כה, א

שאינו בהסתר פנים בגלות אינו מהם דהסתר זה בשפלות עצומה מעלה לתכלית העילוי וראייה מן הלבנה בפגימתה ובמילוא' שתמיד עולה ויורדת וחוזרת ועולה כך ישראל יורדין ועולין כנ"ל בבחי' המל' וד"ל:

ולהבין ביאור הדברים מהו בחי' הנקוד' שתח"י שעי"ז דוקא תעלה לבחי' הכתר וכמ"ש גפן ממצרים תסיע1 כזמורה קטנה והגדילה למעלה עד שכיסו הרים צילה2 שזהו למעלה מן האבות שנק' הרים3 שהן שרש ג' קוין היינו חג"ת דכתר4 בכלל ובאמת יש להפלא בזה איך יש ביכולת המל' שעומדת תח"י בקו האמצעי לעלות למעלה מהקוין אחר שמקבלת מג' הקוין דוקא כידוע שכל התכללות הג' קוין הכל הולכים ונמשכים ביסוד למל' כמ"ש יקוו המים5 אל מקום אחד כו' וכמו כל הנחלים הולכים אל הים שהוא המל'6 ואיך יעלה המקבל למעלה מן המשפיע וכמ"כ בענין כנ"י שמקבלים מן האבות שהן השרשים שלהם באצילות בחג"ת דז"א עד חג"ת דע"י וא"א איך יעלו למעלה מהם שהרי אמר כסו הרים צילה כו' ואם מצד שהיה בהם האמונה החזקה שהוא הביטול שלמעלה מן הטעם בזה נתעלו במ"ת למעלה מן האבות בקבלת תו"מ הרי האמונה עצמה אינה אלא ירושה מאבות7 דוקא אך הנה יש להבין תחלה עיקר ענין הג' קוין ואשר יש יתרון בקו האמצעי דת"י שעל ידו תעלה המל' בכתר כנ"ל דהנה ידוע ע"פ אלקי אבי אברהם8 ופחד יצחק היה לי שזהו ענין ג' הקוין האצילות למעל' כו' דהיינו חח"ן מימין הוא מ"ש אלקי אבי אברהם דאב הוא בבחי' החכמה9 שנקרא ראשית הקו הימין ומקור החכמה כמו שהיא מאין כו' נקרא א"ב ר"ם שרם ונבדל מבחי' גלוי יש ונקרא שכל הנעלם מכל רעיון11 שכל מופלא12 כו' (כמ"ש במ"א בענין ויאמר אל אברם לך לך10 כו') וחסד ענף החכמה13 הוא אה"ר שנקרא אברהם אוהבי רחימא דמלכא14 ושרשו במ"ה דאבא נקרא אבר מ"ה15 וכן בהברא"ם אותיות אברהם16 כי נוסף הה"א שהוא מקור החסדים דאבא ע"כ זה הי' אחר שנעשה אב המון גוים17 כו' וזהו אלקי אבי אברהם דהיינו שרש הקו הימין חח"ן כו' ופחד יצחק הוא קו השמאל בג"ה כמ"ש אני בינה לי גבורה דמשמעו מגבורה העליונה דכתר18 ומשמעו לי גבורה דלמטה הימנה דבינה מינה דינין מתערין19 וזהו פחד יצחק ביראה שנמשך מבינה ושניהם היו לו שנכללו בקו האמצעי דיעקב שנקרא בריח התיכון20 והוא בחי' הרחמים21 שכלול משניהם יחד וכתיב יעקב אשר פדה את אברהם22 וג' אלה נמשכו לכנ"י שהוא המל'23 ע"י קו אמצעי זה דת"י שהדעת והרחמים מתאחדים שכל מי שיש בו דעה24 יותר יותר ירחם וזהו משה שהוא הדעת25 מלגיו יעקב שהוא הרחמים מלבר26 כו' כמ"ש במ"א וע"כ אמר דאברהם אבי חח"ן ופחד יצחק בג"ה היה לי שנכללו במדת הרחמים ובנש"י היינו שנמשך בהם כמו טבע בנפשם באה"ר המוסתרת דאברהם אוהבי בעצם ירושה ממנו ממש ונטבע בנפשם פחד יצחק שהוא יראת אלקים ויראת חטא בכאו"א בטבעיות תולדתו רק שע"י הבחירה יוכל לשנות מהיפוך להיפוך כו' ומדת הרחמים שהוטבע בנפש ישראלי שיעורר


1) גפן ממצרים תסיע: תהלים פ, ט.

