לג, א

יקוו המים1 לצד אח' ותראה היבשה וכמ"כ בים ויבשה העליונים מחשבה ודבור העליון הי' בחי' הדבור כלול בהעלם המחשב' עליונ' ואח"כ צוה שיקוו מים העליונים ותראה היבשה בחי' הדבור העליון והן המאמר שאמר לארץ דוקא תוציא הארץ2 עלאה מאין ליש כל הברואים עליונים כעוף3 זה מיכאל4 כו' ונפש חי' דבהמות וחיות פני ארי' ופני שור5 כו' וכידוע ומבואר במ"א ועד"ז נקרא ים ויבשה עד רום המעלות דהיינו בכללות הכל הוא בחי' העלם העצמות ממש שלפני הצמצום הראשון נקרא ים הקדמוני כו' ואחר הצמצום שבא לבחי' גלוי דקו"ח כו' נקרא יבשה וע"ז אמר יקוו המים העליונים מתחת השמים דהיינו בחי' טה"ע6 כו' ואמנם בירידת האור ושפע בהשתלשלות בפרטיות הרי כל עילה ועלול בפרט שבקו"ח באבי"ע בירידתו עד מל' דמל' דעשי' בפו"מ נקרא כל עילה בשם ים והעלול בשם יבשה שכל עילה מקפת לעלול ותחלה הי' כלול בו ויצא לגלוי מן ההעלם דעילה שלו כמו כל משפיע ומקבל כרב ותלמיד שמקבל השפע אינו רק בחי' גלוי אפס קצהו דמשפיע ועצם השפע שבמשפיע הוא בבחי' העלם ומקיף כידוע וכך נשתלשל מעילה לעלול בכל קו"ח באבי"ע בע"ס כו' עד היותר סוף במדריגה במל' דעשי' שהוא מקור התהוות המלאכים דעשיה והן יורדים ונמשכים ג"כ מעילה לעלול וכמ"ש וקרא זא"ז ותרגומו ומקבלין7 דין מן דין ונק' המשפיע בחי' העלם והמקבל העלול בחי' גלוי כים ויבשה כנ"ל עד גם באחרון שבכולם שהוא השפעת שפע גשמיות דדצ"ח מרוחניות דמזלות8 עד שאין לך כל עשב9 שאין לו מזל המגדלו וכמגד תבואת שמש10 כו' כידוע ה"ז ג"כ בא בדרך עו"ע משפיע ומקבל ע"ד הנ"ל ממש בים וביבשה בכללות הכל וד"ל דגבוה מעל גבוה11 כו' הכל באופן א' מראש לסוף הכל כל א' נקרא העלם לגבי התחתון המקבל הימנו כידוע וכמ"כ נק' בשם בחי' סובב וממלא בכללות הכל היינו עצמות א"ס שלפני הקו וחוט הוא שנק' סובב כללי להקיף הכל וקו"ח נק' ממלא כללי דאבי"ע כו' ועד"ז יורד בהשתלשלות בדרך פרט בכל עו"ע שנקרא סובב וממלא דרך פרטי פרטיות עד עולם השפל הזה הוא כמו שמים וארץ דשמים והמזלות נק' משפיעים לארץ12 וכמ"כ הים דומה לרקיע13 כו' הרי השמי' כמו מקיפי' וסובבי' לארץ כו' וכידוע ומבוא' במ"א וד"ל והנה כאשר הפך ים ליבשה למטה בגשמיו' דים ויבשה שלמט' כמ"כ נעש' עד רום המעלו' בכל עו"ע הרוחני' העליו' עד רום המעלו' בכללו' הכל כנ"ל הרי נעש' מן בחי' ההעל' גלוי כמו בחי' המחש' עליונ' שנק' ים העליון נעש' ונהפך לגלוי דדבור שנק' ארץ ויבש' למעל' וכך בכל עו"ע משפיע ומקבל בפרט נעש' מהעל' דמשפי' בחי' גלוי ממש כו' מאחר שהי' שינוי ממש בצירוף דים למט' שנהפך לצירו' דיבש' למטה כמ"ש הפך ים ליבשה א"כ ודאי היה שינוי כזה ממש עד רום המעלות גם בכללות הכל עד בחי' העלם המקיף הכללי דעצמות א"ס ב"ה שנתגלה בבחי' קו"ח שזהו מים העליון ליבשה בכללות וכך במחשבה ודבור דאצי' עד בחי' העלם וגלוי שלמטה ממש ומובן מזה שכאשר נתגלה עצם ההעלם דמחשבה ממילא אין מקום אז לגלוי דדבור ומתבטל מאליו כי אין מקום לדיבור בפה כ"א כאשר המחשבה


1) יקוו המים: בראשית א, ט. ראה גם סה"מ תקס"ו ע' קמה ואילך.

2) תוציא הארץ: בראשית א, כד.

3) תוציא הארץ. . כעוף: ראה חולין כז, ב. רש"י בראשית ב, ח. יט. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' צח.

4) כעוף זה מיכאל: ראה בראשית א, כ. זהר שם מו, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שעו. וש"נ. תו"ח בראשית יט, א ובהערה 5.

5) תוציא. . פני ארי' ופני שור: יחזקאל א, י. ראה תו"ח ח"ש קל, ג ובהערה 32. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז שם.

6) בחי' טה"ע: ראה גם לקמן קיד, ב.

7) וקרא. . ומקבלין: ישעי' ו, ג ובת"י שם.

8) השפעת שפע. . דמזלות: ראה גם מאמרי אדה"א במדבר ח"א ע' לג. דברים ח"ב ע' תקנב.

9) שאין לך כל עשב: נסמן לקמן קמו, א.

10) וכמגד תבואת שמש: ראה ברכה לג, יד.

11) דגבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.

12) דשמים. . משפיעים לארץ: ראה סידור ש' הל"ג בעומר שג, א. שע"ת כ, א. תו"ח בראשית כא, ג. לקמן לד, ב.

13) הים דומה לרקיע: סוטה יז, א.