יד, ב

שזנם ומפרנסם ואהבתו עצמי' כו' ונמשכים אחריו לבדו ולא לזולתו כלל כידוע וד"ל וזהו זכרתי לך חסד נעורייך5 כו' לכתך אחרי כו' כתינוק שהולך ונמשך אחר אביו בלא טעם ודעת בהשגה אבל נכלל בזה כל הרחבת הדעת שישיג את מהות אביו כשיגדיל בשנים ואין כל חדש בזה כלל וכך ביצ"מ כתיב מתבוססת בדמיך6 כו' כמ"ש ממצרים קראת לבני7 וכמו נער קטן בלכתו אחר אביו ומבקש לחם ומים אבא האכילני לחם כו' וכה"ג היה הילוכם במדבר מ' שנה וזהו חסד נעורייך שהיה ביצ"מ שהוא האמונה שהיא למעלה מן הטעם כנ"ל בפי' וארשתיך לי באמונה כו' וא"כ הרי בחי' קטנות דאבא שבלא טעם שהוא בידיעה שיודע לקרות אבא כנ"ל קרוב לענין האמונה שלמעלה מן הדעת לגמרי ואיך ישתווה למעלה מן הדעת עם הדעת הגם שהוא בבחי' הקטנות עכ"פ מ"מ בשם דעת יקרא כמ"ש יודע לקרות כו' אך הענין הוא שיש בידיעה זו דקטנות שיודע לקרות לבד מלמעלה מן הדעת דוקא אלא שהושפל וירד בקטנות ידיעה זו שהיא ג"כ בלא טעם ודעת מושג כלל והענין הוא דבאמת יש בידיעה זו שיודע לקרות אבא בהעלם כל אמיתות הענין איך שהוא אביו בעצם שלמעלה מן ההשגה בדעת שמשיגו בגידולו ויובן זה עד"מ הידוע כאשר ישנה לתלמידו דרך קצרה שכולל בדברים קצרים הללו כל עומק השכל והסברא והפלפול הארוך שיש לדבר בזה שעה ושתים ולא יכילנו שכל הגדול בחכמה והכל מלובש בתוך הדברים הקצרים שמשנה לתלמידו או מלמד הלכה אחת לתינוק קטן שהתינוק משכיל רק פסק ההלכה דשנים אוחזין וכה"ג וכל מה שיש במשנה זו טעמים וסברות ופלפולים שונים בגמרא שמבאר טעמי הלכה זו הכל יש בכללות דברי ההלכה שמשכיל גם התינוק או תלמידו הקטן והוא לפי שהרב צמצם והעלים והלביש כל דבר החכמה העמוקה ברוחב ההשכלה באותה ההלכה בדברים קצרים הללו שאם היה הרב משפיע ומגלה כל הפלפול העמוק שיש בזה לא היה משיגו שום חכם אך כאשר מעלימו ומלבישו בדברים קצרים כללים מספיקים להכיל הכל עד שאין כל חדש בפלפול הגמרא שהכל נמצא בדברי המשנה למי שבא על עומק הפלפול ונמצא התינוק אינו יודע כלל בהשגת שכלו כל מה שיש בהלכה זו רק הדברים כפשוטן הוא אומר אמנם הרי נתפס ומלובש בדברים אלה כל העומק חכמה שבפלפול כמו שהמים נתפשים בכלי ולוקח הכלי שנלקחו המים ממילא רק שנק' לקיחה ע"י ד"א שתופס המים ע"י הכלי כך נתפס כל העמקי חכמה בתוך לבוש וכלי מצומצם שהן הדברים קצרים הללו שבהלכה רק שהוא בהעלם ולא בגלוי שהרי איננו משיג רק לצמצום הדבר המושג מן דברי ההלכה בלבד ואם היה מדבר עומק החכמה בלי לבוש מצומצם הזה לא היה אדם משיג' לגודל עומקו (ואין זה כהתלבשות השכל וחכמה במשלים וחידות וכה"ג שהמשל מסתיר לגמרי שהרי המשל הוא ענין זר לגמרי שלא בדברי החכמה כלל אבל ההלכה מדברת בענין החכמה רק שמדבר בקצרה שהדין כך וכך בלא ביאור וטעם


5) זכרתי לך חסד נעורייך: ירמי' ב, ב.

6) מתבוססת בדמיך: יחזקאל טז, ו.

7) ממצרים קראתי לבני: הושע יא, א [ושם: וממצרים].