2) שכיסו הרים צלה: תהלים שם, יא.

3) האבות שנק' הרים: ראה ר"ה יא, א. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקסח. ויקרא ח"א ע' קיז. דברים ח"א ע' נה. ח"ב ע' תרסד ובהנסמן בהנ"ל. לקמן צז, א. קה, א.

4) האבות. . חג"ת דכתר: ראה מאו"א מערכת אבות סכ"ז (ע"ח (שער אנ"ך) שי"ט פ"ג). מאמרי אדה"א בראשית ע' רמא. תו"ח לך פה, ב ובהערה 11.

5) יקוו המים: בראשית א, ט [בדילוג].

6) כל הנחלים. . הים שהוא המל': קהלת א, ז. ראה זהר בהעלותך קנ, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תסג. ויקרא ח"א ע' שצז ובהנסמן בהנ"ל.

7) האמונה. . ירושה מאבות: נסמן לעיל ו, א.

8) אלקי אבי אברהם: ויצא לא, מב [בדילוג. וכ"ה בהמובא בסמוך]. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשסג. וש"נ. שע"ת ח"א ס, ב. תו"ח בראשית מא, ד ובהערה 43. לקמן עג, א.

9) דאב. . החכמה: ראה תניא פ"ג. הנסמן לעיל ח, ב.

11) שכל הנעלם מכל רעיון: נסמן לקמן קכז, ב.

12) שכל מופלא: ראה הקדמת הראב"ד לס"י ?הנתיב הא'". תו"ח לך פ, א הערה 8.

10) א"ב ר"ם. . לך לך: ראה תו"א ר"פ לך. אוה"ת שם כרך ו ע' תתרעב.

13) וחסד ענף החכמה: נסמן לקמן קכד, ב.

14) אברהם אוהבי רחימא דמלכא: ישעי' מא, ח. זהר ואתחנן רסב, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שמג. וש"נ.

15) אברהם. . אבר מ"ה: ראה זהר בהקדמה ד, רע"א.

16) בהברא"ם אותיות אברהם: ראה ב"ר פי"ב, ט. תנחומא באבער בראשית טז. מדרש תהלים קד, יח (עה"פ הרים). לקח טוב בראשית ב, ד. זהר לך פו, ב.

17) אם המון גוים: לך יז, ה.

18) אני בינה לי גבורה. . דכתר: משלי ח, יד. ראה גם לקמן קכז, סע"ב.

19) דבינה מינה דינין מתערין: נסמן לקמן קכד, ב.

20) דיעקב שנקרא בריח התיכון: נסמן לקמן קלג, ב.

21) דיעקב. . הרחמים: נסמן לקמן קכה, א.

22) יעקב. . אברהם: ישעי' כט, כב.

23) לכנ"י שהוא המל': ראה זהר בלק קצז, א.

24) שכל מי שיש בו דיעה: ראה סה"מ תקס"ג ח"ב ס"ע תצז (נוסח א') ואילך. שם ע' תצח (נוסח ב') ואילך. לקמן קלד, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' כא. במדבר ח"א ע' כ. דברים ח"א ע' שיא. ח"ב ע' תלד ואילך.

25) משה שהוא הדעת: ראה תניא פמ"ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' ר. וש"נ.

26) משה. . מלגיו יעקב. . מלבר: ראה ת"ז תי"ג (כט, א). סה"מ תקס"ג שם. מאמרי אדה"א במדבר ח"א ע' יז ואילך.