כה, ב

ר"ר ע"ע לבלתי ידח שזהו מצד הדעת והאמונה שיעלה מעלה מעלה והוא למעלה מהתחלקות הקוין דאוי"ר וזהו בריח התיכון דת"י שמבריח לקצה העליון דפנימית הכתר כנ"ל והיינו כמו בזמן גלות מצרים שמררו את חייהם ותעל שועתם27 כו' שנתעוררו ר"ר העליונים שבפנימי' הכתר כו' ולא הי' זה רק ע"י האמונה שבנפשם שעולה למעלה מן הדעת דקו אמצעי כו' והוא בחי' נקודה תח"י שהאמונה אינה רק ביטול העצמות מכל וכל לדבק במהו"ע28 שלמעלה מהתפעלות רצון ושכל כנ"ל כנקודה שאין לה התפשטות וזהו הא לחמא עניא הנ"ל שמזה באו למעלה מן האבות שהן ג' קוין דאצילות כמ"ש כסו הרים צילה ואע"פ שזה אמת שהמל' מקבלת מהכל כנ"ל כמו דאיהו אמת שהוא המשפיע ואיהי אמונה בחי' מקבל וכמ"ש ואנכי נטעתיך שורק29 כולו זרע אמת וידוע דאמת הוא רת"ס30 שזהו קו האמצעי דת"י וחותמו אמת להשפיע במל' ע"כ נקרא כנ"י זרע אמת וגם זה אמת שמקבלים בנשמתם מאמיתת מהו"ע שלמעלה מג' הקוין שהוא אור עצמות א"ס שבפנימי' הכתר כנ"ל והיינו דוקא כאשר מתוך שפלות וביטול עצמם באמונה הפשוט' עלו למעלה ברצון העליון בפנימית ועצמיות שלמעלה מן הקוין כו'. וזהו ישראל לסגולתו31 סגול העליון שנעשה מסגול התחתון32 דאמת דקו האמצעי בעליי' המל' בכתר כנ"ל וכמ"ש במ"א באורך על ענין שור"ק וסגול דנטעתיך שור"ק ג' נקודות33 זו למטה מזו שמזה דוקא נעשה זרע אמת במ"ת כו' וד"ל:

ולהבין זה בתוס' ביאור הנה יש להקדים ענין א' והוא מה שאמר על ג' דברים34 העולם עומד על התורה ועבודה וגמ"ח שהן ג"כ בחי' ג' קוין הנ"ל באבות תורה הוא קו האמצעי דת"י שכלולה מחו"ג כמ"ש מימינו אש35 כו' וקו ימין הוא גמ"ח וקו שמאל הוא הקרבנות שנק' עבודה (והקדים עבודה לגמ"ח שזהו עכשיו תפלה במקום קרבן36 שזהו כסדרן תורה ותפלה וצדקה והל"ל גמילות חסדים ועבודה דקו ימין קודם אך זהו מלמעלה למטה מן המשפיע אל המקבל ואשר הקדים תורה שהיא קו האמצעי מפני שכולל שניהם בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה שכל העליות וירידות ע"י דוקא) אבל מלמטה למעלה שהוא בעליית המל' שז"ש העולם עומד הקדים עבודה שהוא התפלה קודם לגמ"ח אע"פ שנא' אני בצדק אחזה פניך37 ורבא יהיב פרוטה לעני והדר מצלי38 היינו שיהי' הכנה להעלאת מ"ן דתפלה כו' אבל מ"ש העולם עומד היינו שעומד ומתקיים כמו על ג' עמודים או משמעו שמעמידים אותו מלמעלה ע"י ג' אלה דוקא וז"ש אל יתהלל39 חכם בחכמתו שהוא קו ימין חח"ן וגבור בגבורתו קו שמאל בג"ה ועשיר בעשרו קו אמצעי דת"י40 כידוע שהעושר הוא בדעת41 והיינו ג"כ תורה ועבודה וגמ"ח כ"א בזאת יתהלל כו' השכל כו' לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ42 דוקא שהוא ג"כ ג' קוין חסד קו ימין ומשפט קו השמאל וצדקה הוא הרחמים קו אמצעי ובארץ דוקא שע"ז העול' העליון ועול' התחתון עומ' לפי שהכל הולך אחר המעמי'43 והן חסד ומשפט וצדקה בארץ דוקא כו' וד"ל ויש להבין דמזה משמע דג' דברים הן שהעול' עומד וכוללי' כל המצו' בגמ"ח נכלל כל רמ"ח מ"ע שהן בחי' ה"ח44 ובעבוד' דקרבנו'


27) ותעל שועתם: שמות ב, כג.

28) במהו"ע: נסמן לעיל ב, א.

29) ואנכי נטעתיך שורק: ירמי' ב, כא.

30) דאמת הוא רת"ס: נסמן לקמן קלד, א.

31) ישראל לסגולתו: תהלים קלה, ד.

32) סגול העליון. . התחתון: ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' יט. וש"נ. תו"ח וישלח קצב, ג ובהערה 48.

33) דנטעתיך שור"ק ג' נקודות: ראה דרך חיים צו, ג ואילך.

34) על ג' דברים: ראה אבות פ"א, מ"ב.

35) מימינו אש: ברכה לג, ב. ראה שהיחוה"א פ"ה.

36) תפלה במקום קרבן: נסמן לעיל ג, ב.

37) אני בצדק אחזה פניך: תהלים יז, טו.

38) ורבא. . והדר מצלי: כ"ה גם במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשא. וש"נ. ראה ב"ב י, א.

39) אל יתהלל: ירמי' ט, כב [ושם: ואל יתהלל הגבור. . אל יתהלל עשיר].

40) חכם. . חח"ן. . דת"י: ראה גם לקמן לה, א.

41) שהעושר הוא בדעת: ראה כתובות סח, א. ביאוה"ז תשא נד, ג. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ריש ע' תרטו.

42) לעשות. . בארץ: ירמי' שם, כג [ושם: עושה ? ראה לקמן לה, א. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' תא].

43) שהכל הולך אחר המעמי': לשון הגמ' שבת טו, ב.

44) רמ"ח. . ה"ח. . שס"ה. ה"ג: מכות כג, סע"ב. ראה קו"א לתניא (להבין מ"ש בפע"ח) קנח, ב. הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' רלה.