לג, ב

בהעלם ולא באה בגלוי הדיבור רק אפס קצהו אבל כאשר עצם העלם המחשבה נתגלה בטל הדיבור ממילא כו' וכך הוא עד רום המעלות ולזה אמר ואתם תחרישון ואיתא בזוהר לא תתערו מידי14 פי' בדיבור בצלותא לא תתערו כלל רק תחרישון לגמרי לפי שבגלוי ההעלם העצמות אין מועיל שם העלאת מ"ן דדבור בתפלה בלחש גם כן רק תחרישון בשתיקה וביטול במציאות לגמרי מכל וכל כי הרי נתגלה מה שלמעלה מבחי' הדיבור שאין הדיבור מגיע שם כלל אלא ה' ילחם לכם15 פי' הוי' עצמו ילחם לכם שזהו מבחי' סובב הכללי כנ"ל שלמעלה מכל הגלוי דהשתלשלות ואתם תחרישון שלא להעלות אתדל"ת כמ"ש אדני שפתי תפתח16 שאין כח לדיבור כלל בשעה שהמלך בעצמו מתגלה כידוע וז"ש הים ראה וינוס17 כו' שגם הים בא בירידת המדריג' מעצמותו להיות רק בבחי' יבשה שהוא הגלוי מצד שנגלה כל מהו"ע ממש שלמעלה מבחי' סובב וממלא בכלל דבחי' סובב ג"כ אינו רק להיות מקיף להשתלשלות דאבי"ע וכמ"ש גאות לבש18 כו' וכמו שאנו או' המלך המרומ' לבדו19 לבדו ממש טרם שבא להיות מתנשא מימות עולם שהוא נקרא סובב כ"ע כו' (וכמ"ש במ"א עמ"ש כי גאה גאה כו' אגוסטוס יושב20 ומלך עומד כו'. ויתבאר בסמוך בענין אז ישיר משה21 ובני ישראל כו') וזהו מ"ש בשירת הים עד יעבור עמך ה' פי' שעבר למעלה משם הוי"ה22 דהנה ידוע דד' אותיות דשם הוי"ה כולל כל ההשתלשלות דקו"ח שבאבי"ע יו"ד באצי' ה"א בבריאה וי"ו ביצירה ה"א בעשיה23 וקוצו ש"י24 בע"י וא"א עד א"ק כו' ולמעלה משם הויה בכלל היינו בחי' הארת סובב כ"ע הכללי שהוא בחי' עצמות אא"ס ממש שלפני הצמצום דקו"ח שבא בבחי' גלוי מן ההעלם לפי שנתגלה ממהו"ע ממש שע"כ אמר הים ראה וינוס כו' דהעלם וגלוי שוין לגבי עצמותו ממש מאחר שהו' נבדל בערך לגמרי מכל עיקר השתלשלות דסובב וממלא כמ"ש גאה גאה כו' בחי' יחיד ונק' מלך מרומם לבדו שהוא התנשאות שמצד עצמותו ממש שנבדל בערך מהתנשאות על ימו"ע כו' וזהו שאמר עד יעבור ל' עתיד מפני שעיקר זה הגלוי יהיה לע"ל שיתגלה מהו"ע ממש וז"ש עד יעבור סתם25 שלא נזכר שם הויה כלל ואמנם בקי"ס היה מעין דלע"ל ששם אמר נשמחה בו26 ממש (כמשי"ת) ע"כ אמר גם כאן עד יעבור עמך ה' למעלה משם הוי"ה כמ"ש כימי צאתך מא"מ אראנו נפלאות כו' וכנ"ל וד"ל:

(יח) וזהו שאמרז"ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל כו' דהנה מבואר למעלה בשרש בחי' השתלשלות שהוא רק בחי' העלם וגלוי בכל עו"ע בפרט וכמ"כ בדרך כללות עד למטה בשרש הד' יסודות כו' שנקרא רוחניות וגשמיות בחי' הרוחניות בהעלם והגשמיות דהרכב' ד' יסודות ודצח"מ בגלוי ויובן מזה עד רום המעלות עד לפני האצי' בהעלם וגלוי שבכללות וכאשר הפך ים ליבשה למטה זהו מצד שנגלה אז מבחי' העצמות ממש דקמיה ממש כחשיכה כאורה העלם וגלוי שוין ע"כ ההעלם דים נהפך לגלוי דיבשה וז"ש הים ראה וינוס כו' וכך היה עד רום המעלות כנ"ל לפי שכל עיקר ענין העלם וגלוי לא יתכן רק בבחי' ההמשכ' וההתפשטות


14) ואתם תחרישון. . לא תתערו מידי: בשלח יד, יד. ראה זהר בשלח מז, ב. סה"מ תרל"ד ע' קיח.

15) ה' ילחם לכם: בשלח שם.

16) אדני שפתי תפתח: תהלים נא, יז. ראה מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שז. וש"נ. תו"ח בראשית כא, ב ובהערה 21.

17) הים ראה וינוס: תהלים קיד, ג.

18) גאות לבש: תהלים צג, א.

19) המלך המרומ' לבדו: ברכת יוצר.

20) כי גאה. . אגוסטוס יושב: בשלח טו, א. שמו"ר רפכ"ג. ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' רפו וס"ע רצא. תקס"ה ח"א ע' רלו ואילך וע' רמד. תו"א מקץ מ, ב. לקו"ת בשלח ב, ד. להלן עו, א. מאמרי אדה"א בראשית ע' תכז. דברים ח"ג ע' א'מט. נ"ך ע' תיח.

21) אז ישיר משה: ראה לקמן לו, א ואילך.

22) עד יעבור. . למעלה משם הוי"ה: בשלח טו, טז. ראה סידור כאן רפה, ד. סה"מ תקס"ה שם ע' רמו.

23) יו"ד באצי'. . בעשיה: ראה ע"ח (שער סדר אצי') ש"ג פ"א. לקו"ת להאריז"ל בראשית עה"פ (ג, כג) וישלחהו ה"א. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תצא? תו"ח ח"ש קכח, ב הערה 21.

24) וקוצו ש"י: ראה זהר ויקרא י, ב. ע"ח שם. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' תכז.

25) עד יעבור סתם: ראה גם לעיל לא, א.

26) נשמחה בו: תהלים סו, ו.