כו, א

שהוא (התפלה עכשיו) נכלל כל שס"ה ל"ת בחי' ה"ג ותורה כולל שניהם דמ"ע ול"ת הן חו"ג דתורה והיינו דת"ת כנגד כולם1 כו' והרי אמרו דתרי"ג מצות העמידן חבקוק על אחת2 שהיא האמונה (והוא עמוד א' וצדיק שמו שהוא יסוד עולם3 ) והוא מ"ש וצדיק באמונתו יחי'4 כנ"ל הרי נכללו ג' אלה דתור' ועבודה וגמ"ח באמונה ולמה אמ' על ג' דברים דוקא אך הנה בזה יובן ההפרש שבין יצ"מ למ"ת דביצ"מ באמונה לבד שכוללת ומעמדת כל התרי"ג מצות ובמ"ת קיבלו בדרך ג' קוין כי מימינו אש דת למו שנתנה בימין ובאש ובממוצע שהוא הקול שמורכב מאמ"ר5 והן מ"ע ה"ח הכלולים באנכי ושס"ה ל"ת הכלולים בלא יהיה לך6 ומפי הגבורה7 עצמו שמעו שהוא קול מורכב מחו"ג כו' ועל כל דבור8 כו' הרי נמשך בהן מג' הקוין העליונים שלמטה הוא ג' דברי' שהעול' עומד תורה ועבוד' וגמ"ח כנ"ל והכל א' ממש והא בהא תליא דמשום שיצ"מ היה באמונה דוקא מזה באו לכלל בית קיבול לקבל ג' קוין דתורה כו' ולעלות למעלה מהקוין והוא בבחי' אנכי מי שאנכי9 דלמת"ב כלל שלמעלה גם מן התו"מ כמ"ש אם צדקת10 כו' וד"ל:

(יג) ויובן זה בהקדים תחלה ענין א' והוא במה שאנו מוצאי' בכלל המצו' שיש בהן ב' מיני מצו'11 הא' מצות התלויי' באיזה טעם ודעת כמו כיבוד אב ושבת וכה"ג וגם מצות שאין טעמן במפורש מ"מ מובן בהם איזה טעם וכונה ע"ד הסוד עכ"פ שמובן לכל יודעים בסוד ה' כו' כמו טעם מצות הקרבנות שהוא להעלות12 לה' לריח ניחוח מבחי' בירורים דרפ"ח כו' בעלות הקרבן ע"ג המזבח באש של מעל' ובכלל זה יש כמה מצות שעיקר הטעם והסוד בהם הוא14 רק בחינת העלאה ובירור דרפ"ח כו' וכמ"כ יש הרבה מצות שעיקר הטעם והסוד בהם הוא רק בחי' החסדים שהוא גלוי אור המשכות13 אלקות מלמעלה למטה כמו במצות תפילין וציצית וכה"ג בצדקה15 ות"ת16 וכן מצות סוכה ולולב (והשופר הוא העלאה17 ) וכן בכל המצות התלויות בארץ כתרומות ומעשרות וכה"ג כלולים במדריגות דאו"י ואו"ח שהוא העלאה או המשכה יש מהן רבים שהן בבחי' העלאות והרבה מהן שהן בבחי' המשכות וכמ"כ במל"ת הכל יש בהן סוד וטעם למעלה בב' אופנים אלו דרך כלל וכמה מצות יש שאין בזה מב' אלה כלל רק סוד וטעם אחר שלא מענין העלאה והמשכ' כלל כמובן בכמה מצות אך לכולן או רובם יש בהם טעם וסוד למעלה יהיה מה שיהיה ונק' טעם כמוס לרצון העליון שבמצות כו' וע"ז אמ' במדרש ע"פ ישקני18 מנשיקות פיהו דלע"ל יתגלו טעמי מצות שהן טעמים העליונים שנק' נסתרות לה' אלקינו19 ויבאו בגלוי לע"ל ואפס קצתו נגלה במ"ת לנש"י וע"כ על כל דיבור כו' וקצת מזה מלובש בטעמים ונגינות כו' אך הנה יש כמה מצות רבות שאין בהם טעם כלל גם לא טעם כמוס בסוד ה' למעלה והן הנק' חוקים כמו מצות פרה אדומה שאמ' עליה זאת חקת התורה20 כחוקה זו שאין בה טעם כלל רק גזירת מלך לבד ועליה אמר שלמה אחכמה והיא רחוקה21 כו' שהיא למעלה מכל טעם ורצון אלא הוא בבחי' רצון פשוט ועצמי שנבדל ומרומם מלבא בבחי' טעם וסוד לגמרי לא בענין הבירורים דרפ"ח ולא ענין טעם וסוד אחר אלא הוא באמת בלא22


1) דת"ת כנגד כולם: פאה רפ"א.

2) דתרי"ג מצות. . אחת: מכות כג, סע"ב ואילך.

3) וצדיק. . יסוד עולם: משלי י, כה.

4) וצדיק באמונתו יחי': חבקוק ב, ד.

5) הקול שמורכב מאמ"ר: נסמן לקמן קלד, ב.

6) מ"ע. . באנכי. . ושס"ה. . בלא יהיה לך: ראה זח"ב (יתרו) צא, א. (תוספות) רעו, א. של"ה ר"פ יתרו שטו, ב. תניא רפ"כ.

7) באנכי. . בלא יהיה. . ומפי הגבורה: מכות כד, א. ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' תקכ.

8) ועל כל דבור: שבת פח, ב.

9) אנכי מי שאנכי: נסמן לעיל יג, א.

10) אם צדקת: איוב לה, ז.

11) ב' מיני מצו': ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב כאן ע' תקנב.

12) הקרבנות שהוא להעלות: ראה גם מאמרי אדה"א קונטרסים ע' תקעד.

14) הוא: ניתוסף ע"פ דפו"ר.

13) מצות. . העלאה. . המשכות: ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקסט. וש"נ. תו"ח בראשית כו, ג ובהערה 27.

15) בצדקה: ראה תו"א יתרו עא, ב. סה"מ תקס"ט ע' קסא.

16) ות"ת: ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תסז.

17) והשופר הוא העלאה: ראה ספר המאמרים תקס"ט ע' קסא.

18) במדרש ע"פ ישקני: ראה רש"י שה"ש א, ב. לעיל ג, ב הערה ישקני.

19) נסתרות לה' אלקינו: ע"פ נצבים כט, כח.

20) זאת חוקת התורה: חוקת יט, ב.

21) אחכמה והיא רחוקה: קהלת ז, כג. במד"ר פי"ט, ג. ראה סה"מ תקס"ה ח"ב ס"ע תרעח ואילך וע' תרצא. לקו"ש (חוקת) כרך ח ע' 124.

22) בלא טעם כלל: ראה במד"ר שם, ו. לקו"ש (חוקת) כרך יח ע' 299 ואילך. ע' 301.