ל, א

משם ונמשך להיות בצירוף אותיות חדשים ביש גמור כמו להחיות המת בפ"מ ולהדליק המים1 וחומץ וכה"ג אשר דוקא ביש גמור הנפרד נמשך ומלובש מבחי' אור העצמות ממש ששם עולה ונכלל גם בחי' אין דחכמ' בעליי' דאו"ח בבחי' ההעלם דסדכ"ס הוא עצמו שיורד למטה בנסים וכה"ג בגלוי אור הנבואה וגלוי שכינ' בהיכל ק"ק וכה"ג וד"ל אך א"כ יש להבין למה נק' הנסים שהיה במצרים בשם נפלאות ובשם מופתים כי' מכות שהיה בהיפוך הטבע שנאמר ונתתי מופתים2 כו' מאחר שבהיפך הטבע הרי הוא בחי' גלוי אור העצמי' ולא בהעלם כעלי' דאו"ח כנ"ל וכתיב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות3 משמע דלעתיד דוקא אראנו למטה אותן הנפלאות שהיו בבחי' העלם ביצ"מ וכן אמר ביום ההוא יהיה4 ה' אחד ושמו אחד דיח"ת דשמו אחד שזהו ביטול היש לאין כמו בנסים וכה"ג יהיה שוה לה' אחד יח"ע דע"ס דאצי' שהוא דכמו שאא"ס הוא למעלה מעלה עד אין קץ במהו"ע ממש כך יהי' ממש בירידתו ביחו"ת למטה5 עד כו' בלי שום הפרש כלל וזהו יהי' ב"פ י"ה6 ולא כשם הוי' דעכשיו שיח"ת אינו בבחי' יח"ע ממש משום דבחי' סדכ"ס כמו שהוא למעלה במהו"ע ממש אינו נגלה למטה ביח"ת גם בנסים וכה"ג בנבואה וגלוי אלקות בבהמ"ק כו' אלא צ"ל כמ"ש במ"א (בענין מזמור לתודה7 הריעו כו' ר"ת הלכה8 והשתחוו לה' ס"ת קבלה9 ) שיש בנסים ב' מדריגות הא' נסים שנעשו בהיפך הטבע דוקא שבא האור מלמעלה מן הטבע לגמרי ונקרא אות ומופת כי' מכות דמצרים שנהפך המים לדם כו' וכה"ג שז"ש ומופתים בארץ חם10 בהיפוך מ"ח צרופי'11 דשם אלקים שמושל על הטבע מכח העליון שלמעלה מן הטבע דוקא וע"כ אמרו אצבע אלקים היא12 כו' והב' נסים שבאו בהתלבשות בדרך הטבע דוקא כמו ד' שצריכים להודות13 כחולה שנפל למשכב שסיבת רפואתו הי' ע"פ סממני הרפוא' לרפאות חולה המסוכן וכעמיד' רוח סערה בים ע"י שישתוק הים מזעפו14 ומי שיצא מבית האסורים ממות לחיים ע"י סיבה טבעית כיוסף שהזכירוהו לטוב15 וכה"ג בכל הצלה ונסים שנעשו בדרך הטבע כנס דאסתר עם אחשורוש16 וכנס דחנוכה ע"י מלחמה17 וכך בכל אדם בפרט נסים נעשו לו עפ"י הטבע שלא ניכר בזה אור אלקי שלמעלה מן הטבע כלל ועכ"ז נס גמור הוא אלא שמלובש בדרכי הטבע כמו בגלות שנסים ממש נעשו לישראל בכל דור ודור בלא נודע איך ומה כמו שאמר אותותינו לא ראינו18 כו' ולכאורה אין זהו19 מובן מהו עיקר ההפרש ביניהם הלא באמת ברצון ה' נעשה הנס ומהו ההפרש אם נעשה בדרך הטבע או למעלה מן הטבע כתחה"מ והפך ים ליבשה וי' מכות וכה"ג אך הענין הוא דהנס הנעשה בדרך הטבע ה"ז ענין ממשלה האלקי' בכוחות הטבע עצמם לשנותם מהיפך להיפוך שלא יעשו ויתנהגו כרצונם כמו להשתיק הרוח סערה ולרפאות חולי המסוכן בכחות הטבע עצמו כי אלקי' גי' הטבע20 למשול בטבע עצמו ע"פ דרכי הטבע שיהופך מדין לחסד ומרע לטוב וזהו ל' אלקים ל' שררה21 וממשלה כמו נשיא אלקים22 כו' וכמו מסדר הכוכבים ומזלות23 שהן שרשי הטבע דדצח"מ להפוך בהם עצמם כרצונו דוקא כגרזן ביד החוצב24 כו' וכמ"כ ענין כללות הנסים שצריכים להודות שניצולים מן המות לחיים


1) ולהדליק המים: לעיל (כט, ב) וכהפיכת ים ליבשה. וראה גם לקמן (ל, ב). מלכים-א יח, לח.

2) ונתתי מופתים: יואל ג, ג. הגדה של פסח. וראה ג"כ הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' כב.

3) כימי צאתך. . נפלאות: מיכה ז, טו.

4) ביום ההוא יהי': זכרי' יד, ט. נסמן לקמן קמה, א.

5) שאא"ס הוא למעלה. . למטה: ראה ז"ח יתרו לד, ג. ת"ז תי"ט (מ, ב). סתנ"ז. תו"ח נח סט, ב ובהערה 11. לקמן לו, א. נז, א. נח, סע"א ואילך.

6) יהי' ב"פ י"ה: ראה לקו"ת וספר הליקוטים להאריז"ל זכרי' שם. הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' קנב.

7) בענין מזמור לתודה: מאמרי אדה"א נ"ך ע' קנא ואילך.

8) הריעו כו' ר"ת הלכה: תהלים ק, א. ראה לקו"ת להאריז"ל שם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תעה. תו"ח בראשית לה, ג ובהערה 47.

9) והשתחוו לה' ס"ת קבלה: ראה פע"ח (שער השבת) שי"ח ספכ"א. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשל. נ"ך ע' קלט.

10) ומופתים בארץ חם: תהלים קה, כז.

11) חם בהיפוך מ"ח צרופי': נסמן לקמן קמו, ב.

12) אצבע אלקים היא: וארא ח, טו.

13) ד' שצריכים להודות: ברכות נד, ב.

14) שישתוק הים מזעפו: ראה יונה א, יא. טו.

15) כיוסף שהזכירוהו לטוב: מקץ מא, יב ואילך.

16) כנס דאסתר עם אחשורש: ראה אסתר פ"ה ואילך. לקו"ש (תזריע) כרך יז ע' 154 בהערה 51.

17) וכנס דחנוכה ע"י מלחמה: ראה גם לקו"ש (חנוכה) כרך טו ע' 368 ובהערות שם. ס' השיחות תשמ"ט ח"א ע' 114 בהערה.

18) אותותינו לא ראינו: תהלים עד, ט.

19) זהו: כנצ"ל: זה.

20) אלקי' גי' הטבע: ראה של"ה (מס' פסחים מצה עשירה) קסג, סע"ג. שהיחוה"א רפ"ו. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקעג.

21) אלקים ל' שררה: ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' קצו. וש"נ. נ"ך ע' קנג.

22) נשיא אלקים: חיי שרה כג, ו.

23) מסדר הכוכבים ומזלות: ראה גם לעיל כא, ב ובהנסמן לשם.

24) כגרזן ביד החוצב: ראה גם לעיל ז, א ובהנסמן לשם.