטה שבפשטות ועצמות מהות הנפש וזהו שהעמיד לכל תרי"ג מצות על אחת שהיא האמונה וכענין אמת ואמונה כל זאת2 דאמונה בה"א לשון נוק' שמקבלת מעצמות ומהות א"ס כמו שהוא ממש לאמיתת עצמותו שנק' אמת וכמ"ש וה' אלקים אמת3 ואמת ה' לעולם4 וכמאמר דאיהו אמת ואיהי אמונה5 כו' וכמ"ש דוד אמתך אלקי6 כו' דהאמונה הוא כל בחי' עצמיות ופנימיות כל תוקף וחוזק היותר גדול במהו"ע הנשמות דישראל שכולל כל מה שיסתעף מזה בקיום התו"מ ובמס"נ על קדה"ש שכולל רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת וזהו שהכל הולך אחר המעמיד ומקיים שהאמונה נק' מעמיד ומקיים כל בחי' הסתעפות פרטיות דקיום תו"מ ותשובה מעומקא דליבא ומס"נ כו' וזהו וצדיק באמונתו יחיה יחיה חיות העצמי ומקורי כמו שהוא ממש שכולל כל הסתעפות צדקותיו בתו"מ ותשובה ותפלה ומס"נ כו' והרי אנו רואים בחוש שגם כל מצות מעשיות מושרשי' כמו טבע בנש"י בגדול וקטן נשים וטף אין זאת רק חוזק ותוקף האמונה הפשוטה שבעצמיות נפשם מגדול עד קטן בשוה ממש והיא שעמדה לאבותינו ולנו7 כו' שכבר היה כלה כל כח שארית אור הקדושה האלקי' שבנש"י באור ושפע רצון ותענוג מוחין ומדות אוי"ר שלהם כו' אלא שהאמונה היא המעמדת הכל והכל הולך אחר המעמיד וזהו שהעמידן על אחת שהיא האמונה ובה יוכלל הכל ויצא לגלוי מן ההעלם בכל דור ודור גם דלא אכשר דרי בתו"מ ותפלה וצדקה ותשובה כלל וכלל באמונתם יחיו חיי עולם בל תמוט לעמוד נגד כל צר ומסטין לא יעזבם לכלותם ולהפר בריתו אתם כמ"ש לא מאסתים8 כו' וזהו פי' הפשוט דהיא שעמדה לאבותינו וגם לנו בכל דור שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו מצד עונינו שתייסרך רעתך9 לקטרג ולהשחית הכל אלא שהקב"ה בכבודו ובעצמו דוקא מצילנו מיד המקטרגים ורק מצד האמונה שנק' מעמיד וזהו והיא שעמדה לאבותינו כו' שהאמונה נצחית בל תמוט כמו שהוא ית' אמת לאמיתתו חי לעד וקיים לנצח10 וזהו אמת ואמונה כל זאת כו' דאיהו אמת ואיהי אמונה וכמו דאיהו אמת נצחי חי וקיים לעד כך איהי אמונה שמקבלת אמיתת עצמותו קיימת כענין דוד מ"י חי וקיים11 כידוע וד"ל. ולזה אין מהתימה מה שלא נמנית


1) הכל הולך אחר המעמיד: לשון הגמ' שבת טו, ב.

2) אמת ואמונה כל זאת: תפלת ערבית (ברכת ק"ש).

3) וה' אלקים אמת: ירמי' י, י.

4) ואמת ה' לעולם: תהלים קיז, ב.

5) דאיהו אמת ואיהי אמונה: נסמן לעיל ז, א.

6) אמתך אלקי: תהלים עא, כב.

7) והיא שעמדה לאבותינו ולנו: נוסח ההגדה. ראה גם לעיל ז, ב.

8) לא מאסתים: בחוקותי כו, מד.

9) שתייסרך רעתך: נסמן לעיל ה, ב.

10) חי לעד וקיים לנצח: נוסח ברוך שאמר.

11) דוד מ"י חי וקיים: ראה ר"ה כה, א (נוסח קידוש לבנה). סה"מ תקס"ט ע' קנט. עט"ר שער ר"ה ע' ח. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתכב.