ל, ב

ע"פ הטבע עצמו שזה מורה כח השתררות האלקי' על דרכי הטבע בכח עצמם דוקא לשנותם כרצונו כו' כמו כשעלה ברצונו חסד להציל החולה והשבוי בדרך הטבע כנ"ל אך האות והמופת שבא מלמעלה מן הטבע האנושית להפוך הטבע דוקא ה"ז הארה האלקי' כמו שהיא למעל' מן הטבע לגמרי והיינו מעלמא דאתכסיא שבבחי' הוי' שלמעלה משם אלקי' גי' הטבע וכענין מי שאמר לשמן כו' והיינו ענין כ"ו כל"ח25 כידוע שחסדים דהוי' בוקעים ומאירים להסיר מסך הטבע כו' וכן כי' מכו' דמצרי' להפוך מים לדם וכה"ג נק' מופתי' בארץ חם כנ"ל והן הנק' נפלאו' כי יפלא האור הזה לעין כל רוא' ואינ' יודעי' מה הוא לפי שאין לטבע האנושי' שום השגה ותפיסא בזה כלל ופלא יקרא כמ"ש לעוש' נפלאו' לבדו26 כו' שלא נודע רק מצי' שנראה לעין דבר הפלא הזה אבל לא נודע ומושג מהות אור אלקי זה שבא מלמעלה מן הטבע כלל אעפ"י שרואה תחיית המת בפ"מ או חומץ ומים שנדלק27 אבל אינו משיג ויודע מהותו מה הוא כו' משא"כ ההצלה שנעשה בדרך הטבע עצמו כמו שנשתק הרוח סערה או רפואו' חול' המסוכן שרוא' במהות אות' ההארה בתפיסא והשגה אנושית כהשגת מהות הטבע עצמה ממש מאחר שנעשה ההצלה בדרך הטבע עצמו שהוא מושג ונראה בטבע האנושית ממש וד"ל (וכנס דאחשורוש28 שנהפך הענין מרע לטוב ע"י אהבתו לאסתר שסיבה זו עצמה נשלחה מאת ה' ולהיפך כאחאב שנפל ברמו' גלעד29 כו' וכה"ג) (וז"ש לאחז העמק שאל' שיהי' הנס מלוב' בטבע בעמ"ת כמ"ש אתה אל מסתתר31 וכן אותותינו כו' או הגב' למעלה30 בעמ"ר מבחי' נפלאות ה' שלמעלה מעלה שיאיר למטה כו' וכן במצרים אני ולא מלאך32 מסדכ"ס שעושה נפלאות לבדו כו' וז"ש העלמה הרה33 ע"פ הטבע כו') ועפ"ז יובן ג"כ ענין ההפרש בין בחי' העלאה דאו"ח בעצמות ממש שנק' נפלא ומכוסה בהעלם העצמו' למעל' מעל' סדכ"ס כו' ובין בחי' או"י שבא ירידת האור למט' מטה דוקא שזהו כמו בנסים שבאו בהתלבשו' ביש גמו' בדרכי הטבע עצמם עד שיש השגה אנושי' בזה ממש כנ"ל עד שהוא היפך הפלא כי זהו ממש אותו הנס שהוא למעלה מן הטבע רק שהוא נק' נפלאות ובבואו בדרך הטבע בא בבחי' או"י שאין כאן אפי' בטול היש כלל אדרבה מלובש ביש גמור שהרי מותפס בדרך הטבע כו' שמשיגי' מהותו דוקא כנ"ל אבל הוא אותו אור העצמו' שלמעלה במהו"ע שנק' סדכ"ס כו' שזהו בנסים שנק' נפלאות כנסים דמצרי' שהן בבחי' ההעלם דעצמו' רק שמאי' למט' בדרך פלא דוקא שלא נודע מהות' כלל כנ"ל וד"ל (ועד"ז הוא ההפרש בין קבלה שהוא בבחי' סוד ה' גנוז למעלה מעלה ובין הלכה שמושג מהות הדבר למטה כמ"ש שם באריכות34 ):

(טז) ובכ"ז יובן מ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות דהגם שהנסים שהיו במצרים היו בגלוי גמור לעין כל מלובשי' ביש גמור כמים שנהפכו לדם וכצפרדע וכנים כו' שלא יכלו החרטומים להוציא כו' אבל זה היה היפך הטבע הבא מכח האלקי העליון עד רום המעלו' שנק' נפלאות בלי נודע מהות' כלל רק מציאותן נראה בעליל אבל לע"ל אראנו נפלאו' העליונו' למטה שיהיו מושגי' במהות' כמו שהן למעל' ולא יהיו נקראי' מופל' כלל כמו


25) כ"ו כל"ח: ראה גם מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תיז? דברים ח"א ע' קעט? ח"ד ע' א'שיח? הנחות תקע"ז ע' רכט ובהנסמן בהנ"ל.

26) לעוש' נפלאו' לבדו: תהלים קלו, ד [בדילוג]. עב, יח [ושם: עושה].

27) ומים שנדלק: ראה לעיל (ל, א) הערה ולהדליק.

28) וכנס דאחשורוש: ראה אסת"ר א, א.

29) כאחאב שנפל ברמו' גלעד: מלכים-א כב, כ ואילך.

31) אתה אל מסתתר: ישעי' מה, טו.

30) העמק שאל'. . או הגב' למעלה: נסמן לקמן קט, א.

32) אני ולא מלאך: ספרי תבוא כו, ח. זהר (מהנ"ע) וירא קיז, א. הגדה של פסח.

33) העלמה הרה: ישעי' ז, יד. ראה גם מאמרי אדה"א נ"ך ע' קנד ובהנסמן שם.

34) כמ"ש שם באריכות: מאמרי אדה"א נ"ך ע'

קנו.